Minimalne odległości zbiorników na gaz płynny na stacji LPG
Minimalne odległości zbiorników na gaz płynny na stacji LPG

Jakie należy zachować minimalne odległości zbiorników na gaz płynny na stacji LPG?

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r. ze zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
Definicje:
stacja paliw płynnych – obiekt budowlany, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze;
samodzielna stacja gazu płynnego – obiekt budowlany, usytuowany poza stacją paliw płynnych, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne pomieszczenia pomocnicze;
stacja kontenerowa – zbiorniki i urządzenia do tymczasowego wydawania paliw płynnych, o konstrukcji umożliwiającej jej przemieszczanie;

Jakie należy zachować minimalne odległości na stacji LPG od zbiorników i dystrybutorów do budynków, studzienek i innych obiektów?

1. Co najmniej 10 m – od budynku stacji paliw płynnych;
2. Co najmniej 10 m – od miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych oraz od granicy działki lub krawędzi jezdni, jeżeli przepisy o drogach publicznych nie stanowią inaczej;
3. Co najmniej 30 m – od budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
4. Co najmniej 60 m – od obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
5. Co najmniej 20 m – od innych budynków niż budynki mieszkalne jednorodzinne, użyteczności publicznej, wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
6. co najmniej 20 m – od granicy lasu;
7. Co najmniej 6 m – od zbiorników naziemnych innych paliw płynnych;
8. Co najmniej 10 m – od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej i skrajnej szyny linii tramwajowej – o napięciu do 1 kV;
9. Co najmniej 1,5-krotnej wysokości zawieszenia najwyższego nieuziemionego przewodu na słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 1 kV od słupa tej linii;
10. Co najmniej 8 m od zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego, kontenerów z butlami gazu płynnego, magazynów składowania gazu płynnego w butlach, odmierzaczy tego gazu do tankowania pojazdów samochodowych nie mogą się znajdować niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze oraz otwory do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu.

Kiedy możemy zmniejszyć wymagane odległości?

Odległości, o których mowa w pkt 1-5, mogą być zmniejszone o połowę w przypadku:
1) zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, zasłaniającej zbiornik od strony obiektu, z wyjątkiem odległości określonych w pkt 3 i 4 (budynki jednorodzinne, użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, wielorodzinne);
2) gdy masa składowanego gazu płynnego nie przekracza 440 kg i butle są składowane w kontenerach o konstrukcji ażurowej;
3) zbiorników podziemnych.

Odległości określone powyżej, w odniesieniu do zbiorników naziemnych, mierzy się od płaszcza tego zbiornika.

Dodatkowe wytyczne lokalizowania zbiorników z gazem płynnym na stacjach LPG:

1. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania gazu płynnego i odmierzacze gazu płynnego do tankowania pojazdów samochodowych powinny być usytuowane na terenie nieosłoniętym i bez zagłębień.
2. Niedopuszczalne jest lokalizowanie podziemnych zbiorników magazynowych z gazem płynnym pod drogami i placami parkingowymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here