Mapa do celów projektowych
Mapa do celów projektowych
Kursy specjalistyczne

Wygrywając przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej musimy przygotować wszystkie materiały niezbędne dla realizacji całego zakresu objętego projektem.

Jedną z podstawowych prac przygotowawczych do projektowania jest uzyskanie kompletnego wykazu działek objętych inwestycją od właściwego organu ewidencji gruntów (rejestru gruntu).

Ewidencja obejmuje informacje dotyczące:
• gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,
• budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
• lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej,
• właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych innych osób
miejsca zamieszkania lub siedziby tych osób,
• informacji o wpisaniu do rejestru zabytków,
• wartości nieruchomości.

Dla celów ewidencyjnych przyjmuje się następujące jednostki podziału kraju:
– jednostka ewidencyjna,
– obręb ewidencyjny,
– działka ewidencyjna.

Aby skutecznie wnieść o wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków musimy znać co najmniej obręb i numer działki ewidencyjnej.
Wypis składa się z:
• numeru księgi wieczystej gruntu
• obszaru i granic działki
• numeru ewidencyjnego działki
• informacji o położeniu działki
• informacji o rodzaju użytków i klasie gruntu
• informacji o właścicielu
Uwaga!
Nie musimy być właścicielem nieruchomości, ani posiadać do niej innego prawa (np. użytkowania wieczystego czy dzierżawy) – musimy mieć interes prawny w uzyskaniu danych z ewidencji.
Projektant instalacji sanitarnych zgodnie na mocy Prawa budowlanego ma prawo występować o wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów.

WYPIS Z EWIDENCJI GRUNTÓW ETAPY UZYSKANIA

Krok 1
Określenie całego obszaru objętego projektem budowy sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i innych.
Sporządzenie wykazu działek po trasie nowobudowanej lub remontowanej sieci.
Ponieważ nie możemy przewidzieć całej trasy sieci warto wystąpić również o wypisy działek sąsiednich.
Dla określenia nieruchomości podaje się numer(y) działki(ek) ewidencyjny i obręb, w którym jest ona położona, gminę, nazwę ulicy (jeżeli jest) i miejscowości.

Krok 2
Określenie wnioskodawcy. Dla osób fizycznych będzie to imię, nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości. Gdy wnioskodawcą jest biuro projektowe – podajemy nazwę firmy, jej siedzibę, numer pod jakim figuruje w rejestrze przedsiębiorców i kto prowadzi ten rejestr.

Krok 2
Wskazanie właściwego organu. Należy podać, do kogo kierujemy wniosek.
Organem właściwym w sprawie o wydanie wypisu jest starostwo powiatowe właściwe ze względu na położenie nieruchomości.
W miastach na prawach powiatu, organem właściwym będzie prezydent miasta.

Krok 3
Cel złożenia wniosku. Na wstępie warto powołać się na art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przepis ten mówi, kto wydaje wypisy i wyrysy oraz na jakich zasadach.
Konieczne jest natomiast dokładne sprecyzowanie, że wniosek jest wnoszony o wydanie:
–  wypisu z ewidencji gruntów.

Krok 4
Uzasadnienie. Trzeba podać, podstawę prawną występowania o wypisy i wyrysy z ewidencji (np. do
zasiedzenia nieruchomości, do działu spadku, do dokonania zmian w księdze wieczystej).

Krok 5
Podpis. Wniosek należy własnoręcznie podpisać.

Przykładowe koszty wypisów z ewidencji gruntów dla sieci z przyłączami.

Wszystkie koszty związane z uzyskiwaniem informacji z ewidencji gruntów i budynków określa USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy:

1) krajowego systemu informacji o terenie;
2) organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
3) wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
4) ewidencji gruntów i budynków;
5) zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
6) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
7) rozgraniczania nieruchomości;
8) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci;
9) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
10) uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
11) ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

np.
Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego – 40 zł za jednostkę rejestrową gruntów
Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego – 50 zł za jednostkę rejestrową gruntów
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego – 24 zł za jednostkę rejestrową gruntów
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego – 30 zł za jednostkę rejestrową gruntów
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego – 140 zł za jednostkę rejestrową gruntów
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego – 150 zł za jednostkę rejestrową gruntów
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego – 105 zł za jednostkę rejestrową gruntów
Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego – 110 zł za jednostkę rejestrową gruntów
Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej – 70 zł za arkusz formatu A0
Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej – 10 zł / ha

Projektując sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami po trasie 450 działek zapłacimy odpowiednio.

Ilość działek po trasie sieci i przyłączy 450 działek x 40 zł = 18000 zł brutto za wypisy w postaci elektronicznej pdf
Ilość działek po trasie sieci i przyłączy 450 działek x 50 zł = 22500 zł brutto za wypisy w postaci drukowanej
Zamawiając wypisy w postaci elektronicznej zaoszczędzimy aż 4500 zł brutto!!!!

Dla porównania przed zmianą ustawy za uproszczony wypis w postaci drukowanej płaciliśmy 3,6 zł, czyli za 450 działek wartość opłaty wynosiłaby 1620 zł! Obecnie min. 18000 zł. Subtelna różnica.

Wysokość opłat administracyjnych określana jest po sporządzeniu dokumentów.
Przy odbiorze należy złożyć potwierdzenie wniesionej opłaty.
W przypadku zamawiania dokumentów elektronicznych dostajemy dokument obliczenia opłaty, na podstawie którego dokonujemy przelewu. Następnie otrzymujemy wypisy w wersji pdf.
Wypisy elektroniczne można zamówić przez platformę ePUAP.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 2013, poz. 267).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. Nr 2012, poz. 1282 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. nr 38, poz. 454).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004r. nr 37, poz. 333).
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Pozdrawiam serdecznie
mgr inż. Adam Masłowski

2 KOMENTARZE

  1. Na chwile obecna przepisy nie przewidują wydawania tzw „uproszczonych wypisów z rejestru gruntów”. Wypisy takie posiadają tytuł: „Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści” i zostały w nich pominięte dane osobowe – § 52 zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here