Budowa domu – Etapy projektowania i budowy przyłącza wodociągowego


ETAP PROJEKTOWANIA PRZYŁĄCZA

1. Zebrać materiały do zaprojektowania przyłącza:
a) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 lub 1:500
– w przypadku budowy nowego rurociągu aktualizację mapy zasadniczej,
– w przypadku remontu rurociągu wektoryzację mapy zasadniczej lub mapę zasadniczą w postaci rastrowej
b) zebranie informacji o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu podziemnym.

2. Wystąpić z wnioskiem o podanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona, biuro projektowe.

3. Wykonać projekt budowlano-wykonawczy
a) Na podstawie projektu architektonicznego domu i instalacji dokonać wybory miejsca włączenia przyłącza do głównego wodociągu w ulicy,
b) Ustalić miejsce lokalizacji zestawu wodomierzowego w budynku,
c) Wyznaczyć trasę przyłącza zachowując wymagane odległości od pozostałej infrastruktury podziemnej,
d) Określić stan prawny na trasie projektowanego przyłącza,
e) Uzgodnić ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działki) przebieg przyłącza i zgodę na roboty budowlane,
f) Ustalić liczbę i rodzaj przyborów sanitarnych w budynku. Wykonać obliczenia hydrauliczne. Obliczyć zapotrzebowanie na wodę dla rozpatrywanego budynku,
g) Określić średnicę przyłącza dla danego przepływu, dobrać średnicę wodomierza oraz zawór zwrotny antyskażeniowy,
h) Wykonać profil przyłącza wodociągowego,
i) Wrysować schemat węzła wodomierzowego w piwnicy lub innym pomieszczeniu, gdzie będzie zlokalizowany wodomierz,
j) Wykonać opis techniczny.

4. Uzgodnić trasę przyłącza w ZUDP (Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

5. Uzgodnić projekt techniczny budowy przyłącza w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w danym mieście, w którym staramy się o przyłączenie do sieci. Do projektu należy załączyć:
– opis techniczny wraz z kompletem rysunków: planem sytuacyjnym z wrysowaną trasą przyłącza, profilem, szczegółem montażowym wodomierza oraz innymi rysunkami wymaganymi do wykonania indywidualnego przyłącza (rysunek studzienki wodomierzowej, schematy węzłów wodomierzowych itp.),
– warunki techniczne o które występowaliśmy w pkt. 2,
– opinię uzgodnienia dokumentacji projektowej w ZUDP,
– inne uzgodnienia lub opinie wynikające z lokalizacji przyłącza (np. jeśli trasa przebiega po działkach różnych właścicieli),

Zgodnie z Prawem Budowlanym obowiązującym w Polsce budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, Prawa budowlanego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


ETAP BUDOWY PRZYŁĄCZA

12. Jeżeli budowa przyłącza wiąże się z zajęciem drogi, musimy uzgodnić zajęcie części drogi w Zarządzie Dróg i Transportu.
13. Przed przystąpieniem do budowy należy zgłosić zamiar budowy przyłącza wodociągowego.
14. Jeżeli w drodze decyzji w ciągu 30 dni od złożenia wniosku nikt nie złoży odwołania możemy przystąpić do budowy.
15. Kolejnym krokiem jest wybór firmy wykonawczej posiadającej uprawnienia do realizacji robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uniwersalna opaska do nawiercenia: odejście z boku (zdjęcie górne) oraz odejście siodlowe (zdjęcie dolne)

Uniwersalna opaska do nawiercenia: odejście z boku (zdjęcie górne) oraz odejście siodlowe (zdjęcie dolne)


16. Przed budową należy powiadomić ZWiK o rozpoczęciu robót budowlanych.
Montaż opaski nawiercającej na rurociągu PVC (fot. S. Wolny)

Montaż opaski nawiercającej na rurociągu PVC (fot. S. Wolny)

17. Przedostatnim etapem budowy przyłącza jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Gotowe przyłącze w stanie odkrytym należy zgłosić do ZWiK w celu dokonania odbioru technicznego. Gotową dokumentację powykonawczą dostarczamy do ZWiK.

Wpięcie przyłącza wodociaagowego do sieci - nawiertka z zasuwą (fot. S. Wolny)

Wpięcie przyłącza wodociaagowego do sieci - nawiertka z zasuwą (fot. S. Wolny)


18. Ostatnim etapem jest podpisanie z ZWiK umowy na dostawę wody.


Pozostało tylko otwarcie kurka i sprawdzenie jakości wody dostarczanej przez Zakład Wodociągowy . . .

Author: Adam Masłowski

Masz pytanie? Wyślij maila na adres podany w zakładce kontakt. Będziemy wdzięczni za każdy komentarz oraz Wasze doświadczenia związane z Naszą branżą. Jeżeli spodobał się Tobie ten wpis i dowiedziałeś się czegoś fajnego polub nasz Funpage na Facebooku lub udostępnij tą stronę na swoim profilu.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *