Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne – wytyczne projektowania, montażu i odbioru

W poniższym artykule chciałbym opisać wytyczne projektowania hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych oraz przytoczyć najważniejsze przepisy związane z ochroną przeciwpożarową.
Hydranty przeciwpożarowe montowane w sieciach wodociągowych są ważnym elementem ochrony ludzi i obiektów. Hydranty zewnętrzne są wykorzystywane do poboru wody do gaszenia pożarów i zaopatrzenia wodnego pojazdów straży pożarnej do celów gaśniczych. Zagadnienie projektowania i odbiorów dotyczyć będą budowanych obiektów w Polsce, zgodnie z Polskim Prawem budowlanym.

Do najważniejszych przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową oraz zaopatrzeniem w wodę należą:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst ujednolicony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243 z 2005 r. poz. 2063).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy – INFORMATOR O POSTĘPOWANIU APROBACYJNYM

Ostatni dokument wydawany jest przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, które jest instytutem badawczym Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Hydranty montowane na sieciach wodociągowych powinny posiadać:

1. Aprobatę techniczną.

2.  Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

3. Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

Jeżeli zainstalowany hydrant nie posiada powyższych dokumentów, aktualnych co najmniej w dniu produkcji hydrantu urządzenie nie powinno zostać odebrane i dopuszczone do użytkowania!.

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA

Główne wytyczne projektowanie hydrantów zewnętrznych znajdują się w rozporządzeniu w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

W tym artykule skupię się wyłącznie na projektowaniu i rozmieszczaniu hydrantów. Zasady obliczanie ilości wody do celów przeciwpożarowych będą tematem innego artykułu.
Rozdział 4. Wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych
§ 9. SIEĆ WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA
1. Sieć wodociągowa stanowiąca źródło wody do celów przeciwpożarowych, zwana dalej „siecią wodociągową przeciwpożarową”, powinna być zasilana z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń, zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.
2. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm3/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.
3. Sieć wodociągową przeciwpożarową należy wykonywać jako sieć obwodową. Dopuszcza się budowę sieci wodociągowej przeciwpożarowej rozgałęzieniowej poza obszarami miejskimi oraz tam, gdzie łączna wymagana ilość wody nie przekracza 20 dm3/s.
4. Dopuszcza się budowę odgałęzień z sieci obwodowej w celu zasilania hydrantów zewnętrznych.
5. W przypadku gdy łączna wymagana ilość wody przekracza 30 dm3/s, sieć obwodową zasila się w dwóch punktach znajdujących się w możliwie największej odległości od siebie, nie mniejszej jednak niż 1/4 obwodu sieci.
6. Sieć wodociągową przeciwpożarową, dla której łączna wymagana ilość wody przekracza 20 dm3/s, należy tak zaprojektować i budować, aby możliwe było jednoczesne pobieranie wody z dwóch sąsiednich hydrantów zewnętrznych.
7. Wyrażone w milimetrach średnice nominalne (DN) przewodów wodociągowych wykonanych z rur stalowych, na których przewiduje się instalowanie hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych, powinny wynosić co najmniej:

1) DN 100 – w sieci obwodowej;

PE100 SDR17 PN10 Dz140x8,3mm – średnica wewnętrzna wynosi 123,4 mm > DN100 możemy zastosować

PE100 SDR11 PN16 Dz140x12,7mm – średnica wewnętrzna wynosi 114,6 mm > DN100 możemy zastosować

PE100 SDR17 PN10 Dz125x7,4mm – średnica wewnętrzna wynosi 110,2 mm > DN100 możemy zastosować

PE100 SDR11 PN16 Dz125x11,4mm – średnica wewnętrzna wynosi 102,2 mm > DN100 możemy zastosować

PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6mm – średnica wewnętrzna wynosi 96,8 mm < DN100 nie możemy zastosować

PE100 SDR11 PN16 Dz110x10mm – średnica wewnętrzna wynosi 90 mm< DN100 – nie możemy zastosować
2) DN 125 – w sieci rozgałęzieniowej;

PE100 SDR17 PN10 Dz160x9,5mm – średnica wewnętrzna wynosi 141 mm > DN125 – możemy zastosować

PE100 SDR11 PN16 Dz160x9,5mm – średnica wewnętrzna wynosi 130,8 mm > DN125możemy zastosować

PE100 SDR17 PN10 Dz140x8,3mm – średnica wewnętrzna wynosi 123,4 mm < DN125– nie możemy zastosować

PE100 SDR11 PN16 Dz140x12,7mm – średnica wewnętrzna wynosi 114,6 mm < DN125 nie możemy zastosować

3) w odgałęzieniach sieci obwodowej – według obliczeń hydraulicznych;
4) DN 80 – przy rozbudowie lub modernizacji istniejącego wodociągu o wydajności 5 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2.000.

Należy pamiętać, że podane w rozporządzeniu średnice dotyczą średnicy nominalnych wewnętrznych, dlatego projektując sieci z tworzyw sztucznych, gdzie rury oznaczane są przez podanie średnicy zewnętrznej musimy sprawdzić, czy pod odjęciu grubości ścianki spełniamy założenia rozporządzenia.
8. W przypadku wykonywania przewodów wodociągowych z materiałów innych niż stalowe powinny one posiadać średnice wewnętrzne równoważne dla odpowiednich rur stalowych.

§ 10. HYDRANTY ZEWNĘTRZNE.

1. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80.
2. Dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu.
3. W obiekcie budowlanym produkcyjnym i magazynowym, w którym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych oraz na magistralnym przewodzie wodociągowym przeciwpożarowym należy instalować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100.


4. Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.
5. Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN).
6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:
1) między hydrantami – do 150 m;
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy – do 15 m;
3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego – do 75 m;
4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego – do 150 m;

PRZY ODBIORZE NIEKTÓRYCH OBIEKTÓW STRAŻACY WYMAGAJĄ ABY WYMIAR 150 METRÓW SPEŁNIONY BYŁ W POLU WIDZENIA.
5) od ściany chronionego budynku – co najmniej 5 m.
7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.
8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:
1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s;
2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s;
3) dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dm3/s;
4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 – 5 dm3/s.
9. Dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wodociągowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250 powinny być instalowane hydranty nadziemne, spełniające następujące wymagania:
1) średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150;
2) wydajność nominalna przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż 20 dm3/s;
3) hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej;
4) miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu;
5) przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu;
6) na stanowisku czerpania wody należy umieścić zakaz parkowania.
10. Określenia potrzeb w zakresie instalowania hydrantów, o których mowa w ust. 9, dokonują właściwe miejscowo organy Państwowej Straży Pożarnej w ramach opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
11. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6 MPa.
12. Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
13. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne DN80 mm dla sieci o średnicy do DN250 mm i DN100 mm na sieci wodociągowej DN250 i większej.

W celu łatwego otwarcia zasuwy odcinającej hydrant odległość między trzpieniem zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu (podziemnego lub nadziemnego) nie może być mniejsza niż 0,8 m.

Wielu projektantów zapomina o tej jak ważnej dla prawidłowej eksploatacji odległości.

Hydrant przeciwpożarowy nadziemny

Hydrant przeciwpożarowy nadziemny

ODBIORY

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), jest zobowiązany zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Komendant PSP ma 14 dni na zajęcie stanowiska ws zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu budowlanego. Jeżeli PSP nie przeprowadzi kontroli obiektu w terminie 14 dni od zawiadomienia, uznaje się że nie wnosi uwag i obiekt można bezpiecznie użytkować.  Może to być jednak krótkotrwale rozwiązanie dla Inwestora ponieważ zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej Straż Pożarna może przeprowadzić kontrolę po pół roku lub roku i wtedy wydać swoją opinię i nakazać dostosować warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu do obowiązujących przepisów, nawet jeżeli sam obiekt był kilka miesięcy temu odebrany.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

– sprawdzenie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami sprawdzenia; dokumentacja powinna zawierać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do stosowania.
– pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych,
– sprawdzenie odległości między hydrantami,
– sprawdzenie łatwego dostępu do hydratu i zasuwy odcinającej,
– oznakowanie hydrantów zewnętrznych.

 Drogi czytelniku, jeżeli spodobał się Tobie ten wpis i dowiedziałeś się czegoś fajnego polub nasz Funpage na Facebooku lub udostępnij tą stronę na swoim profilu.

Author: Adam Masłowski

Masz pytanie? Wyślij maila na adres podany w zakładce kontakt. Będziemy wdzięczni za każdy komentarz oraz Wasze doświadczenia związane z Naszą branżą. Jeżeli spodobał się Tobie ten wpis i dowiedziałeś się czegoś fajnego polub nasz Funpage na Facebooku lub udostępnij tą stronę na swoim profilu.

Share This Post On

52 Comments

 1. Mam podstawowe pytanie – jakie jest podstawowe przeznaczenie hydrantu montowanego na terenie np. zakładu produkcyjnego. Czy jest on przewidziany do zewnętrznego gaszenia pożaru poprzez podłączenie węża strażackiego czy jego funkcją jest umożliwienie zatankowania wozu strażackiego uczestniczącego w akcji gaśniczej. Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości w tej kwestii.

  Post a Reply
  • Witam
   Już sama nazwa mówi nam jakie jest przeznaczenie hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego instalowanego na terenie zakładu produkcyjnego. Hydranty służą do zewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych. Hydranty lokalizuje się w odległościach określonych zgodnie z rozporządzeniem. Podstawowym celem jest podłączenie węża strażackiego i uzyskanie strumienia wody na prądownicy wodnej lub pianowej. Akcją gaszenia pożaru zakładów produkcyjnych (i wszystkich innych) kieruje Dowódca Jednostki Straży Pożarnej. Akcja prowadzona jest wg wcześniej określonych i ćwiczonych scenariuszy pożarowych.
   To Dowódca Jednostki podejmuje decyzje jak jest gaszony zakład produkcyjny, czy hydrant zlokalizowany od budynku (min. 5 m) znajduje się w obecnej sytuacji w bezpiecznej odległości, czy nie. Jeżeli Dowódca podejmie decyzje, że należy kontynuować akcję gaśniczą z wozów strażackich, a zapas wody w zbiorniku będzie wystarczający to straż przez hydrant zasili zbiornik. Taki zbiornik w wozie strażackiem ma maksymalnie do 10 m3. Natomiast zbiornik do celów przeciwpożarowych zlokalizowany przy zakładzie produkcyjnym ma od 500 do 1000 m3 (w zależności od rodzaju produktów, obciążenia ogniowego).

   Post a Reply
   • Ten rysuneczek hydrantu nadziemnego jest nieaktualny. Przepis dotyczący odległości miedzy zasuwą hydrantową a hydrantem nie obowiązuje już od 24 lipca 2009 r.

    Zapisy rozporządzenia odnośnie porównywania średnic rur tworzywowych z „odpowiednimi” rurami stalowymi jest śmieszny jak i całe prawodawstwo w tym zakresie, które trzeba interpretować. Chore prawo, które nie jest jasne od samego początku. Ktoś jednak musi zarabiać pisząc wielostronicowe komentarze.

    Post a Reply
    • hej. to że przepisy nie obowiązują to nie znaczy, że przepis nie jest dobry. odległość 0,8 do 1 m pomiędzy zasuwą a hydrantem jest poprawna pod względem eksploatacji i korzystania z hydrantów przez straż pożarną. Akcja gaszenia pożaru ma być szybka i sprawna. Moim zdaniem jest to przepis, który sprawdza się w praktyce i cały czas tak projektuje.
     Co do średnic rur. hmm . Nasze prawo jest chore i często nie jest jasne od samego początku. Średnice dobieram na podstawie obliczeń hydraulicznych.

     Post a Reply
 2. Rura stalowa DN100 to np. wg normy PN 10220 rura o średnicy 114,3 x 3,2 mm (średnica zewnętrzna x wewnętrzna), a więc wewnątrz przewodu mamy 107,9 mm. Stąd przytoczony przykład:
  „PE100 SDR11 PN16 Dz125x11,4mm – średnica wewnętrzna wynosi 102,2 mm > DN100 – możemy zastosować” jest błędny. Dalej nie sprawdzałem…

  Post a Reply
  • W rozporządzeniu jest mowa o rurach stalowych i minimalnych średnicach wewnętrznych, które należy zachować (odnosząc się do rur stalowych). Jeżeli projektujemy sieci przeciwpożarowe na rurach polietylenowych odnosimy się do średnicy nominalnej rury stalowej, czyli średnicy wewnętrznej. W artykule omówiłem wyłącznie przykłady zastosowania rur z PE (w odniesieniu do sieci obwodowej lub rozgałęzionej).

   Post a Reply
 3. „8. W przypadku wykonywania przewodów wodociągowych z materiałów innych niż stalowe powinny one posiadać średnice wewnętrzne równoważne dla odpowiednich rur stalowych.” Rura stalowa DN100 nie ma wewnątrz dokładnie 100 mm tylko więcej, w zależności od jej średnicy zewnętrznej Dz i grubości ścianki s, analogicznie jak w przypadku rur z PE. W praktyce posługujemy się średnicą nominalną określając w ten sposób średnicę odpowiadającą w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. Mam nadzieję, że zrozumiale opisałem sedno sprawy.

  Post a Reply
 4. Czy jest jakiś przepis zabraniający stosowania hydrantów podziemnych na terenach wiejskich? Czy wystarczy stosować p.2$10 i logikę?

  Post a Reply
  • § 10 Hydranty zewnętrzne
   1. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80.
   2. Dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu.

   Zgodnie z pkt. 1 Hydranty nadziemne DN80 powinno stosować się przede wszystkim. Jest do nich łatwiejszy dostęp, a zarazem są lepiej widoczne.
   Jednak pkt. 2 dopuszcza instalowanie hydrantów podziemnych, w uzasadnionych przypadkach (na logikę :-) )
   Nie ma przepisu, który zabrania instalowania hydrantów podziemnych na terenach wiejskich, jednak lokalizację hydrantów podziemnych powinno uzgodnić się z Zakładem Wodociągów.
   Rozporządzenie nawet dopuszcza poza obszarami miejskimi dostosować odległość między hydrantami do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy (nie mniej niż 75m od hydrantu do chronionego obiektu).

   Post a Reply
 5. Które przepisy wskazują ścieżkę administracyjną postępowania podczas projektowania hydrantu nadziemnego?. Czy projekt przyłącza zakończonego hydrantem przeznaczonego wyłącznie na cele ppoż. działki, do której jest robione wymaga ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i jest traktowane jako rozbudowa sieci wodociągowej?

  Post a Reply
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) określa warunki projektowania hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych.
   W pierwszej kolejności podejmując postępowanie organ administracyjny bada czy inwestycja jest inwestycją celu publicznego. Aby rozszyfrować, który inwestycją są inwestycjami celu publicznego musimy odnieść się do dwóch ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o gospodarce nieruchomościami.
   Inwestycja celu publicznego to inwestycja o znaczeniu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym. Wśród inwestycji mamy przewody i urządzenia do przesyłania płynów.
   Patrząc od strony formalnej hydrant przeciwpożarowy jest urządzeniem/ elementem składowym sieci wodociągowej, a więc mówiąc o przyłączu do hydrantu tak na prawdę mówimy o rozbudowie sieci wodociągowej o hydrant przeciwpożarowy. Zatem inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z drugiej strony z przedmiotowego hydrantu nie będą zasilane żadne budynki. Jedak ten hydrant będzie służył całej gminie/mieszkańcom czyli będzie miał znaczenie dla całej gminy i będzie inwestycją celu publicznego.
   należy zadać sobie pytanie czy hydrant to rozbudowa lokalnej sieci wodociągowej i będzie się znajdował na działce skarbu państwa czy hydrant służy do ochrony ppoż działki prywatnej?
   Wszystko zależy od interpretacji, a każdy organ administracji publicznej interpretuje zapisy w inny sposób!
   Proponuje zadać pytanie do organu wydającego decyzje lokalizacji celu publicznego czy takowa decyzja dla danej inwestycji będzie wymagana!!!
   Pozdrawiam
   Adam Masłowski

   Post a Reply
 6. Hydranty i zasuwy oznaczamy tabliczkami identyfikcyjny wg PN, czyli średnice, odległości. Strażak zażyczł sobie dodatkowo oznaczenie miejsc lokalizacji hydrantów tablicą „hydrant przestrzenny”. Projekt tego nie przewidywał. Kiedy jest obowiązek stosowania tego dodatkowego oznaczenia i z czego on wynika?

  Post a Reply
  • Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiarów, materiałów, wykonania, wykończenia
   określa norma: PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych). Na sieci lokalnej wodociągowej wystarczy oznaczenie tabliczkami 2D. Znaki „hydrant przestrzenny” są stosowane w sytuacjach ograniczonej widzialności ze względu na np. zły kąt widzenia. Nawet jeżeli projekt tego nie zakładał, to straż pożarna może uwarunkować odbiór postawieniem takich znaków. Musiałbym sprawdzić głębiej, ale nie kojarzę czy jakiś dokument mówi o nakazie stosowania znaków 3D „przestrzennych”.

   Post a Reply
 7. Witam,

  Proszę o informację czy jakaś norma nakazuje oznakowanie zasuwy odcinającej hydrantu zewnętrznego. Dodam, że znajduje się 50cm przed hydrantem nadziemnym, który jest oznakowany znakiem przestrzennym 50cmx50cm

  Post a Reply
 8. Tabliczki są obowiązkowe. Norma jest podana wyżej, w odpowiedzi p. Masłowskiego. Można je kupić w niektórych hurtowniach instalacyjnych lub przez internet. Już za 5 zł + marker ( najlepiej olejowy 8 zł ).

  Post a Reply
 9. czy jest określona jakaś minimalna odległość zewnętrznego hydrantu od wolnostojących zbiorników na gaz propan-butan zapewniających paliwo do ogrzewania w gospodarstwie rolnym?

  Post a Reply
  • Przepisy określają, że hydrant zewnętrzny powinien znajdować się co najmniej 5 m od ściany chronionego budynku. Można to interpretować, że odległość 5 m należy zachować od każdego chronionego budynku.

   Post a Reply
 10. Dzień dobry
  przepraszam, że zawracam Panu głowę, ale nie mogę znaleźć wskazówki dotyczącej zabezpieczenia PP mieszkańców zaprzyjaźnionej wsi (ok.35 posesja). Najbliższa jednostka straży znajduje się ok 10-12km.
  Problem polega na tym, że ok 5 lat temu po modernizacji drogi okazało się że hydranty rozmieszczone na całej długości miejscowości przestały działać. Nadmieniam, że zakładając wodę zaprzestano dbać o zbiornik PP. Problem kilkakrotnie zgłaszano do wodociągów i gminy, bez efektu. Gdzie należałoby się zwrócić celem ustalenia jakie jest zabezpieczenie PP wsi (czy zamontowane hydranty powinny działać i kto odpowiada za ich sprawność). Z góry dziękuję za odpowiedź. Sprawa jest o tyle ważna, że już raz była akcja ze strażą pożarną która nie mogła nabrać wody przy pożarze lasu położonego w niewielkiej odległości od zabudowań.
  Pozdrawiam
  – Ania

  Post a Reply
 11. Witam,
  Mam pytanie dotyczące rysunku zewnętrznego hydrantu – na jakiej wysokości powinien być montowany hydrant zewnętrzny, od poziomu terenu do nasady – na rysunku jest chyba błąd?

  Post a Reply
 12. Pytanie :
  Wg rozporządzenia hydrant wew lokalizuje sie na wysokości 1,35m a jak wygląda sytuacja z hydrantem zew nie mogę się doszukać normy rozporządzenia czy czego kolwiek.
  Jedyna norma PN-EN 14384 coś wspomina by odległość od gruntu była >300mm
  pozdrawiam

  Post a Reply
 13. >300 mm? To strażak na klęczkach by wąż montował. „Jafar” podaje w swych instrukcjach, że wysokość od osi nasady do poziomu terenu ma wynosić od 60 – 70 cm.
  Jeśli chodzi o niedziałające hydranty: za sprawność hydrantów odpowiada użytkownik, musi raz do roku je kontrolować. O zaopatrzeniu w wodę p.poż mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.07.2009 Dz.U. nr 124, poz. 1030.

  Post a Reply
  • Nie ma konkretnie napisane na jakiej wysokości montować hydrant zewnętrzny. Przyjęło się, aby tak jak zawory hydrantów wewnętrznych, wszelkie nasady pożarnicze zewnętrzne montować na poziomie + 1,35m.

   Post a Reply
 14. Dzień dobry,

  chciałbym zwrócić się z kilkoma pytaniami dotyczącymi projektu zakładowej sieci ppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru (zakład produkcyjny w granicach jednostki osadniczej):

  1. Obliczona wymagana ilość wody do celów ppoż. dla obiektów będących w granicach zakładu wynosi 150 dm3/s, przyjęto 9 hydrantów DN100. Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych mówi, iż sieć wodociągową ppoż., dla której łączna wymagana ilość wody jest większa niż 20dm3/s, należy tak zaprojektować, aby możliwe było jednoczesne pobieranie wody z dwóch sąsiednich hydrantów zewnętrznych (§ 9 ust. 6). Czy należy to interpretować, że w rozpatrywanym przypadku sieć ppoż. należy projektować na przepływ 33,3 dm3/s? Czy na taką samą wydajność należy projektować pompownię przeciwpożarową?
  2. Dla wymaganej ilości wody większej niż 30 dm3/s sieć ppoż zasila się w dwóch punktach znajdujących się w możliwie największej odległości od siebie (§ 9 ust. 5). Jeden z projektowanych punktów do pompownia zasilana ze zbiornika ppoż. zasilanego z miejskiego przyłącza wodociągowego, czy drugim punktem zasilenia może być wpięcie we wspomniane przyłącze z zabudowaniem zestawu hydroforowego? Czy każdy z punktów zasilania musi mieć wydajność 100% wymaganej ilości wody?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam,
  Maciek

  Post a Reply
  • Hydrant zewnętrzny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) ma wydajność nominalną 15 l/s, czyli przy dwóch hydrantach mamy wydajność nominalną poboru 30 l/s. W rzeczywistości uzależnione jest to od ciśnienia w sieci. Pompownie przeciwpożarową projektujemy na pełną wydajność. Jeżeli wymagana wydajność wody do celów p.poż. wynosi 150 l/s to wydajność minimalna pompowni to 150 l/s. A wysokość podnoszenia pompowni powinna uwzględniać różnice wysokości, straty na przewodzie ssawnym i tłocznym oraz wymagane minimalne ciśnienie na hydrancie.
   W tym przypadku raczej nie jest możliwe aby druga nitka zasilana z przyłącza z sieci miejskiej zapewniła 150 l/s. Sposób zasilania sieci obwodowej zależy od interpretacji przepisów. Proponuję uzgodnić, z rzeczoznawca ds. ppoż.

   Post a Reply
 15. @ Regina
  Wg opinii rzeczoznawcy ds. p. poż. hydranty zewnętrzne zazwyczaj służą do zasilania wozu strażackiego. Dzięki pompom w wozach strażackich możliwy jest większy zasięg strumienia wody i skuteczniejsze gaszenie pożaru. Zazwyczaj nie gasi się pożaru z węża podłączonego do hydrantu.

  Post a Reply
 16. § 9. p 2. rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych mówi:
  „Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm3/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.”

  Natomiast w protokole z badania potwierdzającego poprawność działania hydrantów, który otrzymałem, napisano, że wymagane ciśnienie wypływu wynosi 0,2 MPa.

  Mam dwa pomysły jak można zinterpretować tę rozbieżność:
  1. Hydranty w czasie badań były sprawdzane pojedynczo, natomiast w tym konkretnym przypadku, zgodnie z ww. rozporządzeniem należy zapewnić działanie dwóch sąsiadujących hydrantów (§ 5. pkt 1. ust. 2). Stąd w czasie badania założono wyższe ciśnienie na otwartym jednym hydrancie, które dałoby ciśnienie 0,1 MPa w przypadku otwarcia dwóch hydrantów.
  2. § 10. pkt 8. mówi o wydajności hydrantów przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa. Zakładam, że ktoś mógł błędnie zinterpretować ten przepis i uznać, że podaje on minimalne ciśnienie jakie należy zapewnić na hydrancie.

  Bardzo proszę o opinię w tej sprawie i odpowiedź ile wynosi minimalne ciśnienie wymagane w hydrancie zewnętrznym.

  Post a Reply
 17. Witam,
  Mam pytanie odnośnie zapotrzebowania przeciwpożarowego. Zapotrzebowanie p.poż wewnętrznej instalacji zasilającej hydranty wynosi 10l/s (4 x hydrant Dn52), natomiast zapotrzebowanie do zewnętrznego gaszenia wynosi 20 l/s (2 hydranty Dn100). Wodociągi wydając warunki zapewniają 20 l/s na cele p.poż z przyłącza.
  Czy licząc zapotrzebowanie sumujemy zewnętrzne i wewnętrzne hydranty? Czy przyjmujemy wartość większą?

  W rozporządzeniu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
  z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w § 7.1. nie ma wzmianki o hydrantach, lecz wyłącznie tryskacze, zraszacze i urządzenia gaśnicze pianowe.
  Jakie rozwiązanie jest prawidłowe?

  Z góry dziękuje za odpowiedz,
  Pozdrawiam

  Post a Reply
  • Zazwyczaj sumujemy zapotrzebowanie wody do hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. W tym przypadku musimy zagwarantować 30 l/s.
   Wyjątek stanowią obiekty przemysłowe, gdzie oprócz hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych mamy instalacje tryskaczowe, zraszaczowe, chłodzenia zbiorników ropy naftowej i gazu płynnego. Wtedy po uzgodnieniu z rzeczoznawcą p.poż. dobieramy wydajność źródła wody i zapas wody do celów przeciwpożarowych na największą wartość, tak aby zabezpieczyć obiekt o największym zapotrzebowaniu i dodatkowo ochronić sąsiadujące obiekty. W Pana przypadku będzie to 30 l/s, ale proszę skonsultować koncepcje z rzeczoznawcą, który będzie uzgadniał projekt. Pozdrawiam

   Post a Reply
   • Do tej pory spotykałam się z inną interpretacją: nie dodajemy wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Uzasadnienie (dla mnie logiczne) było takie, że gdy trwa już akcja zewnętrznego gaszenia, to w budynku nie może już nikogo być, więc nie korzysta się z hydrantów wewnętrznych.

    Post a Reply
   • Źródłem zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej może być sieć wodociągowa przeciwpożarowa, której parametry określają jedynie wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Nie zakłada się jednoczesności użycia hydrantów wewnętrznych (przeznaczonych do działań przez użytkowników obiektu)oraz poboru wody z hydrantów zewnętrznych (przeznaczonych dla jednostek ratowniczych). W związku z powyższym nie sumuje się zapotrzebowanie wody do hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

    Post a Reply
 18. Czy istnieje jakiś przepis regulujący budowę hydrantu zasilanego z sieci miejskiej,czy hydrant powinien być zasilany osobną linią- nie tą samą co mieszkańcy? (sprawa dotyczy małej wioski)

  Post a Reply
 19. Witam,
  Planuję budowę domu jednorodzinnego i hali magazynowej 550m. Najbliższa sieć wody, hydrantu jest w odległości 200 metrów, licząc w drodze publicznej od mojej działki. Najbliższy hydrant w lini prostej 110 metrów. Mogę wybudować halę bez instalacji hydrantu? jeżeli nie to kto powinien wykonać instalację hydrantu i pokryć koszty?

  Post a Reply
  • Pan jako Inwestor jest odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową obiektu i Pan musi wybudować urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej. czyli rozbudować sieć miejską z hydrantami lub jak to częściej bywa postawić zbiornik zapasu wody przeciwpożarowej lub zbiornik plus pompownie. Nie może Pan wybudować obiektu bez zabezpieczenia ppoż. Należy uzgodnić ze strażakiem zakres ochrony i wymagania jakie należy spełnić.

   Post a Reply
 20. Witam, planuje budowę hali magazynowej o powierzchni 180m2 bez piętra z przeznaczeniem na parking dla przyczep kempingowych oraz magazyn felg aluminiowych (około 100-150kpl.). Działka ma powierzchnie 2700m2 a najbliższy hydrant jest oddalony o 100m w linii prostej – mam pytanie czy ja też powinienem na własny koszt wybudować hydrant czy może wystarczy że zastozuje na obecnej sieci np. hydrant wewnętrzy lub jakieś inne rozwiązanie?

  Post a Reply
  • tak, jako Inwestor musi Pan wykonać zabezpieczenia przeciwpożarowe, jest Pan odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową. hydrant powinien znajdować się maks. 75 metrów od chronionego budynku. proszę uzgodnić z rzeczoznawca ppoz zakres ochrony ppoż; jeżeli hydrant jest wymagany musi Pan sam wybudować własnym kosztem fragment sieci i hydrant.

   Post a Reply
 21. czy układ dróg musi być uzgodniony pod względem ppoż? Czy przy projektowaniu drogi z przystankami autobusowymi i miejscami postojowymi oraz prefabrykowaną toaletą publiczną (automatyczna z dwiema kabinami) wymagane są hydranty wzdłuż drogi icz y jest potrzeba wyznaczenia drogi pożarowej?

  Post a Reply
 22. Witam,
  inwestor od rzeczoznawcy p.poż. dostał wytyczne, że w odległości do 75m od projektowanego budynku okręgowej stacji pojazdów ma się znajdować hydrant zewnętrzny DN80. Na działce inwestora nie ma możliwości wykonania zbiornika p.poż ani pkt czerpania wody z pobliskiej rzeki, natomiast sieć wodociągowa w całej miejscowości wykonana jest z DN80, a gmina warunkach napisała że nie zapewnia wymaganego ciśnienia na istniejącej sieci wodociągowej i należy podnieść ciśnienie. Inwestor musi wykonać nowe przyłącze wraz z wodomierzem sprzężonym specjalnie pod projektowany hydrant (który zlokalizowany będzie ok 50m od granicy działki na terenie inwestora). Czy dopuszcza się montaż hydrofora przed hydrantem zewnętrznym?, nadmieniam że z tego przyłącza zasilany też będzie projektowany budynek. Czy są jakieś inne rozwiązania?

  Post a Reply
  • ochrona przeciwpożarowa obiektu jest obowiązkiem inwestora. Jeżeli miejska sieć wodociągowa nie zapewnia odpowiedniej wydajności należy wybudować zbiornik przeciwpożarowy z przyłączem do poboru wody przez straż pożarna lub sieć hydrantów zasilaną z ów zbiornika zapasu wody ppoż. (pośrednio przez zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienie). jest nawet wskazane, przed hydrantem zrobić hydrofor. Oczywiście, jeżeli z jednego hydrofora będzie zasilana instalacja wody ppoż i socjalnej obie instalacje muszą być rozdzielone. należy zamontować zawór pierwszeństwa dla instalacji hydrantów, który w przypadku pożaru i spadku ciśnienia wody w instalacji hydrantowej (poniżej zadanego ciśnienia), odetnie wodę do celów socjalnych.

   Post a Reply
 23. Witam,
  jestem w trakcie budowy hali produkcyjnej. Zapotrzebowanie dla instalacji zewnętrznej ppoz. wynosi 30l/s. Mam 2 hydranty DN 100. Podczas pojedynczych (otwarty 1 hydrant) prób ich wydajności, każdy z hydrantów na wydajność większą niż 15 l/s (16.2 i 16.4). Podczas użycia 2 hydrantów ich łączna wydajność wynosi 25 l/ s (po około 12.5 l/s).
  Czy rozumuję prawidłowo, że zapewniam zapotrzebowanie 25 l/s i tylko 5 l/s muszę uzyskać z innego źródła (zbiornik zewnętrzny), czy też powinienem założyć, że dysponuję tylko 15 l/s (1 hydrantem DN 100) ? Proszę o pilną podpowiedz.

  Post a Reply
  • 8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż: 1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s; 2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s;
   Ciśnienie w sieci powinno być takie, aby przy jednoczesnym działaniu dwóch hydrantów była wydajność 30 l/s. Często bada się wydajność w ten sposób, że otwiera się dwa hydranty i bada się wydajność na jednym hydrancie. Jeżeli przepływ jest 15 l/s tzn., że jest wystarczające ciśnienie. Jeżeli nie ma wymaganego wydatku na jednym hydrancie tzn., że ciśnienie w sieci jest za małe.
   Musi Pan zapewnić 30 l/s z sieci lub uzupełniająco ze zbiornika. Proszę uzgodnić z rzeczoznawca p.poż.

   Post a Reply
   • OK. Rozumiem Pana odpowiedz, ale nie w pełni odpowiada ona na moje pytanie.
    Czy jest OK, w Pana opini, jeżeli zapewnię z sieci 25 l/s z 2 hydrantów HP100 i uzupełnię zbiornikiem 50 m3 (minimalny wymagany)?
    Może najlepiej zwrócić się do SP i uzyskać ich opinie.
    Proszę o odpowiedz. CK

    Post a Reply
    • najlepiej zwrócić się do SP. ochrona p.poz. obiektu powinna zostać wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, uzgodnionym z rzeczoznawcą p.poż.
     jeżeli ma być 30 l/s, a sieć daje tylko 25 l/s to resztę należy uzupełnić ze zbiornika.

     Post a Reply
 24. Dziękuje. Poinformuje w przyszłości jak zostało to rozwiązane.

  Post a Reply
 25. A co zrobić z faktem kiedy budynek usługowo -mieszkaniowy nie wymaga uzgodnień ppoż, a wpisane jest w decyzji pozwolenie na budowę wykonanie ujęcia o wydajności 10l/s,na terenie wiejskim bez sieci wodociągowej a w odległości ok.250m znajduje się hydrant ppoż-stacja benzynowa.

  Post a Reply
 26. A czy dom jednorodzinny powinien mieć zapewniony hydrant w odległości 75 m?

  Post a Reply
  • Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości do 75m od najbliższego hydrantu do chronionego obiektu budowlanego. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy. sieć wodociągowa zasilająca osiedle domów jednorodzinnych pełni również funkcje ochrony przeciwpożarowej. Każdy budynek mieszalny powinien mieć zapewnioną ochronę p.poż. z hydrantu. Niestety z tą odległością 75 metrów bywa różnie.

   Post a Reply
 27. Na jakiej wysokości ma być zamontowany piktogram hydrantu zewnętrznego?

  Post a Reply
 28. Zgodnie z art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „sieć to– przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
  i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są
  ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego”. Idąc tym tropem należy stwierdzić, że wszystko co jest za przyłączem wodociągowym jest instalacją wodociągową, a wykonane przez właściciela budynku PM instalacja „zewnętrzna” ze zbiornikiem zapasu wody oraz hydrantami nadziemnymi nie jest siecią wodociągową i nie dotyczą go przepisy zawarte w Rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Co sądzicie o takim podejściu? Ostatnio się z takim spotkałem.

  Post a Reply
  • pierwszy raz czytam taką interpretację. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie: 1) przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę; 2) dróg pożarowych. dotyczy również budynków. 100% budynków które projektowałem lub uczestniczyłem przy projekcie zapotrzebowania na wodę ppoz opierało się na w/w rozporządzeniu. Jak w innym razie określić zapotrzebowanie na wodę ppoz? Ponizsze 4 dokumenty regulują sprawy ppoz w Polsce:
   – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej
   – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
   – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
   – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690)

   Post a Reply
 29. witam, czy są jakieś wymogi dot. odległości projektowanego budynku jednorodzinnego od juz istniejącego hydrantu zewnętrznego na działce??

  Post a Reply
  • hydrant zewnętrzny powinien znajdować się minimum 5 metrów od budynku, ale łatwiej przestawić hydrant niż cały dom :)

   Post a Reply

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *