Inżynier budownictwa
Inżynier budownictwa

Inspektor nadzoru inwestorskiego – zgodnie z Prawem budowlanym uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie z nakazu wydanego w decyzji pozwolenia na budowę.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy związane z budową.

Najbardziej znane zawody:

Inspektor nadzoru robót konstrukcyjnych
Inspektor nadzoru robót drogowych
Inspektor nadzoru robót mostowych
Inspektor nadzoru robót sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych
Inspektor nadzoru robót elektrycznych
Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
Inspektor nadzoru robót elektrycznych

Zakres wybranych obowiązków:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
 • weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanej przez wykonawcę w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie,
 • Kontrola rozliczeń oraz dokumentacji projektowej,
 • Współpraca w tworzeniu dokumentacji przetargowej (SIWZ),
 • Sporządzanie i aktualizacja harmonogramu powierzonego zadania,
 • Nadzór nad realizacją prac zgodnie z harmonogramem i budżetem,
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań,
 • Kompletowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót i rozliczenia zadania inwestycyjnego,
 • Udział w uzyskaniu pozwolenia na eksploatacje budynków i instalacji,
 • Udział w rozruchu urządzeń i instalacji oraz w pracach odbiorowych poszczególnych etapów inwestycji.
 • Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe budowlane,
  • Rozwinięte umiejętności analityczne,
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • Dobra znajomość pakietu MS Office,
  • Prawo jazdy i praktyka w prowadzeniu samochodu,
  • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robót w danej specjalności,
  • Praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi.
  • Min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru / kierownika budowy / kierownika robót,
  • Dyspozycyjność.

  Zarobki:

  Zarobki inspektora nadzoru budowlanego uzależnione są od posiadanego doświadczenia i stażu pracy.
  Minimalne zarobki: 4000 zł. netto
  Średnie zarobki: 5000 zł. netto
  Ponadprzeciętne zarobki: 5000 – 8000 zł. netto

  Inne zarobki mają inspektorzy w sektorze państwowym, pensja netto waha się w granicach 2500 – 3000 zł.
  Do tej kwoty należy doliczyć premie oraz 13-stki.

  Premie: w zależności od firmy

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

  § 1. Rozporządzenie określa rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

  § 2. 1. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów budowlanych:
  1) użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i większej,
  2) wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,
  3) budynków i budowli:
  a) o wysokości nad terenem 15 m i większej,
  b) zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych,
  c) wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,
  d) z zainstalowaną mocą elektryczną 1.000 kW i większą,
  e) technicznych o kubaturze ponad 2.500 m3, związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w pkt 12,
  4) budowli mostowych wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów budowlanych,
  5) zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości 3 m i większej lub chroniących miasta, wsie, obszary rolne i leśne o powierzchni powyżej 1.000 ha oraz budowli technicznych związanych z tymi obiektami budowlanymi,
  6) budowli piętrzących o różnicy poziomów lustra wody 3 m i większej oraz ścian oporowych o wysokości 3 m i większej,
  7) budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe:
  a) niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska,
  b) o wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych,
  8) ujęć i przepompowni wód śródlądowych o wydajności powyżej 300 m3/h lub głębokości 100 m i większej,
  9) stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności 50 m3/h i większej,
  10) służących do składowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów,
  11) linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i większym oraz stacji elektroenergetycznych, rozdzielczych i przetwórczych z nimi związanych,
  12) linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych – dalekosiężnych (międzynarodowych, międzymiastowych i wewnątrzstrefowych) oraz linii pomiędzy centralami,
  13) sieci gazowych:
  a) gazociągów o ciśnieniu nominalnym 5 kPa i większym,
  b) gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 5 kPa i średnicach przewodów większych niż 150 mm, z wyjątkiem przyłączy gazowych o ciśnieniu nie większym niż 400 kPa,
  c) obiektów tłoczni gazu,
  d) obiektów stacji gazowych, wyposażonych co najmniej w dwa ciągi redukcyjne,
  14) rurociągów oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych:
  a) ciepłowniczych:
  – tradycyjnych o średnicy 310 mm i większej,
  – preizolowanych o średnicy 200 mm i większej,
  b) wodociągowych o średnicy 200 mm i większej oraz kanalizacyjnych o średnicy 400 mm i większej,
  c) innych transportujących czynnik płynny lub gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska,
  15) dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli,
  16) kanałów żeglugi śródlądowej oraz melioracyjnych,
  17) sieci melioracyjnych na obszarze powyżej 100 ha,
  18) kanałów energetycznych,
  19) dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu budynkami, budowlami i urządzeniami,
  20) urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych,
  21) budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach.
  2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane także przy realizacji obiektów budowlanych, niewymienionych w ust. 1, podlegających ocenie oddziaływania na środowisko, określonych w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska.

  § 3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane również przy realizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zawierają:
  1) ustroje konstrukcyjne, takie jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wiszące bez względu na ich rozpiętość, a także fundamenty inne niż proste ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,
  2) elementy konstrukcyjne:
  a) o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej,
  b) poddane obciążeniu użytkowemu 5 kN/m2 i większemu, obciążeniu zmiennemu ruchomemu, a także zwymiarowane z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, termicznych, skurczów materiałowych lub ruchów podpór,
  c) sprężane na budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym, a także poddane zabezpieczeniu cięgien sprężających i ich urządzeń kotwiących.

  § 4. Właściwy organ, w decyzji o pozwoleniu na budowę albo w decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, nakłada obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego określonej specjalności, z powołaniem odpowiedniego dla danego obiektu przepisu rozporządzenia.

2 KOMENTARZE

 1. Czy dla pelnienia funkcji inspektora nadzoru w sektorze prywatnym pod katem obowiązujących przepisów wystarczające jest posiadanie odpowiednich uprawnień, czy też należy dodatkowo mieć określony staż jako kierownik robót/budowy i dopiero później można pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego?

  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej specjalności upoważniają do:
   – kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
   – kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
   – wykonania nadzoru inwestorskiego,
   – sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
   Sprawować funkcje inspektora można od razu po zdaniu uprawnień i wpisaniu na listę inżynierów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here