Sieć wodociągowa - Węzeł wodociągowy
Sieć wodociągowa - Węzeł wodociągowy
Kursy specjalistyczne

25 praktycznych etapów projektowania sieci wodociągowej z przyłączami

Poniżej przedstawiam etapy projektowania sieci wodociągowej z przyłączami. Zestawienie będzie przydatne zarówno prywatnym Inwestorom, którzy własnym kosztem i staraniem muszą wybudować sieć wodociągową oraz projektantom, którzy taki projekt przyjmą do opracowania.

1. Wystąpienie z wnioskiem o opinie przyłączenia do sieci wodociągowej.
2. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej z przyłączami.
3. Podpisanie umowy pomiędzy Inwestorem a Zakładem Wodociągów, umowy zobowiązującej do wybudowania sieci wodociągowej na własny koszt (z reguły, jeżeli musimy wybudować fragment sieci wodociągowej zasilającej nowo budowane domy jednorodzinne musimy pokryć koszty rozbudowy sieci wodociągowej, w tym koszt opracowania projektu budowlanego; zdarzają się wyjątki, że Zakład wodociągów zwraca kilkanaście procent kosztów budowy sieci, ale rzadko…..).
4. Zlecenie opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami.
(podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Projektantem).
5. Uzyskanie pełnomocnictwa do reprezentowania Inwestora przed organami administracji publicznej.
6. Zlecenie opracowania mapy do celów projektowych w skali 1:500.
7. Uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów po trasie sieci wodociągowej i przyłączy (jest to bardzo ważny etap, ponieważ określa po kogo działkach będzie przebiegać sieć z przyłączami!).
8. Zlecenie opracowania warunków gruntowo-wodnych po trasie sieci wodociągowej.
9. Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji są uchwalone Miejskie Plany Zagospodarowania Terenu.
10. Wytrasowanie sieci z przyłączami na planie sytuacyjnym. Sporządzenie planu zagospodarowania terenu. Na tym etapie ustalamy również lokalizację hydrantów przeciwpożarowych.
11. Jeżeli na danym obszarze brak planów zagospodarowania terenu występujemy z wnioskiem o ustalenie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
12. Uzyskanie zgody właścicieli prywatnych działek na zaprojektowanie i wybudowanie sieci z przyłączami. Jeżeli jest to wymagane w oświadczeniu powinien być zapis o zgodzie na ustanowienie służebności przesyłu.
13. Opracowanie projektu technicznego (opis techniczny, zestawienie przyłączy, profile podłużne, przekroje, rysunki szczegółowe itp.).
14. Uzgodnienie usytuowania uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej (dawniej ZUDP – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).
15. Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej z przyłączami z Zarządcą drogi (zgoda na lokalizacje urządzeń obcych w pasie drogowym).
16. Uzgodnienie kolizji sieci wodociągowej z innymi sieciami (gaz, telekomunikacja, elektroenergetyka, melioracje, spółki wodne itp.).
17. Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej z konserwatorem zabytków.
18. Uzgodnienie projektu budowlanego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
19. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego z uzgodnieniami.
20. Uzgodnienie projektu ze sprawdzającym.
21. Złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót z projektem budowlanym.
22. Sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.
23. Odebranie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz dwóch egzemplarzy zatwierdzonego projektu technicznego.
24. Przekazanie Inwestorowi projektu w wersji papierowej oraz elektronicznej (pdf, dwg).
25. Wystawienie i przekazanie faktury Inwestorowi (najprzyjemniejszy etap dla projektanta:-))
Odebranie faktury od projektanta (najgorszy etap dla Inwestora:-))

Sieci wodociągowe
Sieci wodociągowe

 

W przyszłym roku (już za kilka dni) opublikuję harmonogram opracowania dokumentacji, czyli jak powyższe punkty rozkładają się w czasie oraz koszt opracowania takiej dokumentacji projektowej.
Czas opracowania kompletnej dokumentacji sieci wodociągowej z przyłączami wynosi od 8 do 14 miesięcy (w zależności jakie materiały wyjściowe uzyskamy od Inwestora). Na okres opracowania bezpośrednio wpływa ilość decyzji i uzgodnień, które musimy uzyskać. Niektóre uzgodnienia mogą przedłużyć czas opracowania dokumentacji nawet o 3-4 miesiące!
Koszt opracowania projektu budowlanego sieci wodociągowej to temat rzeka, na co najmniej kilka wpisów. Dla sieci od 50 do kilkuset metrów cena za projekt wynosi od 8000 do 20000 zł.

Do 1 kilometra długość sieci nie ma znaczenia, ponieważ ilość uzgodnień, decyzji itp. jest taka sama. Przy projektowaniu sieci wodociągowej uzyskanie uzgodnień pochłania 80% naszego czasu, ok. 20% to tylko projektowanie techniczne. Bez względu, czy projektujemy 50, 100, 200 lub 250 metrów sieci, pracochłonność jest taka sama! Jak pracochłonność jest taka sama to koszt projektu analogicznie jest taki sam.

Dostaję wiele maili od czytelników bloga, którzy pytają jak projektować, od czego zacząć naukę. Nie jestem w stanie odpowiedzieć w jednym mailu, nawet w kilku artykułach. Na temat projektowania i prowadzenia biura projektów można napisać kilkaset artykułów i tak jeszcze będzie mało. Liczy się doświadczenie.

Niech powyższe zestawienie będzie ściągawką dla młodych projektantów i Inwestorów, którzy zamierzają przebrnąć przez procedurę projektowania sieci wodociągowej z przyłączami. Od razu zaznaczam, powyższe zestawienie nie wyczerpuje tematu, tylko sygnalizuje niektóre kwestie, które należy poruszyć w toku projektowania.

Który etap projektowania sieci wodociągowej jest najgorszy?

Moim zdaniem jest to punkt 12. Uzyskanie zgody właścicieli prywatnych działek na zaprojektowanie i wybudowanie sieci z przyłączami. Jeżeli jest to wymagane w oświadczeniu powinien być zapis o zgodzie na ustanowienie służebności przesyłu.
Planując sieci zewnętrzne powinniśmy dążyć do lokalizacji w pasie drogowym, jednak nie zawsze jest to możliwe. Uzyskanie uzgodnień na lokalizacje sieci w działkach prywatnych może przysporzyć nam sporo problemów. Na etapie projektu każdy może podpisać oświadczenie, a na etapie wykonawstwa rozmyślić się. Dopóki nie mamy aktu notarialnego z zapisem służebności przesyłu wody to nie możemy być pewni, że właściciel działki nas nie wystawi.

 

Pod każdym punktem kryje się cała masa zagadek i problemów do rozwiązania. Ale na tym właśnie polega praca projektanta …. 
W Nowym Roku życzę wszystkiego najlepszego, radości z wykonywanej pracy i dziesiątek kilometrów sieci do zaprojektowania!

.

10 KOMENTARZE

 1. Witam. Pkt. 16 brzmi zagadkowo. Projektujemy tak, żeby nie było kolizji z gazem czy kablami 🙂 Po to jest Narada Koordynacyjna (ZUDP) i po to robimy profile wodociągu na całej trasie. Chyba, że mówimy o przekroczeniu sieci wodociągowej przez ciek,ale to już inna sprawa.
  Do tego dodałbym jeszcze decyzję środowiskową dla sieci wodnej dłuższej niż 1km i odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla wodociągu zlokalizowanego w ulicy (sieć nie związana z działaniem drogi,ale nie każde Starostwo tego wymaga).
  Pozdrawiam i dzięki za fajnego bloga 🙂

  • hej.
   pkt. 16 – miałem na myśli uzgodnienie wszystkich zbliżeń, skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą itp. z sieciami gazowymi, telekomunikacyjnymi itp. czyli uzgodnienie projektu z PSG, Enea, Orange.

   • z mojego doświadczenia wynika, że uzgodnienia z Enea,Orange,PSG itp. niepotrzebnie zabierają czas projektu. nie są wymagane w prawie budowlanym. jest narada koordynacyjna, na której każdy przedstawiciel może wpisywać swoje uwagi i zalecenia i „kablarze” bardzo często wpisują informacje o zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury podziemnej i to starczy. poza tym warto dać zapis w opisie technicznym dla wykonawcy o konieczności wykonania przekopów kontrolnych istniejącej infrastruktury podziemnej krzyżującej się z naszą projektowaną siecią/przyłączem (tzw. zlokalizowanie w pionie i poziomie).
    Pozdrawiam

  • to jest tylko 25 podstawowych punktów – kolejność można w niektórych przypadkach zmienić, niektóre uzgodnienia można robić równolegle.
   pkt. 18 to finalne uzgodnienie już kompletnego projektu, oczywiście po pkt. 10 (wytrasowanie sieci) należy uzgodnić koncepcję sieci z wodociągami, ale nie jest to standardem i dotyczy raczej większych tematów. Artykuł na pewno rozwinę w przyszłym roku i opublikuję coś w tylu: 100 etapów projektowania 🙂 – obecny wpis bardziej uszczegółowiony. Proszę pamiętać, że za projekt odpowiada zawsze projektant. dziękuje za cenne uwagi.

 2. Jak zwykle ciekawy artykuł :). Mam kilka drobnych sugestii.
  Treść pkt. 8. „Zlecenie opracowania warunków gruntowo-wodnych po trasie sieci wodociągowej.” zmieniłbym na następujący: Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej oraz opracowanie w zależności od potrzeb: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

  Dodałbym również:
  Punkt X. Uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę p.poż.
  Punkt XX. dot. ewentualnej konieczności uzyskania decyzji środowiskowej lub decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia (często wymagane przy inwestycjach dofinansowanych z funduszy unijnych).
  Punkt XXX. Ewentualnej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego np. gdy przy odwadnianiu obiektów lub wykopów budowlanych, zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem (Prawo wodne Dz.U. 2001 Nr 115, poz. 1229 tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 469)

  itp. itd.

  Pozdrawiam i Życzę Szczęśliwego Nowego Roku 🙂

  • W treści oświadczenia należy zapisać np.
   Właściciel nieruchomości położonej przy ul…………. działka…………. obręb……….. oświadcza, że ustanowi akt notarialny z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej, prawa użytkowania działek (lub służebność przesyłu), na których projektowana będzie sieć. Prawo użytkowania (lub służebność przesyłu) ustanowione na rzecz (tutaj wpisać zakład wodociągów) będzie prawem na czas nieokreślony, nieodpłatnym i obejmować będzie:
   – lokalizację na tych działkach sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, przesył wody,
   – dostęp i dojazd w celu przeglądów, remontów, wymiany i usunięcia awarii przechodzących przez ww działki sieci, w tym również wjazd na ww. działki pojazdów specjalistycznych w celach eksploatacyjnych,
   – wykonywanie przedłużenia sieci wodociągowej oraz wykonywanie wcinki do sieci wodociągowej w celu wykonania sieci odgałęźnej, a także wykonywanie podłączeń do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
   Bardzo ważną kwestią jest czy Wodociągi wymagają służebność przesyłu czy użytkowanie wieczyste działki? Są to dwie różne rzeczy.
   Treść oświadczenia do uzgodnień można zawsze pobrać lub uzgodnić z lokalnym zakładem wodociągów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here