Wewnętrzna instalacja gazu w budynku jednorodzinnym
Kursy specjalistyczne

Piszę ten wpis, ponieważ dostaje liczne pytania czy instalacja gazowa wewnątrz budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy można wykonać ją trybem zgłoszenia robót budowlanych.
Zacznijmy od podstaw!

Co o budowie sieci, przyłączy i instalacji gazu mówi nam nowe Prawo budowlane z 2015r.

(Ustawa Prawo budowlane z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz.U. 2015, poz. 443):

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 , przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych.
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku.
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: – budowa, o której mowa w art. 29 ust. 19a, – wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 19a. Zgodnie z powyższym sieci wymagają zgłoszenia, natomiast instalacje nie wymagają pozwolenia, ani zgłoszenia.
Art. 29. 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
11. przebudowie sieci gazowych

Więcej o zmianach w prawie budowlanym możecie przeczytać tutaj:
Ustawa Prawo budowlane – zmiany od 2015r.
Oraz o budowie instalacji sanitarnych bez pozwolenia na budowę tutaj:
Instalacje sanitarne bez pozwolenia na budowę!
Z zapisów Prawa budowlanego wynika, że instalacje zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 , przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wymagają zgłoszenia.

Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym
O żadnych innych instalacjach gazu Prawo budowlane nie wspomina.
Zgodnie z nowym prawem budowlanym pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wyłącznie instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku.

INSTALACJA GAZU WYMAGA NADAL OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ!

Co ciekawe Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) uważa inaczej. Zgodnie z interpretacją GUNB z dnia 24.07.2015r. (obwieszczoną na stronie) istnieje możliwość realizacji, w trybie zgłoszenia, wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacją gazową, jeżeli jest ona przewidziana w projekcie budowlanym takiego obiektu, a projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.) i podpisany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

WEDŁUG GUNB WYJĄTEK STANOWI WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU W BUDYNKU JEDNORODZINNYM, KTÓREGO OBSZAR ODDZIAŁYWANIA MIEŚCI SIĘ NA DZIAŁCE, NA KTÓREJ ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY!. W TAKIM PRZYPADKU MOŻEMY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA INSTALACJI GAZU WRAZ Z CAŁYM DOMKIEM JEDNORODZINNYM

Zgodnie z nowym prawem budowlanym budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale dokonania zgłoszenia z dołączonym m.in. projektem budowlanym.
GUNB przywołuje następnie definicję obiektu budowlanego, jako budynku wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego sugeruje nam (zwykłemu Kowalskiemu, Kowalskiej), że ustawodawca był świadomy, że budynek to budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym także instalacją gazową. Tym samym realizacja wewnętrznej instalacji gazu w domu jednorodzinnym będzie zwolniona z pozwolenia na budowę. Nadal należy opracować projekt zgodny z prawem budowanym podpisany przez projektanta instalacji gazowych.

Do końca nie mogę się zgodzić, ze stwierdzeniem, że ustawodawca był świadomy tego co robił. To się okażę, po kilku latach od wejścia w życie nowego prawa budowlanego z 2015. O ile sejm do tego czasu nie zmieni tego prawa.
Uczestniczyłem już przy projektowaniu instalacji gazowej w domu jednorodzinnym w trybie zgłoszenia z projektem budowlanym. Rzeczywiście Urząd nie wymaga odrębnego pozwolenia na budowę.

Podsumowując Inwestor ma kilka możliwych trybów wybudowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym.

Tryb 1
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu.
Tryb 2
Dokonanie zgłoszenia wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu (budynku, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowane).
Tryb 3
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (jeżeli projekt instalacji gazu nie był składany wraz z wnioskiem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) tzn. Inwestor zlecił opracowanie projektu gazu po zgłoszeniu budowy domu jednorodzinnego lub uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Koszt (cena) samego projektu wewnętrznej instalacji gazu w domu jednorodzinnym waha się w granicach od 400 do 1000 zł.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

48 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here