Dom jednorodzinny
Dom jednorodzinny
Kursy specjalistyczne

Chciałbym przedstawić Tobie 4 aktualne procedury budowy obiektów budowlanych w Polsce.

Jest to moja interpretacja i mój podział.
Interpretacja polskich przepisów niestety nie należy do najłatwiejszych. Wpis nie wyczerpuje tematu, dlatego odsyłam do całej Ustawy Prawo budowlane, w ostateczności należy napisać pismo o wyjaśnienie do organu administracji publicznej, który wydaje decyzje o pozwoleniu na budowę.
Procedury nie uwzględniają decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowych).

Podstawowe dokumenty budowlane w Polsce

Podstawowym dokumentem w Polsce, który normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Wszystkie pozostałe dokumenty powstają jako przepisy wykonawcze Prawa budowlanego. Zgodnie z Art. 7. 1. Prawa budowlanego do głównych przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Do czerwca 2015r. w Polsce funkcjonowały trzy tryby budowy obiektów budowlanych:

Tryb 1 – Budowa obiektu na podstawie decyzji pozwolenia na budowę
Tryb 2 – Budowa obiektu na podstawie zgłoszenia robót budowlanych
Tryb 3 – Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych.

W dniu 28 czerwca 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz.U. 2015, poz. 443).

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami obecnie w Polsce mamy 4 procedury (tryby) budowy obiektów budowlanych:

Tryb 1 – Budowa obiektu na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.
Tryb 2 – Budowa obiektu na podstawie zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym.
Tryb 3 – Budowa obiektu na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.
Tryb 4 – Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych.

Budynek biurowy
Budynek biurowy

Tryb 1 – Budowa obiektu na podstawie decyzji pozwolenia na budowę


Ustawa Prawo budowlane określa, które obiekty wymagają pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz które nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia.
W przypadku wątpliwości, czy planowany obiekt budowlany wymaga pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia, należy zwrócić się do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (do starosty lub wojewody).
Wymagane załączniki przy składania wniosku:
1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.
2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi
3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
6. Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).
– Wniosek podlega opłacie skarbowej zgodnie z cennikiem zawartym w Ustawie o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową uiszcza się wraz ze składanym wnioskiem.
Termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i termin jej ważności
Jeżeli inwestor spełni określone wymagania, organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
Decyzja o pozwoleniu na budowę ważna jest 3 lata – wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy − Prawo budowlane).
Przykładowe obiekty wymagające pozwolenia na budowę:
– budynek biurowy,
– budynek wielorodzinny,
– zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności ponad 10 m3.

Dom jednorodzinny
Dom jednorodzinny

Tryb 2 – Budowa obiektu na podstawie zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym


Jest to nowy tryb budowy obiektów w Polsce, który funkcjonuje od 28 czerwca 2015r. Nowa procedura została wprowadzona, aby ułatwić budowę niektórych obiektów budowlanych m.in. domów mieszkalnych jednorodzinnych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W odróżnieniu od procedury zwykłego zgłoszenia załącznikiem do zgłoszenia z projektem budowlanym jest kompletny projekt budowlany. Do zgłoszenia załączamy natomiast wyłącznie szkice, rysunki i plan zagospodarowania terenu np. w przypadku przyłączy wodociągowcy i kanalizacyjnych.

Zgłoszenia z projektem budowlanym wymaga m.in. nie wymaga budowa:
– wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
– wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m kw. oraz
– sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
Dla wyżej wymienionych obiektów możemy skorzystać z procedury zgłoszenia z projektem budowlanym.

Wymagane załączniki przy składania wniosku:
1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.
2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi
3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
6. Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Zakres załączników, dokumentacji, ilości włożonej pracy w przygotowanie projektu jest identyczny jak w przypadku składania wniosku o pozwolenie na budowę.
Główna różnica to czas postępowania administracyjnego. Na zgłoszeniu z projektem budowlanym zaoszczędzimy teoretycznie ok. 30 dni. Chociaż może się zdarzyć, że pozwolenie na budowę uzyskamy szybciej niż minie termin 30 dniu od zgłoszenia budowy.

Zgłoszenie z projektem wymaga opłaty skarbowej tak samo jak wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Właściwy organ wydaje decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
Zgłoszenie z projektem budowlanym nie dotyczy uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 albo obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Jeżeli mamy powyższy przypadek musimy uzyskać decyzje pozwolenia na budowę.

Przykładowe obiekty wymagające zgłoszenia z projektem budowlanym:
– budowa domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na przedmiotowej działce,
– sieć wodociągowa,
– sieć kanalizacji sanitarnej.

Przyłącze wodociagowe
Przyłącze wodociagowe

Tryb 3 – Budowa obiektu na podstawie zgłoszenia robót budowlanych


W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Przykładowe obiekty, które wymagają zgłoszenia:
– zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach,
– budowa zbiorników bezodpływowych o pojemności ponad 10 m3.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Tryb 4 – Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych


Jest to najprostsza forma budowy obiektów i wykonania robót budowlanych w Polsce. Nic w żadnym urzędzie nie składamy, zgłaszamy itp. Oczywiście jest cała masa innych rzeczy na które musimy zwrócić uwagę i inne strony zainteresowane, z którymi musimy uzgodnić nasze zamiary.
Np. remont lub budowę nowej instalacji w budynku musi uzgodnić z zarządcą nieruchomości,
Przyłącze wody i kanalizacji musimy uzgodnić z zakładałem wodociągów i kanalizacji itp.

Przykładowe obiekty, które nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę:
– instalacja wodociągowa,
– instalacja kanalizacyjna,
– instalacja cieplna,
– instalacja elektroenergetyczna i telekomunikacyjna,
– przyłącze wodociągowe,
– przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wzory dokumentów do pobrania:
[download id=”31″]
[download id=”32″]
[download id=”33″]
[download id=”34″]
[download id=”35″]
[download id=”13″]

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here