Czy warto zdobyć uprawnienia budowlane?
Czy warto zdobyć uprawnienia budowlane?
Kursy specjalistyczne

Czy warto zdobyć uprawnienia budowlane?

Na stronach Uniwersytetów Przyrodniczych oraz Politechnik możemy przeczytać, że po ukończeniu kierunku Inżynieria Środowiska (IŚ) „istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych”.
Po ukończeniu IŚ, odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu egzaminu możemy ubiegać się o uprawnienia bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania. Po ukończeniu IŚ możemy również zdobyć uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
Kilka tygodni temu rozmawiałem z kandydatką do mojej pracowni sanitarnej, kandydatka na stanowisko asystenta projektanta. Była to niedoszła Pani absolwent, zero doświadczenia. Na etapie rozmowy o wynagrodzeniu ów Pani rzekła: „Interesują mnie zarobki 1800 zł, bo nie mam jeszcze uprawnień” (roześmiałem się w głębi serca).
….. bo nie mam uprawnień. A co myślicie, że posiadając uprawnienia budowlane to pracodawca zasypie na „kapustą”. Nie liczy się posiadanie uprawnień, tylko charyzma i przedsiębiorczość.

Uprawnienia budowlane to tylko kolejny papierek. Papierek, który fajnie mieć w swojej kolekcji, ale to tylko sam papier. Zrobienie uprawnień nie daje nam przepustki do lepszego świata.

Zrobienie kariery zawodowej to długotrwały proces.

 

Nie mając tych dwóch cech, o których pisałem wcześniej a posiadając nawet uprawnienia konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne i wyburzeniowe nie stworzymy własnej firmy.
Uprawnienia budowlane są dokumentem państwowym potwierdzającym posiadanie uprawnień budowlanych w danej specjalizacji.

Inżynier sanitarny lub budownictwa z uprawnieniami to zawód zaufania publicznego. Ludzie ufają nam, że znamy się na tym co robimy.

POSIADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH MA WIELE ZALET M.IN.:

– zwiększenie pewności siebie,
– podniesienie swoich kwalifikacji,
– zwiększenie swojej wartości rynkowej (chociaż należy pamiętać, że wartość rośnie również wraz ze wzrostem doświadczenia),
– możliwość prowadzenia własnego niezależnego biura projektów,
– możliwość podbijania projektów budowlanych i wykonawczych (nie musimy nikomu płacić za przybicie pieczęcie),
– zwiększenie swojej szansy na zatrudnienie w firmie, wybicie się spośród kilkuset CV,
– ogólnie większa swoboda i niezależność na rynku pracy.

POSIADANIE UPRAWNIEŃ (nie równa się) SUKCES
UPRAWNIENIA + DOŚWIADCZENIE = FAJNA KASA NA ETACIE !
UPRAWNIENIA + DOŚWIADCZENIE + CHARYZMA = SUKCES !

Uprawnienia budowlane to przepustka do lepszego świata. W jaki sposób je wykorzystamy i jak zbudujemy ten świat zależy tylko od nas.
Zdobywając uprawnienia stajemy się projektantem lub kierownikiem budowy, czyli zgodnie z Prawem budowlanym jesteśmy uczestnikami procesu budowlanego i ponosimy pełną odpowiedzialność za zakres swoich obowiązków.

Uprawnienia budowlane do projektowania
Uprawnienia budowlane do projektowania
Uprawnienia budowlane do projektowania
Uprawnienia budowlane do projektowania

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH DO PROJEKTOWANIA:

– sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzjami o warunkach zabudowy itp.,
– uzyskaniu wszystkich wymaganych decyzji i opinii,
– wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
– sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu.

PROJEKTANT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH:

– bezpieczeństwa konstrukcji,
– bezpieczeństwa pożarowego,
– bezpieczeństwa użytkowania,
– odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
– ochrony przed hałasem i drganiami,
– odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii,
– zaopatrzenia w wodę oraz odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
– usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,
– możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
– warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
– ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską,
– poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich,
– warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
Nie jest tego mało, a powiązanych między sobą rozporządzeń, norm i ustaw są setki!!!!

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY (POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI):

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2) prowadzenie dokumentacji budowy;
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w odręnych przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami

 

„Określ jasno, co jest dla ciebie najważniejsze. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś na łożu śmierci powiedział:
„Ach żałuję, że nie spędzałem więcej czasu w biurze” – Brown Jackson.

Każdy z Nas powinien odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

Czy zrobić uprawnienia budowlane czy wykonawcze?
Czy pracować w biurze projektów i kończyć prace o 16 czy pracować na budowie i wracać do domu raz w tygodniu?
Czy pracować na etacie czy założyć własne biuro projektów?
Czy pracować na etacie czy założyć własną firmę instalatorską?
Moim zdaniem najwięcej czasu pochłania praca na budowie, chociaż prowadzę własne biuro projektów i również doba jest za krótka.
Najgorzej zatracić się w pogoni za pieniądzem, rozwojem, doświadczeniem. Nie mieć czasu dla rodziny i samego siebie. Czasami tak trzeba, tylko gdzie jest granica….

Więcej o pracy projektanta, kierownika budowy i sprzedawcy możecie przeczytać tutaj:

Projektant, kierownik budowy czy sprzedawca?

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

P.S.
Jak PIS wprowadzi składki ZUS procentowo od przychodów to dopiero będzie kiepsko.
Już teraz ciężko prowadzi się własną firmę w Polsce, a będzie jeszcze gorzej. Zamiast ułatwić polskim przedsiębiorcom, tylko pogarszają sytuację. Koszt zatrudnienia pracownika są bardzo wysokie, a będą jeszcze wyższe. Rząd chce „ozusować” wszystkie umowy …. Super. O prowadzeniu własnego biura napiszę jeszcze niejeden artykuł.

Proponuję wszystkim trzy najlepsze sprawdzone warianty:

1. Praca na etacie jako projektant lub kierownik budowy i tylko na etacie. Pracujemy jak ludzie do 16-17. Mamy fajne pieniądze, czas dla siebie i rodziny. Niestety w Polsce nie zawsze zarobki rosną proporcjonalnie wraz ze wzrostem odpowiedzialności. Często projektanci są zmuszani do podbijania wszystkich projektów, często robionych przez inne osoby. Czyli zarabiamy 4-5 tys. zł. a bierzemy odpowiedzialność za kilkanaście tematów :-/.

2. Praca na etacie jako projektant lub kierownik budowy i robienie fuch po godzinach. Kończymy po 20. Mamy dużo pieniędzy, mało czasu dla rodziny, a żonę (lub męża) widzimy tylko w łóżku. Podbijamy wszystko co wpadnie w ręce, ale chociaż zarobki mamy ciekawe.

3. Praca na własnej działalności, własnego biura projektów lub firmy wykonawczej. Kończymy kiedy chcemy: raz o 12, raz po 15, raz po 23 ?. Mamy pieniędzy ile zarobimy. Mamy czas dla rodziny. Sami decydujemy co i kiedy robimy. Jesteśmy regularnie dobijani przez nasze kochane państwo. To od nas i naszego wkładu pracy zależy co i kiedy podbijamy oraz ile mamy pieniędzy.

Podsumowując, czy warto zdobyć uprawnienia budowlane? TAK, ZDECYDOWANIE WARTO

6 KOMENTARZE

 1. też się zastanawiam nad uprawnieniami ale jak patrzę na projekty które dostaję do kosztorysowania to zaczynam wątpić w sens tego bałaganu. Wiem, że najczęściej są to projekty budowlane i nie można wymagać szczegółowości ale logika i znajomośc tematu byłaby wskazana bo pieczątka jest, a jakże.

  • niestety czasami projekt nie musi mieć logiki musi mieć tylko pieczątkę, aby przeszedł przez starostwo. Brutalna prawda. Nie zapominamy, że za projekt cały czas odpowiada właściciel pieczątki :):)

 2. Reasumując nie róbmy z kanalarza kierownika budowy. Budownictwo a Inżynieria środowiska są kierunkami pokrewnymi ale kierownik robót jakiejkolwiek branży jest i zawsze pod kierownikiem budowy branży konstrukcyjnej. W firmach istalacyjnych kierownik robót ok… Ale budowy czy kontraktu to porażka….. Ego chciałoby rosnąc ale niestety robicie tylko instalacje. TYLKO. O geodezji , pozwoleniach na budowe nie macie zielonego pojęcia.

  • Co Ty chłopie gadasz. Znam niejednego dyrektora, managera, kierowników kontraktu czy nawet budowy po inżynierii i wiedzą zjedliby niejednego betona co tylko umie beton lać i tyle. Każdy człowiek jest inny i od jego wkładu zależy gdzie dojdzie. Ww. są tez po dyplomowkach, wiedze prawno-budowlano mają ogromną, znają się i na prawie i na geodezji i koordynuja żeby wszystko działało a o to w budynku chodzi a nie tylko stało jak się wyleje beton. Największa jazda to wykonczeniowka instalacji z budowlanką żeby to grało i działało i spełniało swoją funkcję. Albo jesteś trollem albo w budownictwie pracujesz parę lat bo nie spotkałem się z takim chamstwem i patrzeniem z góry na instalatora czy sieciarza….no ale cóż różni ludzie są na świecie jak widać i z szacunkiem do innych u nich kiepsko…

 3. Witam.
  Pytanie co uprawnia projektanta z uprawnieniami w ograniczonym zakresie? Wiem, że możę on projektować instalacje wraz z przyłączami dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3. Pytanie jak odnosi się to do sieci wod- kan – gaz?? Jest jakaś wytyczna odnoście długości takich sieci lub coś podobnego?

  • Witam Michał. Sam to napisałeś. W ograniczonym zakresie tylko i wyłącznie instalacje wraz z przyłączami dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3. Sieci może projektować tylko osoba z uprawnieniami bez ograniczeń! Ograniczone tylko do przyłączy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here