Pompa wody tryskaczowa KSB CPKN SX
Pompa wody tryskaczowa KSB CPKN SX
Kursy specjalistyczne

W Unii Europejskiej funkcjonuje system harmonizacji norm i wytycznych technicznych. Pozwala to na swobodny obrót towarami, które spełniają podstawowe wymagania techniczne gwarantując tym samym bezpieczeństwo obiektu budowlanego i ludzi.

Normy zharmonizowane

to Europejskie Normy, opracowane przez Europejskie Organizacje Normalizacyjne, które uwzględniają zasadnicze wymagania poszczególnych dyrektyw i które powstały w odpowiedzi na mandat wydany przez Komisję Europejską po konsultacjach z państwami członkowskimi. Przeniesione do zbioru polskich norm normy zharmonizowane są oznaczane jako PN-EN. Wykazy tych norm są publikowane przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w formie obwieszczeń w Monitorze Polskim.
Stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne.
Poniżej został przedstawiony wykaz polskich norm zharmonizowanych (31.08.2012r.) zastosowanych przy projektowaniu, badaniu i konserwacji instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, głównie stałych urządzeń gaśniczych.

PN-EN 671-1:2002
Stałe urządzenia gaśnicze — Hydranty wewnętrzne — Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

PN-EN 12094-1:2006
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego
sterowania

PN-EN 12094-2:2007
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających

PN-EN 12094-3:2006
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 3: Wymagania i metody badań ręcznych urządzeń inicjujących i wstrzymujących

PN-EN 12094-4:2007
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń wyzwalających

PN-EN 12094-5:2010
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających

PN-EN 12094-6:2010
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących

PN-EN 12094-7:2002 (PN-EN 12094-7:2002/A1:2006)
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych — Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych, na CO2

PN-EN 12094-8:2010
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 8: Wymagania i metody badań łączników

PN-EN 12094-9:2006
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowych

PN-EN 12094-10:2006
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 10: Wymagania i metody badań ciśnieniomierzy i łączników ciśnieniowych

PN-EN 12094-11:2006
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 11: Wymagania i metody badań mechanicznych urządzeń wagowych

PN-EN 12094-12:2007
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 12: Wymagania i metody badań pneumatycznych urządzeń alarmowych

PN-EN 12094-13:2005
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych — Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

PN-EN 12259-1:2005 (PN-EN 12259-1:2005/A3:2010)
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych — Część 1: Tryskacze

PN-EN 12259-2:2001 (PN-EN 12259-2:2001/AC:2006, PN-EN 12259-2:2001/A1:2004, PN-EN 12259-2:2001/A2:2006)
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych — Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

PN-EN 12259-3:2003 (PN-EN 12259-3:2003/A2:2006)
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych — Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne

PN-EN 12259-4:2003
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych — Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe

PN-EN 12259-5:2005
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych — Część 5: Wskaźniki przepływu wody

PN-EN 12285-2:2005
Zbiorniki stalowe — Część 2: Naziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub podwójnych ściankach do magazynowani a palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody (oryg.)

Wykazów Polskich Norm zharmonizowanych jest stale aktualizowany i zamieszczany na stronie PKN.
Źródło.
Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl
http://pkn.pl/wykaz-pn-wprowadzajacych-en-zharmonizowane

………

Jeżeli jest zainteresowany tematyką projektowania urządzeń przeciwpożarowych dołącz do Akademii Projektanta Instalacji Sanitarnych. Stworzyłem Akademię, w której uczę projektowania wodnych i pianowych systemów przeciwpożarowych. Poniżej kliknij i zapisz się na listę osób zainteresowanych. Dla osób zapisanych przewiduje ekstra promocję:

.