Filtr mechaniczny do wody

W zależności od obliczeń zapotrzebowania na wodę stosuje się różne średnice wodomierzy.

W domach jednorodzinnych najczęściej stosowane są wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej DN 15mm i DN 20mm.

Jak i gdzie należy montować wodomierz:

– Miejsce wbudowania wodomierza powinno być łatwo dostępne do montażu, demontażu i obsługi, wygodne dla odczytu, wyodrębnione z pomieszczeń użytkowo-gospodarczych. Chronione przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi oraz zabezpieczone od wpływów instalacji elektrycznych i gazowych. Większość Zakładów Wodociągowych wymaga, aby podejścia wodociągowe montować w pomieszczeniach na wysokości 0,4 m do 1,0m nad posadzką, w odległości do 1m za pierwszą ścianą budynku.
– W przypadku braku odpowiedniego miejsca w budynku wodomierz może być wbudowany w studzience wodomierzowej, przy czym wodomierz i jego wyposażenie powinno być zamontowane odpowiednio wysoko nad dnem studzienki. Studzienka powinna być wyposażona w osadnik lub odprowadzenie wody.
– Wodomierz w miejscu wbudowania nie powinien być narażony na uderzenia lub wibracje wzbudzane pracującymi w sąsiedztwie urządzeniami, a także zbyt wysoką temperaturą otaczającego powietrza oraz zanieczyszczeniem, zalaniem wodą i korozyjnym działaniem środowiska zewnętrznego. Temperatura w miejscu wbudowania nie powinna być niższa niż 4°C. Wodomierz należy chronić przed wpływem takich zjawisk hydraulicznych jak kawitacja czy hydrodynamiczne uderzenia wody.
– Przed i za wodomierzem należy przewidzieć zamontowanie zaworów celem odcięcia dopływu wody w przypadku konieczności wymontowania dla dokonania przeglądu lub naprawy, przy czym należy stosować zawory posiadające możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego.
– W przypadku spodziewanych zanieczyszczeń wody czasie eksploatacji należy zainstalować filtr lub osadnik pomiędzy zaworem, a odcinkiem prostym przed wodomierzem, filtr można również zamontować  na instalacji wodociągowej za wodomierzem,
– Dla zamontowania wodomierza nie powodującego naprężeń w korpusie zaleca się stosowanie łączników kompensacyjnych montowanych na odpływie, które pozwalają na redukcję długości w ramach wysuwu teleskopowo osadzonej tulei łącznika,
– Przewód w miejscu wbudowania powinien być tak ukształtowany, aby nie było możliwości tworzenia się w obrębie wodomierza poduszki powietrznej . Wodomierz musi być całkowicie wypełniony woda, stąd przewód wodociągowy za wodomierzem nie może się obniżać,
– Przed i za wodomierzem należy montować armaturę odcinającą o średnicy równej średnicy przyłącza,
– Wodomierz nie powinien być narażony na nadmierne naprężenia spowodowane przez rurociągi lub wyposażenie. Jeśli jest to konieczne należy zamontować go na cokole lub w uchwycie. Poza tym rury łączące po stronie dopływowej i odpływowej powinny być odpowiednio zamocowane, aby żadna część instalacji nie przemieściła się pod wpływem wody, gdy wodomierz jest demontowany lub odłączony z jednej strony.
– Przy wbudowaniu w sieć należy przestrzegać właściwego usytuowania wodomierza zgodnie
z przeznaczeniem do pracy w pozycji zamontowania: poziomej , pionowej i skośnej.
– Przy zastosowaniu typowych łączników do wbudowania wodomierza nie jest wymagane stosowanie innych odcinków prostych przed i za urządzeniem.
Jednak w przypadku wbudowania urządzenia za podwójnym kolanem, zaworem zwrotnym lub pompą należy przewidzieć odcinek prosty przed o długości L=5 DN (średnic nominalnych urządzenia) i za urządzeniem o długości L1=3 DN.
– Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo. Uszczelki powinny być zakładane koncentrycznie do przewodu. Nie dopuszczalne jest mimośrodowe osadzenie wodomierza w przewodzie, a w szczególności przesunięcie uszczelek między wodomierzem a przewodem w taki sposób, żeby zajmowały część swobodnego przekroju przewodu przy wodomierzu i zaburzały w ten sposób przepływ. Dla możliwości wprowadzenia końcówek króćców w odpowiednie występy łączników gwintowanych rurociąg powinien mieć możliwość sprężynowania ok. 3 mm.
– Przepływ wody przez wodomierz powinien być zgodny z kierunkiem strzałek umieszczonych po obu stronach korpusu.

Jak prawidłowo zamontować wodomierz i całą armaturę zaporową?:

Jak prawidłowo montować zestaw wodomierzowy (wodomierz z armaturą)
Jak prawidłowo montować zestaw wodomierzowy (wodomierz z armaturą) w domu jednorodzinnym

Oznaczenia:
ZO – zawór odcinający,
W – wodomierz główny,
ZZ – zawór zwrotny antyskażeniowy (wymagany zgodnie z Warunkami Technicznymi 2014),
F – filtr,
RO – rura ochronna przy przejściu przez fundament i posadzkę.

Poniżej przedstawiam kilka przykładów pomieszczeń gdzie nie należy montować wodomierzy (moje ulubione zdjęcie to instalacja wodna zalana ściekami:):

Rzadkością są już przyłącza z ołowiu, ale można takowe spotkać.

8 KOMENTARZE

 1. Jeju te wodomierze… ile ja się nakłóciłam ze specjalistą, który chciał mi w niepoprawnym miejscu go zamontować.

 2. Tak ogólnie to chciałem zwrócić uwagę, że wodomierz mechaniczny zamontowany w pozycji „inkasenckiej” czyli nieidealnie poziomo pracuje na korzyść użytkownika.
  Bawi mnie gdy monterzy sami ustawiają wodomierze pod kątem by ułatwić pracę inkasentowi i jednocześnie robią z wodomierza klasy C klasę B lub A.
  Powyższa wada nie dotyczy wodomierzy statycznych i objętościowych.
  Dodatkowo gdyby Przedsiębiorstwo chciało wam zamontować wodomierz w pionie to proszę im na to pozwolić. Wtedy zwykłe skrzydełkowe wodomierze tracą swoją czułość.
  Znowu nie dotyczy to wodomierzy statycznych i objętościowych.

 3. Jak to jest w końcu z tymi filtrami siatkowymi? Czytam, że mogą być przed lub za wodomierzem, a w warunkach jest, że za wodomierzem, za krótszym króćcem dwukołnierzowym, a koniecznie przed inną armaturą. Filtr zaprojektowany gdziekolwiek indziej to automatyczny zwrot. Jaki w tym sens? Wydawałoby się, że to właśnie wodomierz powinien ochraniać i być zamontowany przed dłuższy króćcem dwukołnierzowym, przed wodomierzem.

  Na zdjęciu widzę, że jest za zaworem antyskażeniowym – mnie by za to powiesili.

  Powyższe tyczy się studzienek i komór wodomierzowych dla przyłączy DN50-150. Mam z tym teraz przejścia i próbuję rozgryźć po co to to i dlaczego tak 😉

 4. „Przed i za wodomierzem należy przewidzieć zamontowanie zaworów celem odcięcia dopływu wody w przypadku konieczności wymontowania dla dokonania przeglądu lub naprawy, przy czym należy stosować zawory posiadające możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego”
  W których to przepisach znajduje się zapis mówiący o obowiązku stosowania zaworów posiadających możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here