Instalacje wewnętrzne w budynku
Instalacje wewnętrzne w budynku
Kursy specjalistyczne

Po krótkiej separacji instalacje wewnętrzne wracają do projektu budowlanego. Przerwa w związku zrobiła dobrze tej parze, ale zaufanie zostało nadwyrężone.

Prawo budowlane ponad prawem! PO vs PiS! Runda druga.
Dlaczego nie należy mieszać polityki z budownictwem?
Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pojawiło się stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku.
Jest to odpowiedź na pismo z dnia 8 grudnia 2015r. Prezesa Krajowej Rady PIIB pana Andrzeja Rocha Dobruckiego, który w trosce o bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektów oraz różne interpretacje nowego prawa budowlanego wyraził prośbę o interpretację przepisów obowiązujących od 28 czerwca 2015r.
Oryginalną treść pisma można pobrać poniżej:
Stanowisko Ministra ws instalacji wewnętrznych w budynku
Poniżej odpowiedź Ministerstwa (cytuje całe pismo):
Odpowiadając na pismo z dnia 8 grudnia 2015r. znak: KK-0058-0146(1)15 dotyczące problemów i wątpliwości związanych z projektowaniem i wykonywaniem instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku, jakie powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), uprzejmie informuję że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ma świadomość, że zmieniony art. 29 ust. 1 pkt. 27 ustawy – Prawo budowlane może budzić kontrowersje oraz wątpliwości interpretacyjne związane z jego stosowaniem.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na wstępie należy zauważyć, że przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw nie przewidywał zwolnienia ww. instalacji z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Przedmiotowa zmiana została wprowadzona do projektu ustawy z inicjatywy ówczesnego klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej na etapie prac parlamentarnych. Propozycja ta nie była przedmiotem konsultacji publicznych.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 27 w zw. Z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ww. ustawę z dnia 20 lutego 2015r., budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia.

Powyższy przepis odnosi się do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia budowlanego wykonywane są tylko roboty budowlane polegające na budowie ww. instalacji.
Należy bowiem wskazać, że art. Ust. 1 ustawy – Prawo budowlane zawiera zasadę zgodnie z którą, pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Z następnych regulacji powołanego przepisu wynika, że jedynie w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budowę więcej niż jednego obiektu, możliwe jest dzielenie (etapowanie) procesu budowlanego.

Z kolei art. 34 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane stanowi, że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Regulacja ta znajduje swoje potwierdzenie także w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.) § 7 ust. 1 powołanego rozporządzenia stanowi, że wymagania rozporządzenia należy spełnić uwzględniając właściwości danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Ponadto, zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 8 tego rozporządzenia projekt budowlany powinien zawierać m.in. rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi.
Natomiast, jeżeli roboty budowlane będą polegać wyłącznie na budowie przedmiotowych instalacji to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo budowlane który stanowi, że „obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywalny okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów”, do realizacji takich inwestycji nadal zastosowanie mają przepisy techniczno-budowlane, w tym szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Instalacje wewnętrzne w budynku
Instalacje wewnętrzne w budynku

 

Najważniejsze interpretacje nowego prawa budowlanego przez Ministerstwo:

 
1. Nowe prawo budowlane wprowadziła Platforma Obywatelska bez konsultacji publicznych. Ta interpretacja podoba mi się najbardziej. PIS mówi, że Prawo budowlane jest złe bo wprowadziła je PO. Osobiście wolę nie mieszać polityki z budownictwem, ale w Naszym kraju nie jest to możliwe.
(… większość kluczowych inwestycji dla Polski powstaje tylko ze względów politycznych).

2. Wg nowego prawa budowlanego, budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia.
Powyższy przepis odnosi się do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia budowlanego wykonywane są tylko roboty budowlane polegające na budowie ww. instalacji (wcześnie takiej interpretacji nie było).

3. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

4. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego projekt budowlany powinien zawierać m.in. rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

5. Dla nowopowstających obiektów, gdzie obiekt traktujemy jako całe zamierzenie budowlane wraz z instalacjami, takie instalacje wewnętrzne powinny znajdować się w zakresie projektu budowlanego.

Mówiąc krótko, jeżeli obiekt jest projektowany instalacje wewnętrzne powinny być w zakresie projektu budowlanego.
Jeżeli jest istniejący obiekt i instalacje wewnętrzne są zakresem remontu, przebudowy, rozbudowy itp. to mogą być realizowane bez projektu budowlanego.

Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że po interpretacji Ministerstwa nadal w 100% nie wiadomo jak postępować w każdym przypadku. Sława: powinny, odnosi się, z kolei …. to język wykonawczy?. Moim zdaniem przepisy powinny w sposób wyczerpujący regulować warunki budowy obiektów i zawierać słowa: należy, musi, wymaga, jest zobowiązany!

 

Bazując na moich dotychczasowych doświadczeniach zdecydowanie polecam rozpoznać sytuację w lokalnym Starostwie Powiatowym.
Pamiętajcie, że sami podejmujecie decyzje inwestycyjne i robicie to na własną odpowiedzialność.

 

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

24 KOMENTARZE

 1. Czyli jeśli w istniejącym budynku chce wykonać instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne nie ma potrzeby opracowywania projektu budowlanego ani też pozwolenia na budowę dla ww instalacji a co z wentylacją, klimatyzacją,instalacjami chłodniczymi?? dla tych instalacji należy wykonać projekt Budowlany i zgłosić wykonanie tych instalacji do pozwolenia na budowę ??

  Czy chcąc wykonać klimatyzację (typu split) w budynku w jednym pomieszczeniu mam przygotować projekt i uzyskać pozwolenie na budowę ?
  o ile jestem w stanie zrozumieć wykonanie projektu dla instalacji wentylacji dla jakiegoś dużego budynku gdzie musi być centrala wentylacyjna to nie mogę pojąć tego ze jeśli będę chciał wykonać wentylację wywiewną mechaniczną dla WC o wydatku 50m3/h to moszeę mieć na to projekt i pozwolenie na budowę?

  Czy może jestem w błędzie?

  projektuję wentylację mechaniczną nawiewno wywiewna z dużą centralą wentylacyjną muszę )w budynku istniejącym która bedzie polegała na montazu wentylatora

 2. Czy budowa instalacji wodociągowej/kanalizacyjnej na terenie posesji (po nowej trasie) od studzienki do istniejącego budynku wymaga pozwolenia na budowę czy nie?.. gubię się w tym już …
  Help

  • budowa instalacji kanalizacyjnej od studzienki do domu nie wymaga pozwolenia, ani zgłoszenia, ani projektu. Chyba, że Zakład komunalny wymaga i chce być na odbiorze. przyłącze wody zgodnie z definicja jest do zaworu za wodomierzem, czyli w większości przypadków w budynku. jeżeli wodomierz jest w studzience wodomierzowej to przyłącze kończy się w studzience i odcinek od studzienki do domu można wykonać bez projektu.

 3. Fajny tekst. Podsumowanie mówi wszystko – najlepiej dowiedzieć się w lokalnym urzędzie i samemu podjąć decyzję. My dzisiaj też właśnie poruszyliśmy ten temat.

  • Stopień skomplikowania robót związanych z budową instalacji nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia jest bardzo mały, skoro zrezygnowano z wymogu pozwolenia i zgłoszenia. Dostosowując się więc do stopnia skomplikowania należy stwierdzić, że instalacje te powinny być pominięte w trakcie projektowania budynków (ustawodawca wyznaczył taki zakres wymogów dla instalacji – instalacje nie potrzebują projektów).

 4. To jest właśnie polityka. Zrzuca się na Platformę Obywatelską zamiast jednoznacznie wyjaśnić problem.
  To oczywiste, że jeśli zamierzenie obejmuje roboty wymagające pozwolenia na budowę i roboty nie wymagające pozwolenia, to na takie zamierzenie wymagane jest pozwolenie na budowę (pozwolenie obejmuje całość zamierzenia i nie trzeba np. zgłaszać odrębnie robót wymagających zgłoszenia). Np remont obejmujący też wykucie otworu w ścianie nośnej.
  Z tego jednak nie wynika, że pozwolenie obejmujące całość musi mieć projekt obejmujący całość, w przypadku gdy do tej całości zaliczają się też roboty nie wymagające pozwolenia na budowę, albo nie wymagające nawet zgłoszenia.

  Jeśli art. 34 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane stanowi, że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz powołuje się na ten zapis rozporządzenie w sprawie zakresu i formy proj. budowlanego to jasne jest, że w zakresie projektu budowlanego nie trzeba ujmować tego co nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia ( bo jak jest budowane odrębnie nie wymaga projektu).

  Nie ma logiki w tym, że jak razem to projekt na wszystkie elementy a jak później to już nie.
  To po co? – żeby komisja na odbiorze widziała. Przecież nadzór budowlany i tak nie może badać zgodności instalacji z projektem budowlanym. Wykaz czynności przy odbiorze jest określony ustawą.

 5. A czy wg tego rozumowania nadzór powinien dokonać odbioru i udzielić pozwolenia na użytkowanie np. budynku mieszkalnego, biurowca bez wykonanych instalacji sanitarnych i elektrycznych?

  • W żadnym wypadku. Już kierownik budowy nie powinien składać oświadczenia, że budynek jest wykonany zgodnie z przepisami (art. 57 ust. 1 pkt 2a prawa budowlanego), bo nie jest. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, które budynki, w jakie instalacje powinny być wykonane. Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia czy zgłoszenia nie zwalania z konieczności spełniania wymagań stawianych przez przepisy.

 6. Przepis odnosi się do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia budowlanego wykonywane są tylko instalacje. – np. podczas remontu, wymiany ,przeniesienia umywalki i grzejnika. Wówczas projekt instalacji nie jest konieczny, bo nadzór nie odbiera obiektu.
  W sytuacji, gdy przedsięwzięcie staje się bardziej skomplikowane i dotyczy nowych obiektów lub innych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia to trzeba opracowywać projekt budowlany z instalacjami.

  Jest to logiczna interpretacja Ministra.

  W Prawie Budowlanym art.34 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
  1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;

  Rozporządzenie Ministra (znowelizowane jesienią) w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego zawiera wymóg umieszczania w projektach budowlanych – projektów instalacji.

  Art. 49 Prawa budowlanego mówi , że Właściwy organ ma sprawdzić kompletność projektu budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Przy oddaniu obiektu do użytkowania nadzór budowlany przeprowadza kontrolę.
  Art.59a Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:
  2)zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
  d)wykonania urządzeń budowlanych,
  e)zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

  Odbiór obiektu bez projektu instalacji jest niemożliwy i niezgodny z prawem.
  Wykonawstwo instalacji bez projektu naraża inwestorów na niebezpieczeństwo i poważne straty materialne. Instalacje takie nie byłyby opiniowane przez rzeczoznawców p.poż.
  i sanitarnych i wykonywane wg. zaleceń hydraulika , elektryka, często bez dostatecznej wiedzy po szkole zawodowej lub bez i inwestora nieświadomego działań wykonawców, którym zlecił pracę.
  Poprzednia bezprawna interpretacja zniknęła ze strony GUNB.
  Obecne pismo Ministra wyjaśniło jednoznacznie sprawę instalacji w projektach
  i jest zgodne ze zdrowym rozumowaniem.

 7. Pytanie czy GUNB wystosuje pismo w tej sprawie do wojewodów czy starostów. Jak na razie bazują oni na piśmie do wojewodów z dnia 12.10.2015r.

 8. Nie wiedzą w GUNB jak z tego wyjść z twarzą. Jak to odkręcić. Na razie ze strony GUNB usunięto bezsensowną interpretację ws. zamieszczania instalacji. Pojawia się komunikat „not found” Myślę, że po odwołaniu GINB Roberta Dziwińskiego i ostatnio jego zastępcy Ziemskiego wydadzą w końcu interpretację zgodną z prawem, tożsamą z pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

 9. Panie Projektancie, bezsensowna to jest interpretacja Ustawy Prawo Budowlane, uchwalonej przez Sejm RP zgodnie z prawem, przez jakiegoś ministra! Akurat zapis o wyłączeniu instalacji z PB uważam za bardzo przemyślany i ułatwiający postępowanie. Zaś koordynacja branżowa to zupełnie inne zagadnienie i każdy architekt wie, że jest konieczna w procesie inwestycyjnym.

  • Wydaje się, że każdy wybiera interpretację jaka mu odpowiada. W razie sporu (np. o koszty) nie będzie się liczyła interpretacja Ministra, czy GUNB. Jeśli ustawa mówi o instalacjach (przedmiotowo, jako roboty nie wymagające pozwolenia), to nie dopowiadajmy sobie, że jako odrębna inwestycja.
   Moim zdaniem w projekcie budowlanym, nie musi być zawarty projekt instalacji zwolnionych z pozwolenia, jeśli nie jest niezbędny ze względu na potrzebę uzgodnień rzeczoznawców, itp. Natomiast o tym czy w konkretnym przypadku ma być wykonany projekt wykonawczy instalacji powinni decydować projektant (główny), inwestor (inspektor nadz. inwestorskiego) i kierownik budowy, każdy z nich może postawić takie wymaganie. Na etapie proj. budowlanego trzeba jednak uwzględnić obecność tych instalacji (tak jak uwzględniamy np. urządzenia w łazience), za co odpowiada projektant (ze wskazaniem na głównego, koordynującego), mogą więc być niezbędne projekt instalacji w ograniczonym zakresie lub wytyczne projektanta instalacji.
   Zaś oczywistym jest dla mnie, że bez wykonania wymaganych instalacji budowa nie jest zakończona a obiekt nie spełnia warunków do użytkowania. Choć większość instalacji jest zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia, to jednak instalacje są częścią obiektu budowlanego.

 10. Wiadomo, że część architektów i konstruktorów będzie podważać wyjaśnienia obecnego ministra, bo nie jest dla nich korzystne – po co mają dzielić się wynagrodzeniem z projektantami instalacji. O nic tutaj więcej nie chodzi, nie sądzę aby umieszczanie instalacji utrudniało postępowanie. Będą więc wymyślać rożne mądrości, a rozporządzenie o zakresie i formie projektu budowlanego traktują jako śmieć. Gdyby było tak, jak to bezsensownie GUNB interpretował w ubiegłym roku, to wykreślono by instalacje z rozporządzenia o zakresie i formie projektu budowlanego. Ale nic takiego nie zrobiono, a wręcz przeciwnie zaktualizowano je i wymóg zamieszczania w nim instalacji pozostał. Śmieszna jest argumentacja, że rozporządzenie ma mniejszą rangę od ustawy. OK, ale w ustawie jest napisane, że zakres i formę projektu ustali minister w drodze rozporządzenia, które jest aktualne i obowiązujące. 1 marca 2016r na stronie Gunbu pojawiało się wjaśnienie ministra o konieczności umieszczania instalacji w projektach.

 11. Aleksy, nie chodzi o dzielenie się wynagrodzeniem z projektami instalacji. Za wykonanie danej branży płaci inwestor lub zamawiający i każdy się z tym liczy. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w większości powiatów już od dawna nie wymaga się instalacji. Chodzi raczej o to aby mieć jasne przepisy, aby rozporządzenia były zgodne z ustawami a interpretacje i wyjaśnienia nie wprowadzały w błąd. Po prostu mieć jasne zasady.
  Co do stwierdzenia „Śmieszna jest argumentacja, że rozporządzenie ma mniejszą rangę od ustawy” – pozostawiam bez komentarza.

 12. Czyli traci sens osoba projektanta instalacji sanitarnych w domach jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wszystkich innych bo tak naprawdę jak architektowi raz został zrobiony projekt budowlany z opisem instalacji to już je będzie dawał do wszystkich podobnych budynków i nie trzeba mu projektanta od instalacji. kasę zabiera za wszystkie instalacje. bo przecież on wszystko zrobił?
  Mówienie że to inwestor mówi co ma być w projekcie zgodzę się, ale nie że inwestor rozdaje wynagrodzenie tylko najczęściej jest to architekt.

  ogólnie powiem załamka co roku przybywa kolejnych projektantów instalacji sanitarnych tłumnie walą na egzaminy do izby, później wyceniają projekty za stawki z nieba wzięte, po to tylko byle robić.

  Czy izba cokolwiek zrobiła aby ukrócić proceder zaniżania cen, wyniki przetargów świadczą o tym że nie. Rozbieżność cen od najniższej(najczęściej wygranej )potrafi być 10 krotnie większa.

  Ktoś może powiedzieć ze marudzę że jak mi nie pasuje to mogę wyjechać za granicę tam będzie lepiej, ale ja uchodźcą nie mam zamiaru być.

  Chciał bym godnie zarabiać w swoim kraju.
  Odnoszę wrażenie że zawód inżyniera projektanta instalacji sanitarnych traci na znaczeniu.

  A może się mylę ?? jeśli tak poprawcie mnie.

 13. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie !
  Odnośnie cen projektów, to rozbieżności cenowe są w każdej branży i architektonicznej też. Jeden architekt wycenia na 45 tyś, drugi opracuje ten sam projekt za 17tys. Inwestor płaci architektowi za projekt, a nie bezpośrednio branżystom.
  Rozporządzenie o zakresie i formie projektu jest obowiązujące !!!

 14. Zgadzam się co do cen. Też to odczuwam. Architekci też narzekają. Sam jesteśmy sobie trochę winni, bo jak napisał Adam pozwalamy wykorzystywać nasze projekty wielokrotnie. A jest coś, co nas broni – to prawa autorskie.
  To, że inwestor płaci architektowi (lub innemu głównemu projektantowi), to tym bardziej opłacałoby się aby inwestor zamawiał też wszystkie branże, bo on (architekt, konstruktor) może na tym zarobić a ponadto ma łatwiej, jeśli ma projekty branżowe.

 15. Od 1966 roku razy ok 2 miliony

  Centralna Baza Orzeczeń Sądów AdministracyjnychSzczegóły orzeczeniadrukuj    zapisz    Powrót do listy

  II SA/Go 896/15 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

  Data orzeczenia2015-12-17orzeczenie prawomocneData wpływu2015-11-06SądWojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.SędziowieAleksandra Wieczorek /przewodniczący/
  Krzysztof Dziedzic
  Michał Ruszyński /sprawozdawca/Symbol z opisem6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przHasła tematyczneBudowlane prawoSkarżony organWojewódzki Inspektor Nadzoru BudowlanegoTreść wynikuUchylono zaskarżoną decyzjęPowołane przepisyDz.U. 2013 poz 1409 art. 42, art. 45, art. 54, art. 57
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – tekst jednolity
  Dz.U. 2012 poz 270 art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c, art. 200, art. 202 § 2, art. 205 § 2
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jednolity.

  SENTENCJA

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic Sędzia WSA Michał Ruszyński (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agata Przybyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi E.G. i J.G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] r., nr […] w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego solidarnie na rzecz skarżących E.G. i J.G. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

  UZASADNIENIE

  10 sierpnia 2015 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (określanego dalej jako PINB) wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu przez inwestorów E.G. i J.G. jednorodzinnego budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr […], zrealizowanej na podstawie pozwolenia udzielonego decyzją nr […] z […] września 2012r., wydaną przez Starostę Powiatowego.

  Pismem z […] sierpnia 2015 r. PINB wezwał inwestorów do przedłożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania następujących dokumentów:

  a) informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, podpisaną przez geodetę sporządzającego inwentaryzację geodezyjną,

  b) protokół z wykonanego odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej z udziałem kierownika robót elektrycznych pod nadzorem którego roboty te zostały wykonane,

  c) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika robót elektrycznych z aktualnym zaświadczeniem stwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

  d) protokół odbioru przyłącza energetycznego lub umowy z zakładem energetycznym,

  e) protokół z odbioru wewnętrznej instalacji wod-kan-c.o z udziałem kierownika robót sanitarnych, pod nadzorem którego roboty te były wykonane,

  f) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika robót sanitarnych z aktualnym zaświadczeniem stwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

  g) protokół odbioru przyłącza wod-kan. lub umowę na dostawę i odprowadzanie ścieków.

  20 sierpnia 2015 r. wpłynęło do PINB oświadczenie inwestorów z […] sierpnia 2015 r., iż nie dostarczą pism, informacji i umów określonych w pkt 1-7 wezwania, gdyż nie są one wymagane w procedurze zgłoszenia zakończenia budowy budynku na mocy art. 57 ustawy Prawo budowlane. Inwestorzy wyjaśnili, że do wniosku o zakończeniu budowy dołączyli wszystkie dokumenty wymagane art. 57 Prawa budowlanego.

  […] sierpnia 2015 r. PINB wydał decyzję nr […], w której powołując się na art. 54, art. 57 ust. 4, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. – określanej dalej jako u.p.b.) zgłosił sprzeciw w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej geodezyjnie Nr […].

  Uzasadniając sprzeciw PINB wskazał, że inwestorzy nie uzupełnili w terminie zawiadomienia o zakończeniu budowy w zakresie wymaganego: oświadczenia kierownika robót sanitarnych z kopią uprawnień budowlanych do kierowania robotami sanitarnymi z aktualnym zaświadczeniem stwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego pod nadzorem, którego były wykonane roboty sanitarne, oświadczenia kierownika robót elektrycznych z kopią uprawnień budowlanych do kierowania robotami elektrycznymi wraz z aktualnym zaświadczeniem stwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego pod nadzorem, którego były wykonane roboty elektryczne.

  W związku z tym organ stwierdził, że inwestorzy – wbrew obowiązkowi wynikającemu z treści art. 42 ust. 4 u.p.b. – nie zapewnili objęcia funkcji kierownika robót w specjalności branży sanitarnej ani elektrycznej. Organ wskazał, iż w myśl art. 42 ust. 1 u.p.b. inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Z kolei zgodnie z art. 42 ust. 4 u.p.b. przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności. Odnosząc treść powyższych przepisów do przedmiotowej sprawy organ zauważył, iż z załączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy uprawnień kierownika budowy – R.S. wydanych na podstawie § 4.2, § 6.1 i 3, § 7 oraz § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 określanego dalej jako rozporządzenie MGTiOŚ ), w żaden sposób nie wynika, aby kierownik ten miał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej, czy elektrycznej. Organ dodał, iż kierownik budowy na stronach: 5, 6 i 8 dziennika budowy Nr […], nie mając ku temu wiedzy technicznej branżowej, potwierdził prowadzenie ww. robót budowlanych bez nadzoru osób z właściwymi uprawnieniami, co wskazuje na brak zdatności do bezpiecznego użytkowania obiektu.

  Odwołanie od powyższej decyzji wnieśli E.G. i J.G. zarzucając PINB naruszenie art. 41 ust. 4 pkt 1 u.p.b, poprzez „nie spełnienie” przez PINB przed ich zawiadomieniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy „narzucenia” przyjęcia obowiązków kierowania robotami budowlanymi przez kierowników robót, jeśli takie były wymagane. Ponadto w ocenie odwołujących domaganie się przez PINB dodatkowych protokołów i umów wykracza poza wymagania art. 57 pkt 4 u.p.b.

  Decyzją z […] października 2015 r. nr […] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (określany dalej jako WINB) – działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. , poz. 267 ze zm. – określanej dalej jako k.p.a. ) – orzekł o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

  WINB stwierdził, że PINB prawidłowo uznał, że zaszły podstawy do wydania sprzeciwu z uwagi na nieprzedłożenie przez inwestorów wymaganych, a określonych w art. 57 ust. 1 u.p.b, dokumentów, pomimo wezwania wystosowanego przez PINB o uzupełnienie niekompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Jednakże zdaniem WINB sprzeciw jest zasadny z uwagi na nieprzedłożenie przez inwestorów dokumentów innych niż te które wskazał PINB w uzasadnieniu decyzji jako okoliczności do wniesienia sprzeciwu.

  WINB wskazał, że inwestorzy, pomimo wezwania wystosowanego przez PINB na podstawie art. 57 ust. 4 u.p.b, nie dołączyli do zawiadomienia o zakończenia budowy informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzonej przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 u.p.b. W ocenie WINB za taką „informację” nie można uznać dołączonej do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwentaryzacji geodezyjnej budynku i przyłączy, w postaci mapki sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 sporządzonej przez Geodetę Uprawnionego inż. J.C.. Mapka ta przedstawia usytuowanie budynku wyłącznie graficznie. Natomiast z jej treści nie wynika wprost i jednoznacznie, ani nawet pośrednio, jakie jest usytuowanie budynku w kontekście lokalizacji ustalonej w projekcie zagospodarowania działki, zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowę.

  WINB wskazał, że z akt sprawy wynika, że inwestorzy, pomimo wezwania PINB na podstawie art. 57 ust. 4 u.p.b, nie dołączyli do zawiadomienia o zakończeniu budowy potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy. Przedstawione wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy dokumenty w żadnym razie nie wyjaśniają tej kwestii. W szczególności brak jest wśród tych dokumentów protokołów odbioru przyłączy albo umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi media, które potwierdzałyby wykonanie i odbiór przyłączy.

  W dalszej części uzasadnienia decyzji WINB wskazał, że podziela w części stanowisko PINB odnośnie braku udokumentowania przez inwestorów prawidłowości wykonania robót instalacyjnych – w zakresie wewnętrznej instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. WINB wskazał, że zgodnie z art. 42 ust. 1 u.p.b. inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. WINB zaznaczył, iż istotne znaczenie w kwestii dokumentowania objęcia w procesie budowlanym poszczególnych funkcji przez podmioty posiadające wymagane uprawnienia zawodowe ma art. 45 ust. 2 u.p.b. , zgodnie z którym jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym powierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną robót budowlanych, przy czym osoby te powinny również w dzienniku budowy potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Powyższego wpisu zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 ze zm. określanego dalej jako rozporządzenie MI ) dokonuje się na pierwszej stronie dziennika budowy poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków. Takie jednak zapisy nie znalazły się w dzienniku budowy. Niemniej inwestorzy dostarczyli wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy protokoły badań i sprawdzeń wykonanych instalacji. W związku z powyższym – zdaniem WINB – zauważyć należy, że nie każde naruszenie przepisów w toku procesu inwestycyjnego musi skutkować wniesieniem sprzeciwu w trybie art. 54 u.p.b. Zgłaszając bowiem taki sprzeciw organ powinien mieć na uwadze cel jakiemu ma służyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jest ono bowiem składane w celu potwierdzenia zgodności wybudowanego obiektu z projektem i przepisami prawa oraz potwierdzenia zdatności do jego bezpiecznego użytkowania. Natomiast w ocenie WINB poprawność wykonanych robót instalacyjnych elektrycznych można wywieść z dołączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokołów pomiarów instalacji elektrycznych, sporządzonych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe. Jednak nie sposób takiego wniosku sformułować odnośnie pozostałych instalacji wykonanych w przedmiotowym budynku. Dołączone bowiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokoły z odbioru technicznego wewnętrznej instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej z […].02.2014 r. oraz odbioru technicznego instalacji wodnokanalizacyjnej z […].11 2014 r. podpisane zostały przez osobę, która jak wynika z tych dokumentów nie posiada uprawnień budowlanych w tym zakresie.

  Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. złożyli inwestorzy E.G. i J.G., wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania sądowego. Skarżący zarzucili organowi naruszenie:

  1. art. 54 w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 4 u.p.b. poprzez przyjęcie, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego niezbędnym jest złożenie oświadczenia kierownika robót sanitarnych i elektrycznych oraz kserokopii uprawnień budowlanych kierownika robót sanitarnych i elektrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem stwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, mimo, że przepis art. 57 u.p.b. dotyczy wyłącznie kierownika budowy,

  2. art. 57 ust. 4 u.p.b poprzez przyjęcie, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego niezbędnym jest złożenie innej aniżeli przedłożona informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania (…), przy czym organy I i II instancji w żaden sposób nie wyjaśniają jaka informacja byłaby właściwa,

  3. prawa procesowego – art. 56 ust. 2 u.p.b polegającego na pominięciu przez WINB uchybienia przez PINB terminowi 14 dni do zgłoszenia sprzeciwu, albowiem zawiadomienie inwestorów zostało zgłoszone w dniu […] sierpnia 2015 r. a decyzja PINB została wydana dopiero […] sierpnia 2015 r., a zatem z przekroczeniem terminu.

  W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, powołując się na stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji i uznając zarzuty skargi za nieuzasadnione.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

  Uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych, określone przepisami m.in. art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1647 ze zm.) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. – określanej dalej jako p.p.s.a), sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, chyba że ustawy przewidują inaczej. Zatem – co do zasady – jedynym kryterium stosowanym przez sąd jest kryterium legalności, a nie kryterium słuszności, czy sprawiedliwości społecznej. Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem, jeżeli jest zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Uchylenie decyzji administracyjnej, względnie stwierdzenie jej nieważności przez sąd, następuje w przypadku naruszenia przepisów prawa materialnego lub przepisów postępowania, odpowiednio mającego albo mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego oraz jeśli zachodzą przyczyny określone w art. 156 k.p.a. lub innych przepisach (art. 145 p.p.s.a.). Sąd dokonując kontroli nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 p.p.s.a.).

  Mając na uwadze powyższy zakres kognicji Sąd uznał, iż skarga zasługuję na uwzględnienie, aczkolwiek nie wszystkie zarzuty okazały się słuszne.

  W pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutu uchybienia przez PINB 14-dniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu. Zdaniem Sądu zarzut ten jest nieuzasadniony. 14-dniowy termin z art. 54 u.p.b, w przypadku wezwania inwestora do uzupełnienia dołączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy dokumentów, liczy się od daty uzupełnienia tych dokumentów lub od upływu wyznaczonego terminu do ich złożenia. W rozpoznawanej sprawie termin ten został dochowany, w sytuacji gdy skarżący mieli uzupełnić dokumenty do 21 sierpnia 2015 r. (wezwanie doręczono im 14 sierpnia 2015 r.), zaś decyzja o sprzeciwie wydana została […] sierpnia 2015r., po otrzymaniu pisma (oświadczenia) skarżących z […] sierpnia 2015 r. Przyjęcie stanowiska, że dla terminu z art. 54 u.p.b nie ma znaczenia czy inwestor do zawiadomienia o jakim mowa w art. 57 ust. 1 dołączył wszystkie prawidłowo sporządzone i wymagane dokumenty wypaczałoby sens tej regulacji i w praktyce uniemożliwiałoby na tym etapie kontrolę zakończenia procesu budowlanego.

  W dalszej kolejności oceniając legalność zaskarżonej decyzji należy wskazać, że prawo organu nadzoru budowlanego do wniesienia sprzeciwu jest prawem określonym czasowo przez przepis prawa materialnego tj. art. 54 u.p.b. Po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia organ traci swoje uprawnienie do wydania decyzji o sprzeciwie. Wniesienie natomiast odwołania od decyzji o sprzeciwie powoduje, że zostaje uruchomiony tryb rozpoznania sprawy przez organ drugiej instancji. Do postępowania przed tym organem mają zastosowanie przepisy k.p.a, wobec braku odrębnych przepisów procesowych w tym zakresie w u.p.b. Przepisy te nie mogą być jednak stosowane w pełnym zakresie ze względu na specyfikę instytucji sprzeciwu. Zdaniem Sądu organ drugiej instancji, rozpoznający odwołanie od decyzji o sprzeciwie, ma prawo orzec o utrzymaniu tej decyzji w mocy. Wówczas w obiegu prawnym pozostaje wydana w czasie trwania kompetencji organu pierwszej instancji decyzja o sprzeciwie. Organ II instancji może też orzec o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania, gdy dojdzie do przekonania, że decyzja organu pierwszej instancji była wadliwa i upłynął już termin ustawowy do wydania decyzji o sprzeciwie. Możliwe jest również wydanie decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego, gdy zachodzą po temu przesłanki, a w szczególności gdy odwołanie wniosła inna osoba od tej, która dokonała zgłoszenia, co ma skutek taki, jak utrzymanie w mocy decyzji organu pierwszej instancji, bowiem decyzja ta pozostaje w obrocie prawnym.

  W rozpoznawanej sprawie organ odwoławczy zaskarżoną decyzją utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Organ ten jednak, jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, rozszerzył zakres sprzeciwu organu pierwszej instancji. Podstawą bowiem sprzeciwu PINB było uznanie, że zawiadomienie o zakończeniu budowy posiada braki, bowiem w dzienniku budowy brak jest wpisów imion i nazwisk osób uprawnionych do podjęcia się pełnienia funkcji kierowników robót branżowych (sanitarnych i elektrycznych). Tymczasem organ odwoławczy przyjął, iż zgłoszenie zawiera jeszcze inne braki, tj. nie zawiera informacji o jakiej mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 u.p.b w zakresie zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, a także inwestorzy nie dołączyli do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokołów odbioru przyłączy albo umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi media. Organ odwoławczy także częściowo podzielił stanowisko organu pierwszej instancji odnośnie braku udokumentowania przez inwestorów prawidłowości wykonania robót instalacyjnych – w zakresie wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie związane z poprawnością wykonania robót instalacyjnych elektrycznych, zdaniem organu odwoławczego, można wywieść z dołączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokołów pomiarów instalacji elektrycznych, że zostały one sporządzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe. Nie można jednak tego powiedzieć jeżeli chodzi o pozostałe instalacje wykonane w przedmiotowym budynku.

  Niewątpliwie zatem organ odwoławczy rozszerzając zakres sprzeciwu i przekraczając termin do jego złożenia, naruszył treść art. 54 u.p.b.

  Odnosząc się do tego, czy PINB uprawniony był do wzywania inwestorów do przedłożenia oświadczeń kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych, pod nadzorem których zostały wykonane roboty budowlane, z kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego o objęciu przez nich stanowiska kierownika wymienionych powyżej robót, wskazać należy, iż zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 u.p.b do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć oświadczenie kierownika budowy: a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. Takie oświadczenie kierownika budowy mgr. inż. R.S. zostało złożone, a powołany przepis jednoznacznie wskazuje, iż chodzi tu tylko o oświadczenie kierownika budowy, a nie kierowników robót. Jednakże zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 u.p.b inwestor do powyższego zawiadomienia obowiązany jest dołączyć również dziennik budowy, który stanowi – zgodnie z art. 45 ust. 1 u.p.b – dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Stąd też dziennik budowy jest jednym z istotnych dowodów podlegających ocenie przez organ przed wydaniem decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu albo zaniechaniem wydania takiej decyzji. W związku z tym – zgodnie z art. 57 ust. 4 u.p.b – inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty określone w art. 57 ust. 1, w tym również dziennik budowy, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.

  W niniejszej sprawie organ nadzoru dostrzegł, iż brak jest w dzienniku budowy oświadczeń kierowników robót sanitarnych i elektrycznych. Słusznie bowiem skonstatował, iż wspomniany powyżej kierownik budowy ma jedynie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej – jako projektant w tej specjalności. Wynika to zarówno z treści użytych pieczęci, jak i z załączonego do oświadczenia zaświadczenia Urzędu Wojewódzkiego z dnia […] października 1987r. nr […] stwierdzającego przygotowanie do pełnienia przez mgr. inż. R.S. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które to uprawnienie zgodnie z art. 104 u.p.b zachował w dotychczasowym zakresie po wejściu w życie u.p.b. Zgodnie z obowiązującym w chwili nadawania uprawnień wspomnianemu powyżej kierownikowi budowy § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska osoby posiadające przygotowanie zawodowe wymagane do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w budownictwie są uprawnione również do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych w zakresie objętym specjalnością techniczno-budowlaną, w której mogą pełnić funkcję projektanta.

  Zgodnie z art. 42 ust. 4 u.p.b przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności. W związku z tym inwestorzy obowiązani byli do zapewnienia kierowników robót w specjalności instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej) i ujawnienia tej okoliczności w dzienniku budowy. W myśl bowiem art. 45 ust. 2 u.p.b, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Powyższy przepis koresponduje z § 6 ust. 2 rozporządzenia w myśl, którego na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków. Takie jednak zapisy nie znalazły się w dzienniku budowy. Stąd też mając na uwadze powołany art. 57 ust. 4 u.p.b w powiązaniu ze wspomnianymi kompetencjami organów nadzoru budowlanego dotyczącymi badania kwestii związanych ze sprawdzeniem posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji (art. 84 a ust. 1 pkt 2 u.p.b) organ uprawniony był do skierowania wezwania o przedłożenie wspomnianych oświadczeń.

  Samo powierzenie robót wyspecjalizowanym podmiotom, prowadzącym działalność gospodarczą nie jest tożsame z powierzeniem obowiązków kierownika robót rozumieniu art. 42 ust. 4 u.p.b. Zresztą określone uprawnienia w zakresie samodzielnych funkcji w budownictwie przysługują nie podmiotom gospodarczym tylko osobom. Dlatego też samo umieszczenie w dzienniku budowy powyższych podmiotów jako wykonawców robót nie może być utożsamiane z ustanowieniem kierowników robót. Wyraźnie te kwestie odróżnia § 6 ust. 2 rozporządzenie, tylko bowiem kierownik budowy i kierownicy robót składają podpis i datę potwierdzając oświadczenie objęciu powyższych funkcji.

  W ocenie Sądu organ odwoławczy w sposób dostateczny rozważył znaczenie powyższego naruszenia przepisów u.p.b. Słuszne – zdaniem Sądu – jest jego stanowisko, że nie każde naruszenie przepisów w toku procesu inwestycyjnego musi skutkować wniesieniem sprzeciwu w trybie art. 54 u.p.b. Zgłaszając bowiem taki sprzeciw organ powinien mieć na uwadze cel jakiemu ma służyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jest ono bowiem składane w celu potwierdzenia zgodności wybudowanego obiektu z projektem i przepisami prawa oraz potwierdzenia zdatności do jego bezpiecznego użytkowania. Odwołując się natomiast do ogólnych zasad prawa budowlanego wyrażonych w art. 5 ust.1 u.p.b., wskazać należy na pkt 1 c tego przepisu w myśl, którego obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa użytkowania. Skoro więc poprawność wykonanych robót instalacyjnych elektrycznych można wywieść z dołączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokołów pomiarów instalacji elektrycznych, sporządzonych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe, to w powyższym zakresie nie było podstaw do zgłaszania sprzeciwu. Inaczej jest jednak w odniesieniu do wykonanych instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej i instalacji wodnokanalizacyjnej. Organ odwoławczy uznał, że załączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokoły z odbioru powyższych prac nie potwierdzają, że zostały one podpisane przez osobę mającą w tym zakresie stosowne uprawnienia. Jednakże na tym organ odwoławczy poprzestał, nie poczyniwszy żadnych własnych ustaleń czy osoba która podpisała protokół z […].02.2014 r. z odbioru technicznego wewnętrznej instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej oraz protokół z […].11.2014 r. – odbioru technicznego instalacji wodnokanalizacyjnej, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w powyższych zakresach. W tym miejscu wymaga podkreślenia, iż termin określony w art. 54 u.p.b. i wymieniona w art. 57 u.p.b dokumentacja jaką należy załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zwalniał organu II instancji z przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz zachowania norm prawnych i zasad postępowania o jakich mowa w art. 7 i 77 §1 k.p.a., nakładających na organ obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wszechstronnego rozważania całości materiału dowodowego, które powinno znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji stosownie do art. 107 § 3 k.p.a.

  Mając na uwadze powyższe naruszenia przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 a i c p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję (pkt I wyroku). Podkreślenia wymaga w tym miejscu ponownie, iż termin 14 dni do zgłoszenia sprzeciwu jest terminem zawitym (materialnym), po upływie którego organ traci prawo do jego wniesienia. Złożenie odwołania od decyzji o sprzeciwie nie powoduje przedłużenia materialnoprawnego terminu do wydania decyzji w tym przedmiocie. W konsekwencji organ odwoławczy nie może, na podstawie art.138 § 2 k.p.a., uchylić decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu i przekazać sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, w sytuacji, gdy upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu. Tym samym to na organie odwoławczym spoczywa obowiązek dokładnego wyjaśnienia sprawy, konwalidacji nieprawidłowości postępowania organu pierwszej instancji z poszanowaniem uzasadnionych interesów inwestora oraz wszystkich konsekwencji, jakie wynikają z zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Wobec tego w rozpatrywanej sprawie podlegać mogła uchyleniu jedynie decyzja WINB i nie było podstaw do uwzględnienia wniosku skargi o uchylenie również decyzji organu pierwszej instancji w trybie art. 135 p.p.s.a.

  Ponownie rozpoznając sprawę organ II instancji zobowiązany będzie do odniesienia się do wszystkich zarzutów podniesionych przez skarżących w odwołaniu oraz dokonania ustaleń, czy naruszenie art. 42 ust. 4 u.p.b. miało jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo użytkowania spornego obiektu .

  Jako, iż skarga została uwzględniona, należało – na podstawie art. 200, 202 § 2 i 205 § 2 p.p.s.a – zasądzić od WINB na rzecz skarżących solidarnie zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw (pkt II wyroku), które sprowadzają się do: wpisu w wysokości 500 zł, ustalonego zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) , 17 zł tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 240 zł ustalone zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2013 r., poz. 490 ze zm.).

  To przypomina bojkot ekonomiczny Żydów w nazistowskich niemczech z 1933 roku. Wtedy bojkotowano min. np żydowskich prawników czy lekarzy – którzy wykonywali legalne zawody. Mieli uprawnienia zawodowe ale nie mieli prawa.

 16. Czy potrzebny jest projekt przebudowy instalacji elektrycznej w budynku wpisanym do ewidencji zabytków. Inwestor zamierza umieścić sporą skrzynkę rozdzielczą całego budynku w ścianie nośnej, będącej ścianą wspólną własnościowego mieszkania . Dodam , że po drugiej stronie tej ściany, po obu stronach znajdują się główne przewody kominowe . Czy powinny być wykonane jakieś zabezpieczenia tej ściany typu nadproża itp. ? Czy taka inwestycja jest zgodna z prawem ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here