Mapa do celów projektowych
Mapa do celów projektowych
Kursy specjalistyczne

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy dróg i mostów powinny zawierać w szczególności:

I. Część opisową i rysunkową zawierającą w szczególności:

– projekt zagospodarowania terenu,
– zbiorczą planszę uzbrojenia istniejącego i projektowanego,
– projekt drogowy,
– projekt mostowy (jeżeli jest wymagany),
– projekt kanalizacji deszczowej i przykanalików z wpustami,
– projekt przepustów,
– operat wodnoprawny z pozwoleniem wodno prawnym,
– projekt oświetlenia i monitoringu,
– projekt docelowej organizacji ruchu,
– projekt sygnalizacji świetlnej,
– projekt organizacji ruchu na czas budowy,
– projekty usunięcia wszystkich kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną uzgodnione z gestorami sieci i urządzeń,
– projekt zieleni,
– projekt rozbiórek z podanym przez projektanta sposobem zagospodarowania materiału uzyskanego z rozbiórki (zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami),
– przedmiary robót,
– kosztorysy inwestorskie,
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
– analizę i prognozę ruchu,

II. Ponadto dokumentacja powinna zawierać:

– mapę sytuacyjno-wysokościową aktualną do celów projektu budowlanego z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury, w pracach pomiarowych należy uwzględnić potrzebę wykonania próbnych, przekopów i odkrywek dla projektowanego odcinka. Wykonanie koncepcji dopuszcza się na mapach aktualnych nie aktualizowanych natomiast projekty budowlano-wykonawcze wyłącznie na mapach aktualizowanych;
– aktualną dokumentację geotechniczną z opinią w zakresie niezbędnym do sporządzenia prawidłowego projektu zamierzenia;
– kompletną inwentaryzację obiektów w zasięgu opracowania;
– projekt podziału gruntu;
– jeżeli będzie to konieczne, ekspertyzy stanu technicznego pozostawionych obiektów z opinią dot. wprowadzonych zmian w ich konstrukcji;
– inwentaryzację istniejącej zieleni w strefie objętej zamierzeniem;
– projekty rozwiązań wg wymagań decyzji środowiskowej;
– operat geodezyjny (w układzie współrzędnych mapy) dla poszczególnych branż projektowych;
– informację BIOZ;
– zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004 r. o odpadach (Dz. U. 2007 r. nr 39) i przepisami wykonawczymi winna określać zakres obowiązków wytwarzającego odpady (wykonawcy robót) w sprawie postępowania dla właściwej wyceny kosztów z tym związanych;
– dokumentacja musi posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia i opinie – niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagana jest
opinia konserwatora zabytków;
– projekty elementów tymczasowych mogących wynikać z podziału na etapy lub zabezpieczeń na czas realizacji.

Szczegółowy zakres prac będzie wynikał z uzyskanych przez projektanta warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych