Projekt budowlany i instalacje wewnętrzne znowu razem!

Po krótkiej separacji instalacje wewnętrzne wracają do projektu budowlanego. Przerwa w związku zrobiła dobrze tej parze, ale zaufanie zostało nadwyrężone.

Prawo budowlane ponad prawem! PO vs PiS! Runda druga.
Dlaczego nie należy mieszać polityki z budownictwem?
Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pojawiło się stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku.
Jest to odpowiedź na pismo z dnia 8 grudnia 2015r. Prezesa Krajowej Rady PIIB pana Andrzeja Rocha Dobruckiego, który w trosce o bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektów oraz różne interpretacje nowego prawa budowlanego wyraził prośbę o interpretację przepisów obowiązujących od 28 czerwca 2015r.
Oryginalną treść pisma można pobrać poniżej:
Stanowisko Ministra ws instalacji wewnętrznych w budynku (774)
Poniżej odpowiedź Ministerstwa (cytuje całe pismo):
Odpowiadając na pismo z dnia 8 grudnia 2015r. znak: KK-0058-0146(1)15 dotyczące problemów i wątpliwości związanych z projektowaniem i wykonywaniem instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku, jakie powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), uprzejmie informuję że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ma świadomość, że zmieniony art. 29 ust. 1 pkt. 27 ustawy – Prawo budowlane może budzić kontrowersje oraz wątpliwości interpretacyjne związane z jego stosowaniem.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na wstępie należy zauważyć, że przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2014 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw nie przewidywał zwolnienia ww. instalacji z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Przedmiotowa zmiana została wprowadzona do projektu ustawy z inicjatywy ówczesnego klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej na etapie prac parlamentarnych. Propozycja ta nie była przedmiotem konsultacji publicznych.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 27 w zw. Z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ww. ustawę z dnia 20 lutego 2015r., budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia.

Powyższy przepis odnosi się do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia budowlanego wykonywane są tylko roboty budowlane polegające na budowie ww. instalacji.
Należy bowiem wskazać, że art. Ust. 1 ustawy – Prawo budowlane zawiera zasadę zgodnie z którą, pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Z następnych regulacji powołanego przepisu wynika, że jedynie w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budowę więcej niż jednego obiektu, możliwe jest dzielenie (etapowanie) procesu budowlanego.

Z kolei art. 34 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane stanowi, że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Regulacja ta znajduje swoje potwierdzenie także w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.) § 7 ust. 1 powołanego rozporządzenia stanowi, że wymagania rozporządzenia należy spełnić uwzględniając właściwości danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Ponadto, zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 8 tego rozporządzenia projekt budowlany powinien zawierać m.in. rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi.
Natomiast, jeżeli roboty budowlane będą polegać wyłącznie na budowie przedmiotowych instalacji to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo budowlane który stanowi, że „obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywalny okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów”, do realizacji takich inwestycji nadal zastosowanie mają przepisy techniczno-budowlane, w tym szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Instalacje wewnętrzne w budynku

Instalacje wewnętrzne w budynku

 

Najważniejsze interpretacje nowego prawa budowlanego przez Ministerstwo:

 
1. Nowe prawo budowlane wprowadziła Platforma Obywatelska bez konsultacji publicznych. Ta interpretacja podoba mi się najbardziej. PIS mówi, że Prawo budowlane jest złe bo wprowadziła je PO. Osobiście wolę nie mieszać polityki z budownictwem, ale w Naszym kraju nie jest to możliwe.
(… większość kluczowych inwestycji dla Polski powstaje tylko ze względów politycznych).

2. Wg nowego prawa budowlanego, budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia.
Powyższy przepis odnosi się do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia budowlanego wykonywane są tylko roboty budowlane polegające na budowie ww. instalacji (wcześnie takiej interpretacji nie było).

3. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

4. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego projekt budowlany powinien zawierać m.in. rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

5. Dla nowopowstających obiektów, gdzie obiekt traktujemy jako całe zamierzenie budowlane wraz z instalacjami, takie instalacje wewnętrzne powinny znajdować się w zakresie projektu budowlanego.

Mówiąc krótko, jeżeli obiekt jest projektowany instalacje wewnętrzne powinny być w zakresie projektu budowlanego.
Jeżeli jest istniejący obiekt i instalacje wewnętrzne są zakresem remontu, przebudowy, rozbudowy itp. to mogą być realizowane bez projektu budowlanego.

Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że po interpretacji Ministerstwa nadal w 100% nie wiadomo jak postępować w każdym przypadku. Sława: powinny, odnosi się, z kolei …. to język wykonawczy?. Moim zdaniem przepisy powinny w sposób wyczerpujący regulować warunki budowy obiektów i zawierać słowa: należy, musi, wymaga, jest zobowiązany!

 

Bazując na moich dotychczasowych doświadczeniach zdecydowanie polecam rozpoznać sytuację w lokalnym Starostwie Powiatowym.
Pamiętajcie, że sami podejmujecie decyzje inwestycyjne i robicie to na własną odpowiedzialność.

 

Author: Adam Masłowski

Masz pytanie? Wyślij maila na adres podany w zakładce kontakt. Będziemy wdzięczni za każdy komentarz oraz Wasze doświadczenia związane z Naszą branżą. Jeżeli spodobał się Tobie ten wpis i dowiedziałeś się czegoś fajnego polub nasz Funpage na Facebooku lub udostępnij tą stronę na swoim profilu.

Share This Post On

19 Comments

 1. Czyli jeśli w istniejącym budynku chce wykonać instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne nie ma potrzeby opracowywania projektu budowlanego ani też pozwolenia na budowę dla ww instalacji a co z wentylacją, klimatyzacją,instalacjami chłodniczymi?? dla tych instalacji należy wykonać projekt Budowlany i zgłosić wykonanie tych instalacji do pozwolenia na budowę ??

  Czy chcąc wykonać klimatyzację (typu split) w budynku w jednym pomieszczeniu mam przygotować projekt i uzyskać pozwolenie na budowę ?
  o ile jestem w stanie zrozumieć wykonanie projektu dla instalacji wentylacji dla jakiegoś dużego budynku gdzie musi być centrala wentylacyjna to nie mogę pojąć tego ze jeśli będę chciał wykonać wentylację wywiewną mechaniczną dla WC o wydatku 50m3/h to moszeę mieć na to projekt i pozwolenie na budowę?

  Czy może jestem w błędzie?

  projektuję wentylację mechaniczną nawiewno wywiewna z dużą centralą wentylacyjną muszę )w budynku istniejącym która bedzie polegała na montazu wentylatora

  Post a Reply
  • W takim przypadku raczej nie musisz sporządzać projektu do pozwolenia na budowę. Jednak najlepiej dowiedzieć się w tutejszym starostwie powiatowym.

   Post a Reply
 2. Czy budowa instalacji wodociągowej/kanalizacyjnej na terenie posesji (po nowej trasie) od studzienki do istniejącego budynku wymaga pozwolenia na budowę czy nie?.. gubię się w tym już …
  Help

  Post a Reply
  • budowa instalacji kanalizacyjnej od studzienki do domu nie wymaga pozwolenia, ani zgłoszenia, ani projektu. Chyba, że Zakład komunalny wymaga i chce być na odbiorze. przyłącze wody zgodnie z definicja jest do zaworu za wodomierzem, czyli w większości przypadków w budynku. jeżeli wodomierz jest w studzience wodomierzowej to przyłącze kończy się w studzience i odcinek od studzienki do domu można wykonać bez projektu.

   Post a Reply
 3. Fajny tekst. Podsumowanie mówi wszystko – najlepiej dowiedzieć się w lokalnym urzędzie i samemu podjąć decyzję. My dzisiaj też właśnie poruszyliśmy ten temat.

  Post a Reply
  • Stopień skomplikowania robót związanych z budową instalacji nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia jest bardzo mały, skoro zrezygnowano z wymogu pozwolenia i zgłoszenia. Dostosowując się więc do stopnia skomplikowania należy stwierdzić, że instalacje te powinny być pominięte w trakcie projektowania budynków (ustawodawca wyznaczył taki zakres wymogów dla instalacji – instalacje nie potrzebują projektów).

   Post a Reply
 4. To jest właśnie polityka. Zrzuca się na Platformę Obywatelską zamiast jednoznacznie wyjaśnić problem.
  To oczywiste, że jeśli zamierzenie obejmuje roboty wymagające pozwolenia na budowę i roboty nie wymagające pozwolenia, to na takie zamierzenie wymagane jest pozwolenie na budowę (pozwolenie obejmuje całość zamierzenia i nie trzeba np. zgłaszać odrębnie robót wymagających zgłoszenia). Np remont obejmujący też wykucie otworu w ścianie nośnej.
  Z tego jednak nie wynika, że pozwolenie obejmujące całość musi mieć projekt obejmujący całość, w przypadku gdy do tej całości zaliczają się też roboty nie wymagające pozwolenia na budowę, albo nie wymagające nawet zgłoszenia.

  Jeśli art. 34 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane stanowi, że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz powołuje się na ten zapis rozporządzenie w sprawie zakresu i formy proj. budowlanego to jasne jest, że w zakresie projektu budowlanego nie trzeba ujmować tego co nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia ( bo jak jest budowane odrębnie nie wymaga projektu).

  Nie ma logiki w tym, że jak razem to projekt na wszystkie elementy a jak później to już nie.
  To po co? – żeby komisja na odbiorze widziała. Przecież nadzór budowlany i tak nie może badać zgodności instalacji z projektem budowlanym. Wykaz czynności przy odbiorze jest określony ustawą.

  Post a Reply
 5. A czy wg tego rozumowania nadzór powinien dokonać odbioru i udzielić pozwolenia na użytkowanie np. budynku mieszkalnego, biurowca bez wykonanych instalacji sanitarnych i elektrycznych?

  Post a Reply
  • W żadnym wypadku. Już kierownik budowy nie powinien składać oświadczenia, że budynek jest wykonany zgodnie z przepisami (art. 57 ust. 1 pkt 2a prawa budowlanego), bo nie jest. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, które budynki, w jakie instalacje powinny być wykonane. Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia czy zgłoszenia nie zwalania z konieczności spełniania wymagań stawianych przez przepisy.

   Post a Reply
 6. Przepis odnosi się do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia budowlanego wykonywane są tylko instalacje. – np. podczas remontu, wymiany ,przeniesienia umywalki i grzejnika. Wówczas projekt instalacji nie jest konieczny, bo nadzór nie odbiera obiektu.
  W sytuacji, gdy przedsięwzięcie staje się bardziej skomplikowane i dotyczy nowych obiektów lub innych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia to trzeba opracowywać projekt budowlany z instalacjami.

  Jest to logiczna interpretacja Ministra.

  W Prawie Budowlanym art.34 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
  1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;

  Rozporządzenie Ministra (znowelizowane jesienią) w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego zawiera wymóg umieszczania w projektach budowlanych – projektów instalacji.

  Art. 49 Prawa budowlanego mówi , że Właściwy organ ma sprawdzić kompletność projektu budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Przy oddaniu obiektu do użytkowania nadzór budowlany przeprowadza kontrolę.
  Art.59a Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:
  2)zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
  d)wykonania urządzeń budowlanych,
  e)zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

  Odbiór obiektu bez projektu instalacji jest niemożliwy i niezgodny z prawem.
  Wykonawstwo instalacji bez projektu naraża inwestorów na niebezpieczeństwo i poważne straty materialne. Instalacje takie nie byłyby opiniowane przez rzeczoznawców p.poż.
  i sanitarnych i wykonywane wg. zaleceń hydraulika , elektryka, często bez dostatecznej wiedzy po szkole zawodowej lub bez i inwestora nieświadomego działań wykonawców, którym zlecił pracę.
  Poprzednia bezprawna interpretacja zniknęła ze strony GUNB.
  Obecne pismo Ministra wyjaśniło jednoznacznie sprawę instalacji w projektach
  i jest zgodne ze zdrowym rozumowaniem.

  Post a Reply
 7. Pytanie czy GUNB wystosuje pismo w tej sprawie do wojewodów czy starostów. Jak na razie bazują oni na piśmie do wojewodów z dnia 12.10.2015r.

  Post a Reply
 8. Nie wiedzą w GUNB jak z tego wyjść z twarzą. Jak to odkręcić. Na razie ze strony GUNB usunięto bezsensowną interpretację ws. zamieszczania instalacji. Pojawia się komunikat „not found” Myślę, że po odwołaniu GINB Roberta Dziwińskiego i ostatnio jego zastępcy Ziemskiego wydadzą w końcu interpretację zgodną z prawem, tożsamą z pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

  Post a Reply
 9. Panie Projektancie, bezsensowna to jest interpretacja Ustawy Prawo Budowlane, uchwalonej przez Sejm RP zgodnie z prawem, przez jakiegoś ministra! Akurat zapis o wyłączeniu instalacji z PB uważam za bardzo przemyślany i ułatwiający postępowanie. Zaś koordynacja branżowa to zupełnie inne zagadnienie i każdy architekt wie, że jest konieczna w procesie inwestycyjnym.

  Post a Reply
  • Wydaje się, że każdy wybiera interpretację jaka mu odpowiada. W razie sporu (np. o koszty) nie będzie się liczyła interpretacja Ministra, czy GUNB. Jeśli ustawa mówi o instalacjach (przedmiotowo, jako roboty nie wymagające pozwolenia), to nie dopowiadajmy sobie, że jako odrębna inwestycja.
   Moim zdaniem w projekcie budowlanym, nie musi być zawarty projekt instalacji zwolnionych z pozwolenia, jeśli nie jest niezbędny ze względu na potrzebę uzgodnień rzeczoznawców, itp. Natomiast o tym czy w konkretnym przypadku ma być wykonany projekt wykonawczy instalacji powinni decydować projektant (główny), inwestor (inspektor nadz. inwestorskiego) i kierownik budowy, każdy z nich może postawić takie wymaganie. Na etapie proj. budowlanego trzeba jednak uwzględnić obecność tych instalacji (tak jak uwzględniamy np. urządzenia w łazience), za co odpowiada projektant (ze wskazaniem na głównego, koordynującego), mogą więc być niezbędne projekt instalacji w ograniczonym zakresie lub wytyczne projektanta instalacji.
   Zaś oczywistym jest dla mnie, że bez wykonania wymaganych instalacji budowa nie jest zakończona a obiekt nie spełnia warunków do użytkowania. Choć większość instalacji jest zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia, to jednak instalacje są częścią obiektu budowlanego.

   Post a Reply
 10. Wiadomo, że część architektów i konstruktorów będzie podważać wyjaśnienia obecnego ministra, bo nie jest dla nich korzystne – po co mają dzielić się wynagrodzeniem z projektantami instalacji. O nic tutaj więcej nie chodzi, nie sądzę aby umieszczanie instalacji utrudniało postępowanie. Będą więc wymyślać rożne mądrości, a rozporządzenie o zakresie i formie projektu budowlanego traktują jako śmieć. Gdyby było tak, jak to bezsensownie GUNB interpretował w ubiegłym roku, to wykreślono by instalacje z rozporządzenia o zakresie i formie projektu budowlanego. Ale nic takiego nie zrobiono, a wręcz przeciwnie zaktualizowano je i wymóg zamieszczania w nim instalacji pozostał. Śmieszna jest argumentacja, że rozporządzenie ma mniejszą rangę od ustawy. OK, ale w ustawie jest napisane, że zakres i formę projektu ustali minister w drodze rozporządzenia, które jest aktualne i obowiązujące. 1 marca 2016r na stronie Gunbu pojawiało się wjaśnienie ministra o konieczności umieszczania instalacji w projektach.

  Post a Reply
 11. Aleksy, nie chodzi o dzielenie się wynagrodzeniem z projektami instalacji. Za wykonanie danej branży płaci inwestor lub zamawiający i każdy się z tym liczy. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w większości powiatów już od dawna nie wymaga się instalacji. Chodzi raczej o to aby mieć jasne przepisy, aby rozporządzenia były zgodne z ustawami a interpretacje i wyjaśnienia nie wprowadzały w błąd. Po prostu mieć jasne zasady.
  Co do stwierdzenia „Śmieszna jest argumentacja, że rozporządzenie ma mniejszą rangę od ustawy” – pozostawiam bez komentarza.

  Post a Reply
 12. Czyli traci sens osoba projektanta instalacji sanitarnych w domach jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wszystkich innych bo tak naprawdę jak architektowi raz został zrobiony projekt budowlany z opisem instalacji to już je będzie dawał do wszystkich podobnych budynków i nie trzeba mu projektanta od instalacji. kasę zabiera za wszystkie instalacje. bo przecież on wszystko zrobił?
  Mówienie że to inwestor mówi co ma być w projekcie zgodzę się, ale nie że inwestor rozdaje wynagrodzenie tylko najczęściej jest to architekt.

  ogólnie powiem załamka co roku przybywa kolejnych projektantów instalacji sanitarnych tłumnie walą na egzaminy do izby, później wyceniają projekty za stawki z nieba wzięte, po to tylko byle robić.

  Czy izba cokolwiek zrobiła aby ukrócić proceder zaniżania cen, wyniki przetargów świadczą o tym że nie. Rozbieżność cen od najniższej(najczęściej wygranej )potrafi być 10 krotnie większa.

  Ktoś może powiedzieć ze marudzę że jak mi nie pasuje to mogę wyjechać za granicę tam będzie lepiej, ale ja uchodźcą nie mam zamiaru być.

  Chciał bym godnie zarabiać w swoim kraju.
  Odnoszę wrażenie że zawód inżyniera projektanta instalacji sanitarnych traci na znaczeniu.

  A może się mylę ?? jeśli tak poprawcie mnie.

  Post a Reply
 13. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie !
  Odnośnie cen projektów, to rozbieżności cenowe są w każdej branży i architektonicznej też. Jeden architekt wycenia na 45 tyś, drugi opracuje ten sam projekt za 17tys. Inwestor płaci architektowi za projekt, a nie bezpośrednio branżystom.
  Rozporządzenie o zakresie i formie projektu jest obowiązujące !!!

  Post a Reply
 14. Zgadzam się co do cen. Też to odczuwam. Architekci też narzekają. Sam jesteśmy sobie trochę winni, bo jak napisał Adam pozwalamy wykorzystywać nasze projekty wielokrotnie. A jest coś, co nas broni – to prawa autorskie.
  To, że inwestor płaci architektowi (lub innemu głównemu projektantowi), to tym bardziej opłacałoby się aby inwestor zamawiał też wszystkie branże, bo on (architekt, konstruktor) może na tym zarobić a ponadto ma łatwiej, jeśli ma projekty branżowe.

  Post a Reply

Trackbacks/Pingbacks

 1. 15 najlepszych artykułów w 2015 | Poradnik projektanta - […] Instalacje sanitarne bez pozwolenia na budowę! Ten wpis jest już niektualny, zastąpił go wpis z 18 stycznia 2016r. Nowe…

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *