Poradnik projektanta

Budowa przyłączy wod-kan bez zgłoszenia

Budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez zgłoszenia i ze zgłoszeniem – Jakie formalności musimy spełnić?

Decydując się na przyłączenie domu jednorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, musimy spełnić szereg formalności.
Dla kogoś, kto nie ma styczności z zagadnieniami z tej branży, przepisy mogą być trudne do zrozumienia.
Jednym z pytań, które zadaje sobie każdy inwestor jest: jaka jest procedura budowy przyłączy do budynku?
W Polsce mamy trzy podstawowe dokumenty, które regulują sposób zasilania budynku i formalności, które należy dopełnić przy budowie domu.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, inwestor ma trzy procedury, na podstawie których możne zrealizować budowę przyłączy:

A) na podstawie zgłoszenia robót budowlanych,

B) bez zgłoszenia robót budowlanych z pominięciem organów administracji publicznej,

C) na podstawie decyzji pozwolenia na budowę (możliwa opcja, możemy, ale nie musimy).

Przepisy w klarowny sposób przedstawiają, jakich formalności musimy dopełnić stosują jedną z powyższych procedur. Sprawę niestety komplikują Zakłady Wodociągów i Kanalizacji, które w warunkach technicznych dt. przyłączenia projektowanego obiektu do miejskiej sieci wod-kan, wymagają zgłoszenia ów przyłączy. To chyba tylko kwestia przyzwyczajenia, ponieważ na etapie realizacji inwestor ma prawo zadecydować, w jakim trybie wykonać przyłącza do budynku. To taka gra słówek, która dla mnie jest niezrozumiała. Po co pisać, że należy, skoro nie ma takiej konieczności. A przecież każdemu chodzi o szybkie zakończenie budowy i bezproblemowe przejście przez dokumentacje formalno-prawną całej budowy. Chodzi mi o uzgadnianie przyłączy na naradzie koordynacyjnej. Kilka lat temu nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne zniosła konieczność uzgodnień przyłączy na ZUDP.
Samo uzgodnienie usytuowania uzbrojenia ma sens:
– w dużych miastach, gdzie mamy duży infrastruktury podziemnej i wodociągi, chcą mieć pewność, że nie będzie kolizji z innymi instalacjami,
– w przypadku, kiedy chcemy zarezerwować sobie lokalizację trasy przyłącza.
Budowa przyłącza bez zgłoszenia i uzgodnienia ZUDP skraca procedurę projektowania i budowy przyłączy, jednak może w niektórych przypadkach wprowadzić sporo zamieszania.
Dlatego uważam, że przepis budowy przyłączy bez ZUDP powinien dotyczyć jedynie budynków o małym stopniu skomplikowania, jak np. budynki mieszkalne jednorodzinne.

Przyłącze wodociągowe PE63- zasuwa DN50, włączenie do sieci PE160
Przyłącze wodociągowe PE63- zasuwa odcinająca DN50, włączenie do sieci PE160 fot. przesłana przez czytelnika bloga

A – BUDOWA PRZYŁĄCZY NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Art. 30. 1. Prawa budowlanego – Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a;
Art. 29 ust. 1 pkt 20 określa, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZY NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Składamy wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia budynku do sieci.
2. Zlecamy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
3. Uzgadniamy trasę przyłącza na naradzie koordynacyjnej (dawny ZUDP) – jeżeli mamy taki zapis w warunkach technicznych przyłączenia do sieci.
4. Składamy w Starostwie Powiatowym (lub Urzędzie Miasta) wniosek zgłoszenia robót budowlanych.
(Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni).

Co powinien zawierać wniosek zgłoszenia robót:
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
– pełnomocnictwo z opłatą skarbową (jeżeli występujemy w imieniu inwestora)
– w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
– projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

5. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan zamiar realizacji przyłącza.
6. Uzgadniamy w razie potrzeby zajęcie pasa drogowego.
7. Wykonujemy przyłącze.
8. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan odbiór przyłącza w stanie odkrytym.
9. Dostarczamy dokumentację powykonawczą (komplet dokumentów tj. próby ciśnienia, protokoły, geodezyjną dokumentację powykonawczą itp.).
10. Podpisujemy umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Kiedy możemy lub powinniśmy skorzystać z tej procedury?
W momencie kiedy chcemy poinformować organ administracyjno-budowlany o zamiarze wykonania robót budowlanych. Chcemy się zabezpieczyć na różne przypadki… np. brak kolizji na etapie budowy.

Co powinien zawierać projekt techniczny przyłącza:

– opis techniczny,
– aktualne warunki techniczne,
– aktualny protokół z Narady Koordynacyjnej,
– określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia w tym stan prawny działki Inwestora,
– niezbędne uzgodnienia z właścicielami działek, po których jest projektowane przyłącze.
– mapę do celów projektowych z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody,
– rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego,
– profil przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej,
– inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza,
– rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej.

B – BUDOWA PRZYŁACZY BEZ ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z POMINIĘCIEM ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Polskie prawo daje nam możliwość budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych z pominięciem organów administracji architektoniczno-budowlanej. Organ dowiaduje się o wybudowaniu przyłącza, w chwili gdy geodeta aktualizuje zasoby geodezyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 tj. budowa przyłączy bez zgłoszenia, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Do budowy przyłącza w trybie bez zgłoszenia, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał wcześniej zgłoszenia robót.
Zgodnie z Prawem budowlanym inwestor musi opracować plan sytuacyjny na aktualnej mapie do celów projektowych oraz postępować zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (CZYLI PODPISAC UMOWE O DOSTAWĘ I ODPRWADZANIE ŚCIEKÓW Z PRZEDSIĘBIORESTWEM WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYM).
Czy prawo zwalnia nas z opracowania kompletnego projektu? NIE. Projekt jest nadal wymagany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Należy pamiętać, że cały czas obowiązkiem projektanta jest uzgodnienie trasy przyłączy na naradzie koordynacyjnej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego – jeżeli mamy taki zapis w warunkach technicznych przyłączenia do sieci.

PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZY BEZ ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH – Z POMINIĘCIEM POWIADOWMIENIA ORGANU ADMINISTRACYJNEGO O ZAMIARZE BUDOWY PRZYŁĄCZA

1. Składamy wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia budynku do sieci.
2. Zlecamy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
3. Uzgadniamy trasę przyłącza na naradzie koordynacyjnej (dawny ZUDP) – jeżeli mamy taki zapis w warunkach technicznych przyłączenia do sieci.
4. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan zamiar realizacji przyłącza.
5. Uzgadniamy w razie potrzeby zajęcie pasa drogowego.
6. Wykonujemy przyłącze.
7. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan odbiór przyłącza w stanie odkrytym.
8. Dostarczamy dokumentację powykonawczą (komplet dokumentów tj. próby ciśnienia, protokoły, geodezyjną dokumentację powykonawczą itp.).
9. Podpisujemy umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Wewnętrzna instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej w domu jednorodzinnym

C – BUDOWA PRZYŁACZY NA PODSTAWIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ (MOŻLIWA OPCJA)

Zgodnie z Prawem budowlanym Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jest to tryb, z którego najczęściej korzystają projektanci występujący o pozwolenie na budowę dla całej inwestycji np. sieci wodociągowej z przyłączami lub sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Jeżeli opracowujemy kompletny system uregulowania gospodarki wodno-ściekowej możemy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę całej inwestycji.
Możemy również podzielić taką inwestycję na dwie dokumentacje: wystąpić o pozwolenie na budowę samej sieci (od czerwca 2015r. sieci możemy budować w trybie zgłoszenia), a przyłącza wykonać w trybie zgłoszenia lub bez zgłoszenia.

O TRYBIE BUDOWY PRZYŁĄCZY DECYDUJE INWESTOR, W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM. JEŻELI WYBRALIŚMY JUŻ, KTÓRYM TRYBEM BĘDZIEMY BUDOWAĆ PRZYŁĄCZE MUSI TRZYMAĆ SIĘ TEJ PROCEDURY DO KOŃCA.
Szkoda tylko, że pomimo zmiany Ustawy Prawo geodezyjne i wyłączeniu przyłączy z uzgodnień na naradzie koordynacyjnej (dawniej ZUDP), przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nadal wydają warunki z zapisem o konieczności uzgodnienia trasy przyłącza na naradzie koordynacyjnej.

Opracował:
Adam Masłowski
Fotografie:
Przesłane przez czytelnika bloga 🙂

Exit mobile version