Instalacje w budynku bez pozwolenia na budowę
Kursy specjalistyczne

Instalacje sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne w budynku bez pozwolenia na budowę!

Uwaga!
W dniu 1 stycznia 2017r. wprowadzono w Ustawie Prawo budowlane 2017 następującą zmianę: Art. 29. Pkt.27 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: – instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku.
Pisząc krótko od 1 stycznia 2017r. budowa, przebudowa lub remont instalacji w istniejących „użytkowanych” budynkach nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.
Budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz nowoprojektowanego budynku wymaga pozwolenia na budowę.

 

W dniu 28 czerwca 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz.U. 2015, poz. 443).

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych w nowym prawie budowlanych jest dodanie do listy obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
I o ile sieci nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ustawodawca nałożył obowiązek zamiary zgłoszenia ich budowy.

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych.

27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku.

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
– budowa, o której mowa w art. 29 ust. 19a,
– wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 19a.

Zgodnie z powyższym sieci wymagają zgłoszenia, natomiast instalacje nie wymagają pozwolenia, ani zgłoszenia.

Dla niewtajemniczonych obecnie mamy dwie formy zgłoszenia robót budowlanych:
1. Zgłoszenie robót budowlanych.
2. Zgłoszenie robót budowlanych z projektem budowlanym.

Do zwykłego zgłoszenia dołączamy jedynie odpowiednie szkice lub rysunki obrazujące zamierzenie budowlane (np. mapka terenu z zaznaczonym usytuowaniem obiektu, rozwiązania konstrukcyjne, dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego terenu/ obiektu) – 1 egz..
Natomiast w przypadku zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowalnym jednym z załączników są cztery egzemplarze projektu budowlanego, (z określeniem obszaru oddziaływania obiektu) podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane), czyli tak jak ma to miejsce w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę.
Różnica polega na tym, że zgłaszając roboty po 30 dniach możemy przystąpić do robót budowlanych, natomiast pozwolenie na budowę wydawane jest do 65 dni. Dodatkowo potrzebujemy 14 dni na uprawomocnienie decyzji.

Należy pamiętać o trzech rzeczach:

1. Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
2. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa powyżej, może sam wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Organ administracyjny, może sam nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli stwierdzi, że jest to wymagane lub takie będzie jego „widzimisie”).

ZGODNIE Z NOWYM PRAWEM BUDOWLANYCH BUDOWA INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU NIE WYMAGA POZWOLENIA ANI ZGŁOSZENIA. WYJĄTEK STANOWI WEWNĘTRZNA INSTALACJI GAZU, NA KTÓRĄ MUSIMY UZYSKAĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ.

Ustawa prawo budowlane zmiany
Ustawa prawo budowlane – porównanie zmian od 2015

Nowy zapis w ustawie budzi wiele kontrowersji, ponieważ jest niezgodny z przepisami wykonawczymi, które wymagają ów instalacji oraz wskazania rozwiązań technicznych itp.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego część rysunkowa, sporządzona na mapie powinna zawierać układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze wskazaniem podłączenia do istniejących sieci oraz projektowanych obiektów budowlanych.

Jeszcze do niedawna na stronie Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, można było przeczytać wyjaśnienie odnoście budowy instalacji wewnątrz budynków. Wg opinii Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego budowa instalacji wewnątrz budynku (z wyłączeniem instalacji gazu) nie wymaga pozwolenia na budowę i organ wydający takowe pozwolenie nie może od nas żądać uzupełnienia projektu o instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne i energetyczne. Główny Inspektor odnosi się jedynie do części rysunkowej.
Spornym punktem jest opis techniczny instalacji.

Składając wniosek o pozwolenie na budowę budynku biurowego z opisem technicznym instalacji, bez części rysunkowej pytanie, kto może lub powinien podpisać taki opis?
Architekt czy projektant instalacji z uprawnieniami? Moim zdaniem opis techniczny instalacji sanitarnych powinien podpisać uprawniony projektant instalacji sanitarnych, ponieważ to on ponosi odpowiedzialność za poprawność rozwiązań technicznych.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

Jeżeli w projekcie architektonicznym będzie wyłącznie opis, założenia do projektu instalacji sanitarnych, czy architekt weźmie odpowiedzialność za instalacje?

Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) pan Andrzej Roch Dobrucki w piśmie do pana Roberta Dziwińskiego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego napisał, że interpretacja prawa budowlanego wprowadza w błąd ograny administracji architektoniczno-budowlanej, które nie wymagają przy sporządzeniu projektów udziału osób z uprawnieniami budowlanymi instalacyjnymi. Jako argument Prezes Krajowej Rady PIIB podaje, że ustawa o charakterystyce energetycznej, rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej oraz rozporządzenie wprowadzający zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wymagają udziału projektanta branży sanitarnej i elektrycznej.

Ponadto w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego jest zapisane, że Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową, w tym:

– rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno- budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii,
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami.
Z jednej strony Prawo budowlane podaje definicje obiektu budowlanego, jako budynku wraz z instalacjami, z drugiej strony nie wymaga do pozwolenia na budowę projektu instalacji, a z trzeciej strony nakazuje budowę instalacji zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wszystko się wzajemnie przeplata i zaprzecza.

Moim zdaniem, jeżeli instalacje są integralną częścią obiektu budowlanego projekt budowlany powinien uwzględniać zarówno rozwiązania konstrukcji jak wszystkich instalacji.

Instalacje budowlane w budynku bez pozwolenia na budowę
Instalacje budowlane wewnątrz  budynku bez pozwolenia na budowę

Skąd architekt ma wiedzieć gdzie zrobić szachty instalacyjne i jakiej wielkości, jeżeli na etapie projektu budowlanego nie musimy projektować instalacji?

Co w sytuacji, jeżeli po uzyskaniu pozwolenia na budowę okaże się, że budowa instalacji pociąga za sobą istotne odstępstwa w zakresie projektu konstrukcji?

Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego, projektu budowlanego na podstawie, którego zostało wydane pozwolenie na budowę. Wg prawa budowlanego z 2015 projektu budowlanego instalacji nie ma, a projekt wykonawczy instalacji opracuje generalny wykonawca budynku.

Wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych leży wyłącznie w gestii Inwestora, który wiadomo zrezygnuje z instalacji na etapie projektu i zleci opracowanie projektu wykonawczego generalnemu wykonawcy.

Kto ponosi odpowiedzialność za instalacje w budynku?

Moim zdaniem instalacje wewnątrz budynku stanowią integralną część budynku, bez których budynek nie ma prawa bytu. Projekt budowlany powinien uwzględniać rozwiązania techniczne instalacji wewnątrz budynku.

Chyba, że mówimy o lepiankach lub ziemiankach!
Stan aktualny na sierpień 2015r.

68 KOMENTARZE

 1. Interpretacja Ministra potwierdza to co mówi prawo i zdrowe rozumowanie. Instalacje mają być w projekcie.
  Komuś musiało bardzo zależeć na wykluczeniu instalacji stosując całkowicie bezprawne i niejasne interpretacje. Jak to można w naszym kraju bawić się prawem, ktoś imiennie powinien za to odpowiedzieć.
  Ważne: Ze strony GUNB zniknęła dzisiaj interpretacja w sprawie zamieszczania instalacji w projekcie budowlanym (pozostał pusty link).
  Odwołano wczoraj zastępcę Głównego Insp. Nadz. Bud.ze starej władzy.

 2. Interpretacja Ministra nic nie wyjaśnia, tylko atakuje Platformę Obywatelską.
  Jeśli zakres projektu ma być dostosowany do stopnia skomplikowania, to należy nie ujmować w projekcie tego co budowane odrębnie nie musi mieć żadnego projektu, żadnej procedury, bo ustawodawca uznał te roboty za nieskomplikowane nie wymagające dokumentacji składanej do organu administracji.

 3. Witam,
  interpretacja Ministra Infrastruktury jest klarowna. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego,bez możliwości etapowania – np instalacje osobno , a co powinien zawierać projekt budowlany zawarte jest w znowelizowanym rozporządzeniu o zakresie i formie projektu budowlanego. W rozporządzeniu tym jest wymóg umieszczania projektów instalacji wod-kan, c.o., wentyl., gazowych, elektroenergetycznych i nie ma żadnego odstępstwa od tego. Dostosowanie projektu do stopnia skomplikowania nie ma nic wspólnego z nie umieszczaniem projektów instalacji w projektach budowlanych – dotyczy ten zapis całego projektu, rozwiązań projektowych we wszystkich branżach.

  • Interpretacja Ministra jasno mówi, że: „zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych”.
   Oczywiście dotyczy to wszystkich branż.
   Wyraźnie to Minister podkreśla – w tym celu powołuje się na przepis art. 34 ust. 2 Pb i par. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu… zanim przytoczył par. 11 ust.2 pkt 8.

 4. Art. 34 [Projekt budowlany]
  6.Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
  1)
  szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;

  Powowływanie się na zapis pkt. 2 „zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych” do wykluczania instalacji jest nadinterpretacją tego przepisu.
  Instalacje muszą być a zakres ich opracowania i formę należy dostosować do stopnia skomplikowania

 5. Witam,

  Mam pytanie odnosnie budowy sieci kanalizacyjnej na dzialce. Czy po nowelizacji prawa budowlanego w 2015r nadal jest potrzebne pozwolenie na budowe sieci kanalizacyjnych? Chodzi mi o budowe nie przykacza ale calej sieci w ulicy oraz przylaczy do poszczegolnych dzialek. Czy jest potrzebne PnB czy wystarczy tylko projekt? A moze nie potrzeba nawet projektu? 🙂

  Problem polega na tym, ze siec kanalizacyjna ma isc po gruncie IIIklasy ziemi, na ktorej wylaczenie potrzebna jest zgoda ministerstwa rolnictwa, a to moze byc zalatwione jecynie przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Tak wiec jestem troch zblokowany do momentu uchwalenia planu, a trwa to juz dwa lata i nie wieadomo kiedy sie skonczy.

  Jesli niepotrzebne byloby PnB wowczas wystarczylby tylko projekt, wykonawstwo i inwentaryzacja powykonawcza, nieprawdaz?

  Dziekuje za odpowiedz.

 6. Z dniem 1 stycznia 2017 weszlo rozporzadzenie zmieniajace prawo budowlane m.in. w zakresie instalacji. Jest tam zapis ze pozwolenie na budowe instalacji nie jest wymagane dla uzytkowanych budynkow. Oznacza to wiec ze wszystkie projektowane budynki musza byc z instalacjami w projektach. W koncu wyjasniono ten niepotrzebny galimatias. Starostwa musza wymagac juz instalacje -dotychczas roznie to bywalo.

  • Rzeczywiście zmieniono ustawę Prawo budowlane (nie rozporządzenie). Pewnie taki był cel zmiany tego przepisu więc Starostwa będą tak go stosować (słusznie jeśli taki był cel – wykładnia celowościowa). Zrobiono to jednak tak niechlujnie, że pozostawia wątpliwości – interpunkcja wskazuje, że wewnątrz użytkowanego budynku dotyczy tylko instalacji telekomunikacyjnych.
   Zauważcie tez co się stało z art. 36a – teraz wszystkie zmiany w zakresie konstrukcji i instalacji są nieistotne (projekt się nie liczy) a my projektanci każda zmianę (nawet niezgodną z przepisami) musimy uznać za nieistotna i zamieścić rysunki i opisy dot. odstępstwa (podpisać się pod tym).

 7. Jak widzę tych płaczków instalatorów co się cieszą i już zacierają ręce, bo MUSZĄ być instalacje, są WYMAGANE!!! ŻĄDAMY!!! Walka o koryto i tyle. O ile teraz ceny projektów wzrosną? 2? 3 krotnie? Po co? Wcześniej nie były wymagane i było dobrze. Biurokracja mniejsza, projekty tańsze a inwestor miał mniej problemów na głowie. Płaczcie dalej, że wam ciągle mało.

  • Panie „nie instalator” chociaż instalacje przez krótki okres czasu nie były wymagane, osobiście nie zaobserwowałem spadku ilości zleceń, a nawet ich wzrost.
   Brak instalacji w projekcie nie oznacza również mniejszej biurokracji. Biurokracja w Polsce jest tragiczna i zawsze tak będzie, z instalacjami czy bez.
   Pod każdym obiektem zawsze musi się podbić osoba uprawniona (czy to będzie projektant lub kierownik budowy) i ona bierze na sobie odpowiedzialność za zainstalowane urządzenia . A praca inżyniera nie jest pracą na akord (zawsze tak będę uważał). Każdy może zostać inżynierem, świadczyć usługi projektowe, budowlane i dyktować swoje stawki.

 8. Witam na forum. Nareszcie naprawiono błąd w prawie budowlanym. Zgadzam się z Panem Adamem Masłowskim, że ilość zleceń na instalacje nie spadła, pomimo poprzedniej zmiany ustawy. Myślę, że przeciwni instalacjom i ciężko im się pogodzić z obecną zmianą są np. konstruktorzy, którzy łapią zlecenia na projekty architektoniczne. Robią projekty uproszczone, aby tylko przepchać przez starostwa i przy tym być tańszymi od architektów. Nie na rękę im więc jest rysowanie instalacji i bieganie po podpisy, za które muszą zapłacić.

  • Przykro czytać taka niechęć do projektantów o specj. konstrukcyjno-budowlanej, tym bardziej, że projektantom instalacji „nie ubyło”. Moim zdaniem nie ma znaczenia, czy ktoś jest architektem z wykształcenia czy inż. budownictwa. Jak ktoś chce iść na skróty to idzie. Moje przekonanie o dobrych intencjach projektantów instalacji maleje…

 9. Przepisy swoje a praktyka/czytaj widzimisię starostw swoje.
  Nadal jest problem z instalacjami telekomunikacyjnymi. A na końcu jest nieświadomy klient, który budzi się na końcu jak już po robocie.

 10. Witam. Mam problem, który dotknął dużej ilości mieszkańców miejscowości w której zamieszkuję.Dotyczy bloków po dawnym tzw. PGR
  Mieszkańcy zrezygnowali z usług ówczesnej kotłowni doprowadzającej ciepło do mieszkań i zainstalowali, każdy we własnym zakresie ogrzewania etażowe. Było to w 2005 roku. Rzadko kto z mieszkańców ma pozwolenie na taką przebudowę.W maju tego roku zjawili się inspektorzy budowlani, którzy dokonują kontroli, żądają pozwoleń, dokumentacji i innych formalności na piśmie. Na „dzień dobry” wypisuję mandaty od których (tak twierdzą) nie ma odwołania. Ja osobiście, mieszkanie zakupiłam już po przebudowie a poprzedni właściciel nie przekazał mi żadnych dokumentów i nie mam praktycznie nic. Co w takiej sytuacji należałoby zrobić by uniknąć kar i kłopotów prawnych? Jeśli ktoś mógłby mi coś doradzić to byłabym bardzo wdzięczna.Z góry serdecznie dziękuję.

  • Ma prawo Pani odmówić przyjęcia mandatu. Jeśli inspektorzy skierują sprawę do sądu to oni będą zobowiązani wykazać, że Pani popełniła wykroczenie.
   Nie mając obrazu całej sytuacji trudno jednoznacznie ocenić – jeśli np. instalacja gazowa do pieca gazowego została doprowadzona bez pozwolenia na budowę albo wstawiono piece węglowe bez zmiany sposobu użytkowania, to nadzór budowlany powinien wszcząć odpowiednie postępowanie i może nakazać wykonanie odpowiednich czynności w celu legalizacji lub nakazać przywrócenie stanu poprzedniego jeśli stan obecny nie będzie mógł być zalegalizowany. Takie nakazy mogą być skierowane na obecnych właścicieli (współwłaścicieli, wspólnotę lub zarządcę). To nadzór budowlany jest zobowiązany wskazać co należy zrobić i uzasadnić swój nakaz w decyzji.

 11. W takim razie czy może ktoś mi wyjaśni czy do dokonania odbioru nowego budynku lokalami pod gabinety lekarskie. Potrzebny jest odbiór wentylacji mechanicznej, a dokładniej pomiary skuteczności wentylacji i kto może je wykonać. Dodam, że sam budynek został przekazany do użytkowania i ma odbiór kominiarza.

 12. Mam takie pytanie. Kupiłam mieszkanie, w którym są piece. Chcę zmienić ogrzewanie na
  a) gazowe z zamkniętą komorą spalania lub
  b) piec co na np. ekogroszek

  Co w takim przypadku powinnam zrobić. Z tego co rozumiem jeżeli jest to opcja b) nie potrzebuję ani zgłoszenia ani projektu, a jeżeli opcja a) muszę uzyskać pozwolenie na budowę? Jeżeli tak to powinnam założyć również dziennik budowy?

  • Artykuł ciekawy ale wątpliwości prawne zostają opiszę w skrócie swoją historię
   Na przełomie roku w budynku w którym mieszkam został wykonany remont instalaci c.w.u
   Zostały wymienione wszystkie przewody instalacji wraz z armaturą, od miejsca przyłączenia budynku, do liczników odbiorców końcowych. W ocenie spółdzielni mieszkaniowej w przypadku budynku który został oddany do użytkowania przed dniem 16 grudnia 2002r zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Okoliczność ta wynika z treści par. 330 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budyni i ich usytuowanie ( rozporządzenie na które powołuje się spółdzielnia nie istnieje należy się domyślać że chodzi o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ) Zgodnie z przepisem 120 ust.1 w/w rozporządzenia instalacja c.w.u powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze co najmniej 45st.C lecz nie wyższej niż 55st.C. W mojej ocenie po remoncie instalacja c.w.u powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. zawarte w &120.2 w/w rozporządzenia.
   Moje pytanie brzmi zgodnie z jakimi przepisami powinien być przeprowadzony remont instalacji c.w.u
   Czy można powoływać się na rozporządzenie które zostało uchylone przed wykonaniem remontu?
   Projekt instalacji wykonany był by prawdopodobnie w oparciu o istniejące przepisy a tak pozostaje interpretacja prawa przez urzędników.
   Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na moje pytania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here