Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 Karmin-Jarocin, gmina Dobrzyca
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 Karmin-Jarocin, gmina Dobrzyca
Kursy specjalistyczne

Zdjęcia przedstawiają budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 w gminie Dobrzyca.
Gazociąg budowany jest w ramach inwestycji polegającej na:
– zagospodarowaniu złoża gazu ziemnego Karmin w gminie Dobrzyca. W Karminie (zagospodarowanie odwiertu i budowie strefy przedwiertowej Karmin-1,
– budowie gazociągu o średnicy DN150 łączącego strefę przyodwiertową Karmin-1 z Kopalnią gazu Ziemnego (KGZ) w Jarocinie,
– budowę infrastruktury towarzyszącej (ochrony katodowej, światłowodu, słupków znacznikowych, rur wywiewnych).
Gaz ze złoża, będzie wstępnie oczyszczony i przesyłany gazociągiem wysokiego ciśnienia o średnicy DN150 i ciśnieniu do PN100 (84 bary). Całkowita długość gazociągu ok. 13 km.
Celem inwestycji jest wydobycie gazu ziemnego odwiertem Karmin-1 o głębokości 2600m ze złoża Karmin w ilości ok 144 000 nm3/dobę, tj. w ilości do 60 mln nm3/rok.
Strefa przyodwiertowa będzie obiektem bezobsługowym, sterowanym zdalnie.
Gazociąg układany jest na głębokości ok. 1,2m. Szerokość strefy kontrolowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie wynosić będzie 4m, po 2 m z każdej strony, licząc od osi gazociągu. Budowa gazociągu zajmuje pas o szerokości ok. 20m. Większość robót ziemnych wykonywanych jest na gruntach rolnych. Roboty zimne wykonywane są koparkami, w rurociąg układany jest w wykopie otwartym wraz ze światłowodem. Przekroczenie rzeki Lutynia, zostało wykonane metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym.

RURY DO BUDOWY GAZOCIĄGU

Gazociąg wykonywany jest z rur stalowych izolowanych trójwarstwową izolacją polietylenową – 3LPE wg DIN 30670. Dostawcą rur dla tej inwestycji jest firma IZOSTAL S.A.
Rury zostały wykonane wg normy PN-EN 10208-2:2011 – wersja polska – Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych — Warunki techniczne dostawy — Część 2: Rury o klasie wymagań B
(w normie podano warunki techniczne dostawy rur stalowych bez szwu i ze szwem do transportu drogą lądową płynnych substancji palnych, głównie do dostawy gazu, z wyłączeniem rurociągów z przeznaczeniem do prac poszukiwawczych i wytwórczych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Objęto rury o klasie wymagań B. Podano 10 definicji. Określono wytwarzanie, wymagania, kontrolę oraz cechowanie rur).
Obecnie norma PN-EN 10208-2:2011 została wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3183:2013-05 – wersja angielska, PN-EN ISO 3183:2013-05 – wersja niemiecka (Przemysł naftowy i gazowniczy — Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych. Podano wymagania dotyczące wytwarzania na dwóch poziomach specyfikacji wyrobu (PSL 1 i PSL 2) rur bezszwowych i spawanych używanych w rurociągowych systemach przesyłowych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Nie stosuje się do rur odlewanych).

IZOLACJA RUR DO BUDOWY GAZOCIĄGU

Antykorozyjna trójwarstwowa izolacja polietylenowa 3 LPE wg DIN 30670:2012
Izolacja antykorozyjna 3 LPE składa się z:
1. warstwy epoksydu o grubości min. 60 μm
2. warstwy kopolimeru polietylenu o grubości min. 140 μm
3. warstwy polietylenu o grubości w zakresie od 1,8 do 3,7 mm.
Końce rur zabezpieczone są lakierem antykorozyjnym oraz zatyczkami.
Trójwarstwową antykorozyjną izolację na rurach stalowych cechuje:
– wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne,
– odporność na oddziaływanie czynników chemicznych, wilgoć, przebicie elektryczne, działanie podwyższonych temperatur i promieni ultrafioletowych,
– wysoka przyczepność izolacji do powierzchni rury,
– ochrona antykorozyjna podziemnych rurociągów na około 50 lat,
– całkowita ochrona spawów rur stalowych,
– możliwość łączenia rur izolowanych bez uszkodzenia izolacji,
– neutralność izolacji wobec środowiska naturalnego.

IZOLACJA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

Miejsce spawu zostało zabezpieczone antykorozyjnie opaską termokurczliwą firmy GTS-65 Z ODDZIELNĄ ZAKLEJKĄ CLW (Materiały termokurczliwe CANUSA GTS-65 przeznaczone do izolacji połączeń spawanych rurociągów pracujących w standardowych oraz podwyższonych temperaturach. Materiały termokurczliwe CANUSA GTS-65 pracują w klasie C50 wg PN-EN 12068 oraz DIN 30672)

Budowa powłoki opaski termokurczliwej(system dwuwarstwowy GTS):
– pierwsza warstwa- usieciowany termokurczliwy polietylen,
– druga warstwa- termoplastyczny, kopolimerowy klej.

P.S.
Nawet 1 maja można zrobić kilka ciekawych zdjęć 🙂

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here