Instalacje w budynku bez pozwolenia na budowę
Kursy specjalistyczne

Przed założeniem własnej firmy i złożeniem wniosku CEIDG musimy wybrać, jaki rodzaj działalności będziemy prowadzili.
We wniosku wpisujemy przeważający PKD i pozostałe pozycje, które uzupełnią lub wyczerpią zakres prowadzonej działalności.

W ramach wyjaśnienia klasyfikacje PKD są niezbędne do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych,opracowywane są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, stosuje się je w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Sprawy te reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

PKD miejsce wpisania we wniosku CEIDG
PKD miejsce wpisania we wniosku CEIDG

Otwierając własną firmę w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych możesz wpisać poniższe PKD. Jako główne wybierz 71.12.Z. Jak przeglądam wpisy biur projektów w ewidencji CEIDG, niektóre firmy mają wpisane tylko jedno PKD: 71.12.Z. Ja uważam, że warto dopisać kilka pokrewnych i być zabezpieczonym na przyszłość.

Na ilość PKD ma wpływ kompleksowość naszych usług. Im szerszy i bardziej kompleksowy zakres usług będziemy oferowali, tym więcej PKD musimy wpisać do wniosku.

PKD – BIURO PROJEKTÓW W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podklasa ta obejmuje:
– projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów,konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:
a)maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,
b)projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
c)projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa,inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
d)projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
– opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych,chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,
– projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
– wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,
– wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:
a)wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,
b)wykonywanie pomiarów hydrologicznych,
c)opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz matematycznych, w tym ortofotomap.
Podklasa ta nie obejmuje:
– wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z,
– działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z,62.01.Z,
– doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z,62.09.Z,
– wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B,
– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych,sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1,
– projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z,
– fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z
– prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 84.13.Z.

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych orazdoradztwo w zakresie architektury związane z:
– projektowaniem budowlanym,
– projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem kraj obrazu.
Podklasa ta nie obejmuje:
– doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z,62.09.Z,
– dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.10.Z.”

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

Podklasa ta obejmuje:
– wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz wszystkich typów materiałów i wyrobów, włączając:
a) wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami,
b) wykonywanie badań składu i czystości minerałów itp.,
c) wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności itp.,
d) wykonywanie badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność,
e) wykonywanie badań silników, pojazdów samochodowych, sprzętu elektronicznego itp.,
f) wykonywanie badań radiograficznych spawów i spoin,
g) wykonywanie pomiarów uszkodzeń,
h) wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza,
– wydawanie atestów dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów,pojemników ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp.,
– wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów silnikowych,
– wykonywanie prób przy użyciu modeli lub makiet (np. samolotów,statków, tam itp.),
– działalność laboratoriów policyjnych.”

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie:
– nauk przyrodniczych,
– nauk technicznych,
– nauk medycznych, włączając badania kliniczne,
– nauk rolniczych,
– między dyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych.

DODATKOWE PKD W ZAKRESIE WYKONAWSTWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.
Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
– rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
– magistrali i linii wodociągowych,
– systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,
– sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,
– oczyszczalni ścieków, stacji pomp oraz roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
– zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
– dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz itp.,
– zapór wodnych oraz grobli (wały ochronne, rowy odwadniające) oraz pogłębianie dna dróg wodnych.
Podklasa ta nie obejmuje:
– zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
– obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), takich jak: rafinerie, zakłady chemiczne,
– obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu oraz podział ziemi w celu jej ulepszenia (np. dla poszerzania dróg,infrastruktury użyteczności publicznej itp.).
Podklasa ta nie obejmuje:
– instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowanego w 33.20.Z,
– podziału ziemi bez jej ulepszania, sklasyfikowanego 68.10.Z,
– zarządzania projektami w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podklasa ta obejmuje:
– rozbiórkę i burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych.

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

Podklasa ta obejmuje:
– oczyszczanie terenu budowy,
– roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,
– przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,
– odwadnianie terenu budowy,
– drenowanie terenów rolniczych i leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
– wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego,sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
– odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z,
– wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
– wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z.

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych.
Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:
– instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),
– instalacji pieców, wieży chłodniczej,
– instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,
– instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
– instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
– instalacji gazowych,
– instalacji przewodów doprowadzających parę,
– instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,
– instalacji systemów zraszania trawników,
– instalacji przewodów.
Podklasa ta nie obejmuje:
– wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego,sklasyfikowanej w 43.21.Z.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:
– działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:
a) budowa fundamentów, włączając wbijanie pali,
b) zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
c) osuszanie budynków,
d) wiercenie szybów,
e) montaż elementów stalowych,
f) wyginanie elementów stalowych,
g) montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, z wyłączeniem ich wynajmowania,
h) wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia,
i) wznoszenie kominów i pieców przemysłowych,
j) specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach,
– roboty podpowierzchniowe,
– budowę odkrytych basenów kąpielowych,
– czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej,piaskowania i podobnych metod,
– wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli.
Podklasa ta nie obejmuje:
– wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z.

PKD możecie sprawdzić na www.biznes.gov.pl lub www.klasyfikacje.gofin.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here