Budowa melioracji

Jednym ze sposobów ograniczenia oddziaływania ścieków deszczowych spływających z dróg i innych obiektów na stan czystości odbiorników jest zastosowanie przegrody filtracyjnej (grodzy).

Zastosowanie przegrody filtracyjnej to jedna z mechanicznych metod podczyszczania wód opadowych, która spełnia trzy zasadnicze role:

– w wyniku procesu sedymentacji następuje redukcja zawiesiny ogólnej,
– w wyniku procesu piętrzenia wody na progu (grodzy) następuję retencjonowanie wody. Daje to możliwość uzyskania dodatkowej retencji, niezbędnej
przy opadach deszczu i spływach powierzchniowych. Tymczasowe przetrzymanie wody przed grodzą pozwala odciążyć główny odbiornik wód opadowych, jak np. rów melioracyjny lub zbiornik retencyjno-infiltrujący.
– w wyniku retencjonowania wód przed grodzami zwiększa się czas infiltracji wody do gruntu.

Elementy składowe przegrody filtracyjnej:

– paliki drewniane wbite w poprzek rowu,
– narzut kamienny tworzący warstwę filtracyjną od strony górnej i dolnej wody,
– geowłóknina wraz z piaskiem tworzące warstwę filtracyjną od strony górnej wody.


W jakich miejscach stosujemy przegrody filtracyjne:

– przed osadnikiem zlokalizowanym przy odbiornikum wód opadowych (z każdej strony dopływającej wody),
– przed włączeniem rowu drogowego do rowu melioracyjnego,
– przed przepustem drogowym (w celu redukcji zawiesiny ogólnej przepływającej przez przepust pod drogą),
– co kilkaset metrów na rowach drogowych.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych