Pompa wody tryskaczowa KSB CPKN SX
Pompa wody tryskaczowa KSB CPKN SX

W Unii Europejskiej funkcjonuje system harmonizacji norm i wytycznych technicznych. Pozwala to na swobodny obrót towarami, które spełniają podstawowe wymagania techniczne gwarantując tym samym bezpieczeństwo obiektu budowlanego i ludzi.

Normy zharmonizowane

to Europejskie Normy, opracowane przez Europejskie Organizacje Normalizacyjne, które uwzględniają zasadnicze wymagania poszczególnych dyrektyw i które powstały w odpowiedzi na mandat wydany przez Komisję Europejską po konsultacjach z państwami członkowskimi. Przeniesione do zbioru polskich norm normy zharmonizowane są oznaczane jako PN-EN. Wykazy tych norm są publikowane przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w formie obwieszczeń w Monitorze Polskim.
Stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne.
Poniżej został przedstawiony wykaz polskich norm zharmonizowanych (31.08.2012r.) zastosowanych przy projektowaniu, badaniu i konserwacji instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, głównie stałych urządzeń gaśniczych.

PN-EN 671-1:2002
Stałe urządzenia gaśnicze — Hydranty wewnętrzne — Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

PN-EN 12094-1:2006
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego
sterowania

PN-EN 12094-2:2007
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających

PN-EN 12094-3:2006
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 3: Wymagania i metody badań ręcznych urządzeń inicjujących i wstrzymujących

PN-EN 12094-4:2007
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń wyzwalających

PN-EN 12094-5:2010
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających

PN-EN 12094-6:2010
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących

PN-EN 12094-7:2002 (PN-EN 12094-7:2002/A1:2006)
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych — Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych, na CO2

PN-EN 12094-8:2010
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 8: Wymagania i metody badań łączników

PN-EN 12094-9:2006
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowych

PN-EN 12094-10:2006
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 10: Wymagania i metody badań ciśnieniomierzy i łączników ciśnieniowych

PN-EN 12094-11:2006
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 11: Wymagania i metody badań mechanicznych urządzeń wagowych

PN-EN 12094-12:2007
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych — Część 12: Wymagania i metody badań pneumatycznych urządzeń alarmowych

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych

PN-EN 12094-13:2005
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych — Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych

PN-EN 12259-1:2005 (PN-EN 12259-1:2005/A3:2010)
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych — Część 1: Tryskacze

PN-EN 12259-2:2001 (PN-EN 12259-2:2001/AC:2006, PN-EN 12259-2:2001/A1:2004, PN-EN 12259-2:2001/A2:2006)
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych — Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

PN-EN 12259-3:2003 (PN-EN 12259-3:2003/A2:2006)
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych — Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne

PN-EN 12259-4:2003
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych — Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe

PN-EN 12259-5:2005
Stałe urządzenia gaśnicze — Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych — Część 5: Wskaźniki przepływu wody

PN-EN 12285-2:2005
Zbiorniki stalowe — Część 2: Naziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub podwójnych ściankach do magazynowani a palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody (oryg.)

Wykazów Polskich Norm zharmonizowanych jest stale aktualizowany i zamieszczany na stronie PKN.
Źródło.
Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl
http://pkn.pl/wykaz-pn-wprowadzajacych-en-zharmonizowane