Ustawa Prawo budowlane - Zmiany od 2017
Ustawa Prawo budowlane - Zmiany od 2017
Kursy specjalistyczne

Co zmienia Ustawa Prawo Budowlane od 2017?

Poniżej możesz pobrać wyciąg z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. W ramach tej ustawy wprowadzono zmiany w Prawie budowlanym od 2017r.

Wykaz zmian w Ustawie Prawo budowlane 2017 – format *.pdf programu Adobe Reader

Wykaz zmian w Ustawie Prawo budowlane 2017 – format *.doc programu Word

Ustawa Prawo Budowlane 2017 – ZMIANY ZAZNACZONE NA ŻÓŁTO (format *.pdf programu Adobe Reader)

Ustawa Prawo Budowlane 2017 – ZMIANY ZAZNACZONE NA ŻÓŁTO (format *.doc programu Word)

Ustawa Prawo budowlane - Zmiany od 2017
Ustawa Prawo budowlane – Zmiany od 2017

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250) wprowadzono następujące zmiany:
Wyrazy „właściwy organ” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „organ administracji architektoniczno-budowlanej” lub „organ nadzoru budowlanego”. Dotychczas posługiwano się zwrotem właściwy organ i każdy sam musiał szukać czy tym właściwym organem jest starostwo powiatowe czy nadzór budowlany. W końcu ktoś ujednolicił tekst prawa budowlanego i rozpisał dokładnie czy dany paragraf dotyczy starostwa czy nadzoru budowlanego.

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
– naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie większej niż 7 m (zwiększono wysokość silosów z 4,5m do 7m)

– wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;”,
– wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;”,
– wprowadzono nowy podział na
a) zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
b) zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
– do wykazu obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę dodano przepusty o średnicy do 100 cm;
– zwiększono termin rozbiórki lub przeniesienia tymczasowego obiektu budowlanego ze 120 do 180 dni;
– doprecyzowano budowę instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku (dodano, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa instalacji wewnątrz użytkowanego budynku) !!!!!!!!!!;

Ustawa Prawo budowlane - Zmiany od 2017 - Pozwolenie na budowę instalacji tylko w nowych budynkach
Ustawa Prawo budowlane – Zmiany od 2017 – Pozwolenie na budowę instalacji tylko w nowych budynkach

Art. 29. 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
Dodano, że przebudowa budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej nie wymaga pozwolenie na budowę;
Dodano, że przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków nie wymaga pozwolenie na budowę;
Art. 30. 1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d, pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28;
– pkt 2a i 2b otrzymują brzmienie:
2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego:
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;
– Zmniejszono termin, w którym starostwo powiatowe może wnieść sprzeciw do wniosku zgłoszenia robót budowlanych z 30 do 21 dni.
– dodano, że Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

W art. 36a zmieniono zapisy o istotnym odstępstwie od zatwierdzonego pozwolenia na budowę:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.”,
Dodano, że nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.
Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Zawsze aktualne dokumenty znajdziecie na stronie Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP
Źródło:
–> „Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)” tekst ujednolicony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego tekst ustawy – Prawo budowlane, uwzględniający zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) został zamieszczony na stronie http://www.gunb.gov.pl/
—> Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

11 KOMENTARZE

 1. „Wyrazy „właściwy organ” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „organ administracji architektoniczno-budowlanej” lub „organ nadzoru budowlanego”.”

  To faktycznie duże ułatwienie, ale jako osoba niedoświadczona pobrałam Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z http://isap.sejm.gov.pl/ no i tam nie ma tej zmiany. Czy jest jakieś wytłumaczenie dlaczego? Myślałam, że tam są aktualne zmiany

 2. Dzień dobry,
  Jak można potraktować wyminę instalacji odgromowej w istniejącym budynku w świetle nowych przepisów? Czy trzeba uzyskać pozwolenie, wystąpić ze zgłoszeniem, czy bez tego i tego?
  Jak w ogóle traktować instalację odgromową? – nie jest to sensu stricte instalacja elektroenergetyczna „wewnątrz budynku”, nie jest wymieniona w art 29-30 – można by więc wnioskować (zgodnie z art 28.1) że wymaga pozwolenia. Tylko, że idąc tym tokiem, pozwolenia wymagałoby np poprowadzenie kabla z własnej rozdzielnicy elektrycznej, po własnej działce do zasilenia siłowników bramy wjazdowej na posesję – nie jest to sieć, nie jest to przyłącze i nie jest to instalacja wewnątrz budynku.
  Piszę pierwszy raz – jeśli ta tematyka pojawiła się już w innym miejscu, poprosiłbym o przekierowanie.

  • 1. Ochrona odgromowa budynku, jest ważną częścią instalacji elektrycznej danego budynku i zagadnieniem, którego nie sprowadza się jedynie do kawałka drutu na dachu(mimo, że tak to może wyglądać dla osoby nie będącej elektrykiem).
   Na modernizację(czyt. dostosowanie do obowiązujących przepisów) musisz mieć projekt wykonany przez osobę z odpowiednimi Uprawnieniami Budowlanymi, ale nie potrzebujesz na to zgłoszenia czy PnB.

   2.Dla instalacji biegnącej do bramy na działce, również nie potrzebujesz PnB ani Zgłoszenia, ale jw.: musisz mieć projekt wykonany przez osobę z odpowiednimi Uprawnieniami Budowlanymi. Oczywiście są przypadki kiedy musisz uzgodnić trasy instalacji na swojej działce, ale na ogół nie dotyczą one takich małych inwestycji.

   taki jest stan wymagań prawnych na dzień dzisiejszy, ale jeżeli masz wątpliwości, to informacje znajdziesz w:

   A. PN-EN 62305 Ochrona odgromowa
   B. Ustawa Prawo Budowlane
   C. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 3. chciałam zapytać o zmiany dot. map do celów projektowych. jaki okres czasu są ważne, czy ograniczony jest on w jakiejś ustawie? czy aby zmienić skalę mapy geodeta musi robić po raz kolejny pomiary na terenie planowanej budowy i nową mapkę? dodam że wykonana została przydomowa oczyszczalnia ścieków i poza nią nic na działce się nie zmieniło. Mieszkamy na małej wsi liczącej 17 domów teren rolniczy, czy potrzebna jest zmiana skali na 1:5000?

 4. „naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,” – tekst ujednolicony ze strony sejmu z sciagnięty 24-03-2017r.

 5. A co ze zmianami trasy sieci kanalizacyjnych czy wodocigowych? Jest to zmiana istotna czy tez nie? W ustawie jest mowa o obiekcie nieliniowym w nawiązaniu do zmian nieistotnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here