Etapy projektowania kanalizacji deszczowej

Etapy projektowania kanalizacji deszczowej

Projektowanie kanalizacji zasadniczo możemy podzielić na 3 podstawowe opracowania:
I. Koncepcja.
II. Projekt budowlany.
III. Projekt wykonawczy.
Szczegółowy zakres każdego z w.w. projektów został przedstawiony w artykule dt. zakresu i formy projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego.

Niezbędne etapy projektowania kanalizacji deszczowej:

1. Zebranie materiałów do zaprojektowania kanalizacji:
a) mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500
– w przypadku budowy nowej sieci konieczna jest aktualizacja mapy zasadniczej,
– w przypadku remontu sieci wystarczy wektoryzacja mapy zasadniczej lub mapa zasadnicza w postaci rastrowej.
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta lub zakresu inwestycji
– umożliwi określenie perspektywicznej zabudowy terenów budowlanych oraz wskaże sposoby zainwestowania terenów niebudowlanych.
c) dane hydrologiczne i hydrogeologiczne dotyczące obszaru objętego inwestycją:
– wielkość średniego opadu rocznego,
– przepuszczalność gruntu,
– poziomy wód gruntowych,
– rozmieszczenie cieków naturalnych tj. wód powierzchniowych płynących (rzek, rowów melioracyjnych),
– wyznaczenie wododziałów, wyznaczających spływy wód deszczowych w kierunku inwestycji,
– strefy ochronne ujęć wody,
– podłoże geologiczne.

2. Wystąpienie z wnioskiem o podanie warunków technicznych do:
– zarządcy sieci kanalizacyjnej o podanie warunków technicznych przebudowy istniejącej sieci deszczowej oraz istniejących lub projektowanych sieci nie wykazanych na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Z uwagi na różnej długości okres oczekiwania wydania warunków technicznych przez zarządców sieci w poszczególnych regionach kraju, najlepiej jest wystąpić o warunki techniczne od razu po uzyskaniu map sytuacyjno-wysokościowych,
– zarządcy sieci i urządzeń melioracyjnych o podanie warunków technicznych przebudowy tych urządzeń, m.in. przepustów, które stanowią jednocześnie element odwodnienia drogi.

3. Kolejnym etapem jest ustalenie czy dana inwestycja może znaczącą lub potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko.
Należy rozpoznać czy inwestycja będzie oddziaływać na środowisko.
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko są regulowane przez przepisy ustawy potocznie zwanej OOŚ: „Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 15 listopada 2008 roku”.
Przedsięwzięcia, które nie są wymienione w rozporządzeniu w sprawie podziału przedsięwzięć, ale mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 wymagają również oceny oddziaływania na środowisko.
Z kolei przedsięwzięcia, które nie są wymienione w rozporządzeniu w sprawie podziału przedsięwzięć i nie znajdują się na obszarze Natura 2000, ale mogą znacząco oddziaływać na środowisko wymagają wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określi potrzebę wykonania OOŚ lub jej brak.
W przypadku dużej inwestycji, która będzie wpływać na środowisko, przygotowaniem raportu OOŚ zajmuje się branża ochrony środowiska lub zlecona firma podwykonawcza.

4. Ustalenie konfiguracji terenu i jego spadków.
– ustalenie miejsc z których musimy odprowadzić wody opadowe

5. Przyjęcie parametrów do wymiarowania odwodnienia:
– przyjęcie prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu „p [%]”,
– przyjęcie czasu trwania deszczu „t [min]”,
– obliczenie natężenia deszczu miarodajnego „q [dm3/(s*ha)]”,
– przyjęcie wartości współczynników spływu dla różnego rodzaju zabudowy „ψ [-]”,

6. Wyznaczenie granic zlewni dla poszczególnych odbiorników:
– oznaczenie zlewni i określenie ich pól powierzchni,
– przyjęcie wartości współczynników spływu dla różnego rodzaju zabudowy „ψ [-]”,
– obliczenie natężeń dopływu wód deszczowych do wpustów (jeśli projektowana kanalizacja deszczowa jest elementem projektowanej drogi, wówczas lokalizacja wpustów oraz odległości między nimi określane są przez branżę drogową),

7. Ustalenie lokalizacji potencjalnych odbiorników wód deszczowych:
– istniejące i projektowane rowy drogowe,
– istniejące i projektowane zbiorniki retencyjne,
– istniejące i projektowane rowozbiorniki,
– istniejące i projektowane rowy melioracyjne.

8. Trasowanie kanałów.
Trasowanie kanalizacji polega na wyznaczeniu:
– tras głównych kolektorów i przykanalików,
– lokalizacji studzienek: rewizyjnych, połączeniowych lub kaskadowych,
– lokalizacji wylotów kanalizacji do odbiorników: rowów lub zbiorników.

9. Sporządzenie roboczego profilu podłużnego.
Ponieważ profil roboczy sporządzamy w celu przyjęcia wstępnych średnic i spadków, nie musi on być wykonany w dużym stopniu dokładności. Wykreślamy jedynie teren istniejący, projektowany, posadowienie rurociągu oraz określamy minimalne przykrycie.

10. Przyjęcie wstępnych średnic kanałów i spadków kanałów.
Przyjmujemy średnice kanałów oraz minimalne spadki pamiętając o konieczności zapewnienia prędkości minimalnej samooczyszczania się kanału. Spadki kanałów powinny być zgodne ze spadkami ulic.

11. Uzgodnienie tras kanałów w ZUDP (Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).
W ZUDP uzgadniamy ostateczne trasy kanałów. Każde kolejne zmiany tras wiążą się z koniecznością ponownego uzgodnienia dokumentacji projektowej!.

12. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania operatu wodnoprawnego.

13. Skompletowanie i wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego:
– na odprowadzenie wód deszczowych do wód powierzchniowych lub do ziemi,
– wykonanie urządzeń wodnych.

14. Obliczenie granicznych natężeń przepływu wód deszczowych w kanałach. Korekta średnic rur i spadków.

15. Sporządzenie ostatecznych profili podłużnych kolektora i przykanalików.

16. Skompletowanie projektu budowlanego.

17. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Jeżeli projekt budowlany jest integralną częścią projektu drogowego, projekt kanalizacji składany jest wraz z dokumentacją projektową drogi. Pozwolenie na budowę zastępuje Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

W dniu 28 czerwca 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz.U. 2015, poz. 443).

Zgodnie z Art. 29. 1. Prawa Budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa sieci: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych (sanitarnych i deszczowych), cieplnych i telekomunikacyjnych.
Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Szczegółowe etapy wykonania projektu wykonawczego zostaną określone w dalszej części.

Adam Masłowski
mgr inż. inżynierii środowiska

Author: Adam Masłowski

Share This Post On

2 komentarze

  1. Warto dopisać że od czerwca 2015 pozwolenie nie jest już wymagane w związku z nowelizacją Prawa budowlanego.

    Post a Reply
    • Dokładnie, artykuł wymaga drobnej korekty po wejściu w życie nowego prawa budowlanego. Należy pamiętać, że pozwolenie na budowę jest nadal wymagane jeżeli kanalizacja jest na obszarze wpisanym do rejestrów zabytków lub kanalizacja znajduje się na obszarze Natura 2000.

      Post a Reply

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *