Hydrant zewnętrzny przeciwpożarowy
Hydrant zewnętrzny przeciwpożarowy
Kursy specjalistyczne

W poniższym artykule chciałbym opisać wytyczne projektowania hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych oraz przytoczyć najważniejsze przepisy związane z ochroną przeciwpożarową.
Hydranty przeciwpożarowe montowane w sieciach wodociągowych są ważnym elementem ochrony ludzi i obiektów. Hydranty zewnętrzne są wykorzystywane do poboru wody do gaszenia pożarów i zaopatrzenia wodnego pojazdów straży pożarnej do celów gaśniczych. Zagadnienie projektowania i odbiorów dotyczyć będą budowanych obiektów w Polsce, zgodnie z Polskim Prawem budowlanym.

Do najważniejszych przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową oraz zaopatrzeniem w wodę należą:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst ujednolicony

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243 z 2005 r. poz. 2063).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy – INFORMATOR O POSTĘPOWANIU APROBACYJNYM

Jaka jest definicja hydrantu przeciwpożarowego?

hydrant – przyłącze do sieci zasilania wodą, wraz z zaworem odcinającym

hydrant przeciwpożarowy – hydrant przeznaczony do zasilania wodą, służącą do zwalczania pożaru, podczas wszystkich faz pożaru

Źródło:
PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne

Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN100. Na zdjęciu hydrant typ DUO Fabryki Armatury Hawle
Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN100. Na zdjęciu hydrant typ DUO Fabryki Armatury Hawle

Ostatni dokument wydawany jest przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, które jest instytutem badawczym Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Hydranty montowane na sieciach wodociągowych powinny posiadać:

1. Aprobatę techniczną.

2.  Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

3. Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

Jeżeli zainstalowany hydrant nie posiada powyższych dokumentów, aktualnych co najmniej w dniu produkcji hydrantu urządzenie nie powinno zostać odebrane i dopuszczone do użytkowania!.

 

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Główne wytyczne projektowanie hydrantów zewnętrznych znajdują się w rozporządzeniu w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

W tym artykule skupię się wyłącznie na projektowaniu i rozmieszczaniu hydrantów. Zasady obliczanie ilości wody do celów przeciwpożarowych będą tematem innego artykułu.
Rozdział 4. Wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych
§ 9. SIEĆ WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA
1. Sieć wodociągowa stanowiąca źródło wody do celów przeciwpożarowych, zwana dalej „siecią wodociągową przeciwpożarową”, powinna być zasilana z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń, zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.
2. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm3/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.
3. Sieć wodociągową przeciwpożarową należy wykonywać jako sieć obwodową. Dopuszcza się budowę sieci wodociągowej przeciwpożarowej rozgałęzieniowej poza obszarami miejskimi oraz tam, gdzie łączna wymagana ilość wody nie przekracza 20 dm3/s.
4. Dopuszcza się budowę odgałęzień z sieci obwodowej w celu zasilania hydrantów zewnętrznych.
5. W przypadku gdy łączna wymagana ilość wody przekracza 30 dm3/s, sieć obwodową zasila się w dwóch punktach znajdujących się w możliwie największej odległości od siebie, nie mniejszej jednak niż 1/4 obwodu sieci.
6. Sieć wodociągową przeciwpożarową, dla której łączna wymagana ilość wody przekracza 20 dm3/s, należy tak zaprojektować i budować, aby możliwe było jednoczesne pobieranie wody z dwóch sąsiednich hydrantów zewnętrznych.
7. Wyrażone w milimetrach średnice nominalne (DN) przewodów wodociągowych wykonanych z rur stalowych, na których przewiduje się instalowanie hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych, powinny wynosić co najmniej:

1) DN 100 – w sieci obwodowej;

PE100 SDR17 PN10 Dz140x8,3mm – średnica wewnętrzna wynosi 123,4 mm > DN100 możemy zastosować

PE100 SDR11 PN16 Dz140x12,7mm – średnica wewnętrzna wynosi 114,6 mm > DN100 możemy zastosować

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

PE100 SDR17 PN10 Dz125x7,4mm – średnica wewnętrzna wynosi 110,2 mm > DN100 możemy zastosować

PE100 SDR11 PN16 Dz125x11,4mm – średnica wewnętrzna wynosi 102,2 mm > DN100 możemy zastosować

PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6mm – średnica wewnętrzna wynosi 96,8 mm < DN100 nie możemy zastosować

PE100 SDR11 PN16 Dz110x10mm – średnica wewnętrzna wynosi 90 mm< DN100 – nie możemy zastosować
2) DN 125 – w sieci rozgałęzieniowej;

PE100 SDR17 PN10 Dz160x9,5mm – średnica wewnętrzna wynosi 141 mm > DN125 – możemy zastosować

PE100 SDR11 PN16 Dz160x9,5mm – średnica wewnętrzna wynosi 130,8 mm > DN125możemy zastosować

PE100 SDR17 PN10 Dz140x8,3mm – średnica wewnętrzna wynosi 123,4 mm < DN125– nie możemy zastosować

PE100 SDR11 PN16 Dz140x12,7mm – średnica wewnętrzna wynosi 114,6 mm < DN125 nie możemy zastosować

3) w odgałęzieniach sieci obwodowej – według obliczeń hydraulicznych;
4) DN 80 – przy rozbudowie lub modernizacji istniejącego wodociągu o wydajności 5 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2.000.

Należy pamiętać, że podane w rozporządzeniu średnice dotyczą średnicy nominalnych wewnętrznych, dlatego projektując sieci z tworzyw sztucznych, gdzie rury oznaczane są przez podanie średnicy zewnętrznej musimy sprawdzić, czy pod odjęciu grubości ścianki spełniamy założenia rozporządzenia.
8. W przypadku wykonywania przewodów wodociągowych z materiałów innych niż stalowe powinny one posiadać średnice wewnętrzne równoważne dla odpowiednich rur stalowych.

§ 10. HYDRANTY ZEWNĘTRZNE.

1. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80.
2. Dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu.
3. W obiekcie budowlanym produkcyjnym i magazynowym, w którym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych oraz na magistralnym przewodzie wodociągowym przeciwpożarowym należy instalować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100.

Korpus górny hydrantu z trzema nasadami przeciwpożarowymi 2x75 i 1x110
Korpus górny hydrantu z trzema nasadami przeciwpożarowymi 2×75 i 1×110

4. Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.
5. Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN).
6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:
1) między hydrantami – do 150 m;
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy – do 15 m;
3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego – do 75 m;
4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego – do 150 m;

PRZY ODBIORZE NIEKTÓRYCH OBIEKTÓW STRAŻACY WYMAGAJĄ ABY WYMIAR 150 METRÓW SPEŁNIONY BYŁ W POLU WIDZENIA.
5) od ściany chronionego budynku – co najmniej 5 m.
7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.
8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:
1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s;
2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s;
3) dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dm3/s;
4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 – 5 dm3/s.
9. Dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wodociągowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250 powinny być instalowane hydranty nadziemne, spełniające następujące wymagania:
1) średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150;
2) wydajność nominalna przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż 20 dm3/s;
3) hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej;
4) miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu;
5) przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu;
6) na stanowisku czerpania wody należy umieścić zakaz parkowania.
10. Określenia potrzeb w zakresie instalowania hydrantów, o których mowa w ust. 9, dokonują właściwe miejscowo organy Państwowej Straży Pożarnej w ramach opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
11. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6 MPa.
12. Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
13. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne DN80 mm dla sieci o średnicy do DN250 mm i DN100 mm na sieci wodociągowej DN250 i większej.

W celu łatwego otwarcia zasuwy odcinającej hydrant odległość między trzpieniem zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu (podziemnego lub nadziemnego) nie może być mniejsza niż 0,8 m.

Wielu projektantów zapomina o tej jak ważnej dla prawidłowej eksploatacji odległości.

Hydrant przeciwpożarowy nadziemny
Hydrant przeciwpożarowy nadziemny

ODBIORY HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), jest zobowiązany zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Komendant PSP ma 14 dni na zajęcie stanowiska ws zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu budowlanego. Jeżeli PSP nie przeprowadzi kontroli obiektu w terminie 14 dni od zawiadomienia, uznaje się że nie wnosi uwag i obiekt można bezpiecznie użytkować.  Może to być jednak krótkotrwale rozwiązanie dla Inwestora ponieważ zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej Straż Pożarna może przeprowadzić kontrolę po pół roku lub roku i wtedy wydać swoją opinię i nakazać dostosować warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu do obowiązujących przepisów, nawet jeżeli sam obiekt był kilka miesięcy temu odebrany.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

– sprawdzenie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami sprawdzenia; dokumentacja powinna zawierać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do stosowania.
– pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych,
– sprawdzenie odległości między hydrantami,
– sprawdzenie łatwego dostępu do hydratu i zasuwy odcinającej,
– oznakowanie hydrantów zewnętrznych.

Drogi czytelniku, jeżeli spodobał się Tobie ten wpis i dowiedziałeś się czegoś fajnego polub nasz Funpage na Facebooku lub udostępnij tą stronę na swoim profilu.

Pozdrawiam
Adam Masłowski
Projektant instalacji sanitarnych

Jeżeli jest zainteresowany tematyką projektowania urządzeń przeciwpożarowych dołącz do Akademii Projektanta Instalacji Sanitarnych. Stworzyłem Akademię, w której uczę projektowania wodnych i pianowych systemów przeciwpożarowych. Poniżej kliknij i zapisz się na listę osób zainteresowanych. Dla osób zapisanych przewiduje ekstra promocję:

.

106 KOMENTARZE

 1. Ostatnio otrzymałem wytyczne z Zakładu Wodociągów gdzie wymagają montażu wodomierzy na hydrantach zewnętrznych. Może mi ktoś podać jakąś podstawę prawną do takiego ustrojstwa? Rozumiem że zestaw wodomierzowy dla budynku ale dla hydrantu zewnętrznego?

  • w większości przypadków jeżeli hydrant znajduje się na nieruchomości prywatnej i inwestor może z niego korzystać zarówno do celów ppoz i gospodarczych powinien być opomiarowany. Wszystko zależy jaki obiekt i gdzie będzie ten hydrant zlokalizowany; czy mówimy o rozbudowie sieci miejskiej i hydrant będzie w pasie drogowym czy hydrant będzie na terenie zakładu na działce prywatnej. Montaż wodomierza przed hydrantem to nie jest żadna nowość. Jaki obiekt? Jaki temat? Gdzie będzie ten hydrant?

 2. Witam,
  ciekawi mnie czy jakiś przepis stanowi o odległości hydrantu od budynków. Pytam bo przy remoncie sieci wod-kan przy mojej drodze postawili mi hydrant jakieś 2m od bramy garażowej na chodniku, problem polega na tym, że planowałem rozbudowę garażu o kolejne stanowisko i teraz przez hydrant jest to niemożliwe?

 3. Witam, mam pytanie czy istnieje konieczność stosowania hydrantów zewnętrzych na sieci wodociągowej w zabudowie jednorodzinnej? Projektowana sieć bedzie zasilać 13 domów jednorodzinnych. Lokalizacja sieci w miejscowości o liczbie mieszkańców 15 tys. Czy zapis w Rozporządzeniu o liczbie mieszkańców jednostki osadniczej dotyczy projektowanej zabudowy czy całej miejscowości w której znajduje się projektowana sieć?

  • Standardowo zarządca sieci wodociągowej istniejącej wydaje warunki aby na zakończeniu sieci wstawić hydrant jest to podyktowane dalszą rozbudową sieci.

 4. W projekcie miałem wybudować hydranty naziemne ,jednak na wniosek MPK wybudowałem hydranty podziemne ponieważ hydranty miały stać na drodze (pas pieszojezdny) teraz straż przy odbiorze chce abym zmienił projekt. Moim zdaniem jak bym wbudował hydrant naziemny to staż miała by obiekcje co mam w tym wypadku robić. Bo wg mnie zrobiłem wprawdzie drożej ale lepiej .gdzie mam zgłosić ten problem aby Nadzór budowlany mi te inwestycje odebrał.

  • Wcale nie powiedziane, że lepiej bo ja np. jestem zwolennikiem hydrantów nadziemnych. Ale wracając do projektu to zmiana hydrantów z naziemnych na podziemne powinna zostać uzgodniona przez projektanta i rzeczoznawcę ppoz. Jeżeli straż chce takowy projekt to należy go wykonać, najlepiej uzgodnić ze strażą w jakiej formie, czy wykonawczy z adnotację projektanta, że zmiana nieistotna i uzgodnieniem ppoz? najlepiej uzgodnić ze straż jaka ma być forma projektu i uzgodnienia

 5. Wszystko to prawda, ale z punktu widzenia projektanta mam jedną uwagę – blok podporowy (tutaj płyta chodnikowa) pod trójnikiem jest zbędny, powinien być raczej umieszczony pod zasuwą.

 6. Kto obecnie decyduje o konieczności postawienia hydrantu?
  I jak to jest obecnie z kosztami stawiania hydrantu i zasuwy przy budowie domu jednorodzinnego. Po czyjej stronie jest koszt: gminy, PSP czy naszej? Jeśli naszej to na podstawie jakich przepisów i czy jest możliwość zobligowania do tego urząd.

  • witam, wodociągi i kanalizacje powinny być budowane zgodnie z studium uwarunkowań i rozwoju gminy. Niestety często w planach jest wodociagi i kanalizacja, ale nie ma środków w budżecie na realizacje inwestycji. W takiej sytuacji zwracając się do wodociągów o możliwość przyłączenia do sieci wod-kan zakład odpowda, że z uwagi na brak śrdoów nie ma w planach budowy sieci w Pani regionie w najbliższych latach i może się Pani przyłączyć do sieci budująć sieć i przyłącze własnym kosztem i staraniem. Co do zobligowania …. nigdy nie słyszałem, aby ktoś zobligował gminę lub zakłąd komunalny do wybudowania sieci 🙂 zawsze chodzi o kasę. Wpraktyce w Polsce, jeżeli nie ma sieci to inwestor budyję własnym kosztem sieć wodociągową wraz z hydrantami, przyłaczem i zasuwami. A musi Pani dostawić sam hydrant czy sieć z hydrantem?

   • Przyłącze z hydrantem plus zasuwa. Przyłącze wycenione na 8tys plus reszta wychodzi trochę kasy.
    Dodatkowo ostatnio powiedzieli nam o koniecznosci osobnego przyłącza do budynku garazowo-gospodarczego który stoi obok mieszkalnego. Czy to jakaś nowość w przepisach czy tak się robi?

  • Trochę za mało info Pani podała. Zależy od powierzchni strefy pożarowej – w tym przypadku pewnie strefy ZL II. Jeśli to tylko budynek jednokondygnacyjny o pow. wewnętrznej 190m2 (proszę pamiętać, że pow. strefy pożarowej mierzy się używając pow. wewnętrzną budynku – odsyłam do definicji) to nie trzeba hydrantów 25. Proszę zwrócić uwagę, czy 190 m2 to przypadkiem nie jest pow. użytkowa budynku. Jeśli tak jest, to powierzchnia wewnętrzna może być większa od powierzchni użytkowej, a co za tym idzie strefa pożarowa może przekroczyć 200m2 – co w tym przypadku zakwalifikuje obiekt do wyposażenia w hydranty 25.

 7. Witam. Czy w przypadku krótkiego odcinka 50m sieci zasilającej 6 budynkow mieszkalnych w ślepej uliczce powinno się zakończyć sieć hydrantem? Na końcu drogi są same bramy i nie ma za bardzo miejsca na hydrant naddziemny, pozostaje ewentualnie podziemny… dziękuję za podpowiedz.

 8. Witam. Mam dość skomplikowany problem. Mianowicie kupiłem budynek przemysłowy, który planuję przystosować do działalności handlowo- usługowej. Powierzchnia użytkowa nie przekroczy 200m/2. Najbliższy hydrant jest w odległości ok 400m od budynku. Sam budynek i działka graniczy bezpośrednio ze zbiornikiem wodnym – stawem, który jest zasilany przez rzekę i w największych suszach woda gwarantowana. Czy może być on zabezpieczeniem pożarowym?. Budowa hydrantu kładzie całkowitą klapę na inwestycję – ogromny koszt i skomplikowana procedura budowy. Strażak podpowiada że można zastąpić hydrant zbiornikiem PPOŻ, ale wydaje mi się to wręcz śmieszne , budowa zbiornika na wodę przy zbiorniku, do którego mam dosłownie 6 metrów od budynku. Proszę o pomoc, lub podpowiedzi, jak można zastąpić hydrant i do kogo wysłać pytania o zgodę na takie rozwiązania?

 9. Witam. Przy hali produkcyjnej muszę zapewnić zasilanie w 3 hydranty zewnętrze. Czy mogę rozmieścić je w dowolnym miejscu (przy zachowaniu odległości min/max od budynku) – czyli dla mnie najbardziej korzystnie – w prostej linii przy drodze? Czy też np w każdym rogu budynku (tak jak to miało miejsce do tej pory, przy starej sieci – już nieczynnej). Dziękuję za odpowiedź.

 10. Dzień dobry
  Chciałbym zapytać z jakiego przepisu wynika min. wysokość części hydrantu wystającego ponad grunt dot. załączonego obrazka w artykule.

  • ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
   z dnia 20 czerwca 2007 r.
   w sprawie wykazu wyrobów sΠu˝àcych zapewnieniu bezpieczeƒstwa publicznego lub ochronie zdrowia
   i ˝ycia oraz mienia, a tak˝e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u˝ytkowania2)
   Na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia
   1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
   z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm.3)) zarzàdza si´,
   co nast´puje:
   Strona

 11. Jak powinna być wysokość hydrantu? i od jakiego punktu liczyć od kostki brukowej cy też od ziemi którą jest zasypany. Hydrant zlokalizowany jest poza krawężnikiem

 12. Witam,
  Ja mam pytanie troszkę z innej beczki. Jak Pan podszedł by do problemu jaki mamy czasem projektując sieci wodociągowe w Warszawie. MPWiK Warszawskie ma wymóg o stosowaniu hydrantów podziemnych montowanych osiowo (czyli bez wymaganego odcięcia). Tłumaczą to, że ich sieci nie są przeciwpożarowe (taka bzdura, którą sobie powtarzają). Jak wiadomo sieć wodociągowa służąca do ochrony przeciwpożarowej wymaga uzgodnieni przeciwpożarowego, którego nie otrzyma się, gdy spełnimy wymagania MPWiK i zastosujemy hydranty bez odcięcia. Z reguły urzędy przy zgloszeniu nie przykładają do tego uwagi znając sytuacje w stolicy, ale mamy jeden urząd, który zawsze tego żąda. Jak by Pan próbował obejśc ten problem?

 13. Witam Staram się o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego usytuowanego na osiedlu domków gdzie kilka działek jest już zabudowane. Mój Pan, który zajmuje się załatwianie zezwoleń powiedział że mogę nie uzyskać pozwolenia na budowę ponieważ do najbliższego hudrantu jest 100 metrów a nie 75 metrów Jednak domy już tam wybudowane są znacznie dalej niż nawet 100 metrów od tego hudrantu a innych w okolicy nie ma Obok w odległości 20 metrów od budynków płynie dość duży strumień lecz nie ma tabliczki punkt czerpania wody. Więc moje pytanie jest takie jak powstały tamte domy jeżeli są jeszcze dalej od mojej działki i czy jest możliwość nie uzyskania zezwolenia i co ja mam w takim przypadku zrobić? I nie mówię o własnej budowie instalacji pod hydrant bo mnie na to porostu nie stać i nie mówię o zmuszeni gminy do budowy bo jest to nie realne? Bardzo proszę o wyjaśnienie i radę

 14. Witam.
  Czy istnieją podstawy prawne dotyczące parametrów wody w sieci hydrantowej, np. czy musi to być woda czysta, czy można hydranty zasilić np. wodą technologiczną (na terenie zakładu produkcyjnego) niezdatną do spożycia?

 15. Jaka jest minimalna odleglosc hydrantu od osi jezdni? Jest podana ze maksymalna 15m a minimalna? Wie ktos i jaka podstawa prawna do tego?

 16. Witam,
  na dwóch hydrantach w pasie drogowym wykonaliśmy badania wydajności i ciśnienia. Wydajność wyszła ok 9 l/s ciśnienie startyczne 0,4MPa oraz dynamiczne 0,15 MPa. W związku z powyższym że hydranty w pasie drogowym nie spełniają wymogów chcemy na naszym terenie zaprojektować nowe dwa hydranty chroniące budynek. PYTANIE: czy jak zastosuje tylko hydrofor to będzie wszystko ok? czy muszę zastosować jeszcze zbiornik?? z góry dzięki za pomoc pozdrawiam i miłego weekendu

  • Jeżeli ciśnienie stayczne w sieci jest 0,4MPa to można zastosować zestaw hydroforowy zasilany bezpośrednio z sieci. Jest tylko jeden warunkek: Ilość wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru musi być zagwarantowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. w przeciwnym wypadku należy również wybudować zbiornik wody.

   • Dzień Dobry,
    Pytanie do badania wydajności hydrantów
    Czy odczytana wartość ciśnienia dynamicznego na manometrze i przeliczona na podstawie współczynnika dla dyszy prądownicy odzwierciedla rzeczywisty przepływ wody przez hydrant i sieć?
    Pozdrawiam

 17. Dzien dobry,
  Odswieze temat.
  Czy rurociagi sieci zewnetrznej np. Na obiekcie Magazynowym wymiarujemy na przeplyw:
  1. Wydajnosc hydrantow 10 15 dm3/s
  2. Wymagana ilosc wody do gaszenia pozaru odczytana z tabeli np 50 dm3?s dla strefy do 4000 Mj i powierzchni powyzej 5 tys m2

 18. Zakładowa sieć wewnętrzna na zakładzie magazynowo-produkcyjnym:

  Na jaki przepływ obliczeniowy dobieramy średnice rurociągów sieci hydrantowej:
  1. czy jest to przepływ wynikający z hydrantów zewnętrznych np. 10, 15 dm3/s
  2. Czy dobieramy na wydajność wynikającą z zapotrzebowania na wodę do celów pożarowych według tabeli w rozporządzeniu o zaopatrzeniu w wodę do celów ppoż.

  Drugie Pytanie Badanie Hydrantów:

  Czy podczas badania hydrantów przeliczona wartość odczytanego ciśnienia dynamicznego na podstawie współczynnika dyszy prądownicy jest faktycznie równa ilości wody wypływającej z hydrantu?

 19. Dzień Dobry,
  Pytanie do badania wydajności hydrantów
  Czy odczytana wartość ciśnienia dynamicznego na manometrze i przeliczona na podstawie współczynnika dla dyszy prądownicy odzwierciedla rzeczywisty przepływ wody przez hydrant i sieć?
  Pozdrawiam

 20. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWNOŚĆ I KONSERWACJĘ HYDRANTÓW NA OSIEDLACH MIESZKANIOWYCH? CZY ADMINISTRATOR SIECI MOŻE NAKAZAĆ WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ WYKONANIE POMIARÓW WYDAJNOŚCI I CIŚNIENIA W HYDRANTACH ZEWNĘTRZNYCH?

  • Za sprawność i eksploatacje hydrantów przyłączonych do sieci miejskiej lub lokalnej odpowiada Zakład Wodociągowy. Moim zdaniem jeżeli hydrant jest zlokalizowany przy ulicy lub chodniku w miejscu publicznym, wodociągi nie maja prawa nakazać wspólnocie pomiar wydajności i ciśnienia w hydrantach zewnętrznych.

 21. A czy są jakieś wytyczne co do odległości nasady hydrantu(lub też samego hydrantu) od ściany w przypadku jego zabudowy np w niszy hydrantowej w tunelu drogowym.
  Jeżeli nie to jaka jest optymalna odległość patrząc pod kątem podpięcia węża strażackiego ?

 22. Jaki przepis lub przepisy określają czy konieczna jest budowa sieci wodociągowej ppoż dla magazynu i terenu magazynowego. Zakładając następująca sytuacje jest teren 400x50m (2ha) na nim hala 30x40m 1200m2 przy jednym z krótszych boków terenu. Obciążenie ogniowe >4000MJ/m2 Przy założeniu najgorszej sytuacji, że wymagana wydajność wodociągu to 60l/s. Przy granicy terenu znajduje się 1 hydrant DN80 o wydajności 10l/s.
  1. Czy w takim wypadku potrzebna będzie sieć z hydrantami zewnętrznymi zasilana ze zbiornika przez pompownie czy wystarczy zbiornik 1000m3 do zapewnienia wody na 4 godziny zgodnie z art.6 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych.
  2. Ewentualnie czy wystarczy mniejsza przepompownia do zapewnienia zasilania hydrantów wewnętrznych budynku?

 23. Witam. Przedłużaliśmy sieć wodociągową i automatycznie musieliśmy przenieść na jej koniec hydrant. Słyszałam gdzieś, że wodociągi muszą co trzy miesiące przepłukać martwy odcinek wodociągu ( ten kawałek rury do hydrantu, bo tam woda stoi). Dodatkowa ta woda nie może być wylana na ziemię, czy trawę tylko ma trafić do kanalizacji.
  Czy wie Pan coś na ten temat ?
  Może zna Pan jakieś rozporządzenie, przepis w sprawie takiego przymusowego płukania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here