Mapa do celów projektowych
Mapa do celów projektowych
Kursy specjalistyczne

Mapy geodezyjne – mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Zanim omówię treść mapy do celów projektowych, chciałbym wyjaśnić kilka haseł:

Mapa zasadnicza (MAPA NIEAKTUALIZOWANA)

– zgodnie z art.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Mapa zasadnicza jest wykonywana w skalach 1:500 – 1:1000 dla obszarów wysokozurbanizowanych (duże zagęszczenie obiektów stanowiących treść mapy np. gęsta zabudowa lub duża ilość urządzeń podziemnych), 1:1000 – 1:2000 dla obszarów średniozurbanizowanych i 1:5000 dla zwartych obszarów rolnych i leśnych. W przypadkach bardzo dużego zagęszczenia obiektów naziemnych i podziemnych wykonuje się mapy w skali 1:250 (np rejon Metra warszawskiego). Skala powinna być tak dobrana, żeby mapa była przejrzysta i czytelna.
Treść mapy zasadniczej obejmuje dane o:
– ewidencji gruntów i budynków (katastrze),
– zagospodarowaniu terenu (ulice, drzewa, obiekty użyteczności publicznej),
– podziemnym, naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu),
– ukształtowaniu terenu (wysokości szczegółów sytuacyjnych, formy ukształtowania terenu).

Mapa zasadnicza nieaktualizowana nie może służyć do celów projektowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę (budynków, sieci itp.)!!!!!!!!!!!!!!!.

Istnieje możliwość projektowania remontów obiektów budowlanych na wektoryzacji mapy zasadniczej.
Mapę zasadniczą możemy zamówić w wersji drukowanej lub cyfrowej (dwg, dxf).
Na mapie zasadniczej musi być adnotacja urzędu, że mapa nie może służyć do celów projektowych!.

Mapa zasadnicza - wzór pieczątki
Mapa zasadnicza – wzór pieczątki

Wektoryzacja mapy – 

polega na pozyskaniu jej treści w postaci cyfrowej z określonego podkładu graficznego. Podkład może być  rysunkiem – planem , szkicem lub schematem. Przy pomocy wektoryzacji pozyskiwane są wektory danych, określających położenie określonych obiektów (np. drogi, ulice, budynki) w przestrzeni. Aby dane były użyteczne, muszą być odpowiednio skalibrowane i wyeksportowane.

Wektoryzacja mapy zasadniczej, mówiąc językiem nietechnicznym jest to przerysowanie mapy zasadniczej na komputer (do wersji wektorowej np. do programu Auto CAD).

Aktualizacja mapy –

jest to czynność wykonywana przez uprawnionego geodetę mająca na celu doprowadzenie treści mapy znajdującej się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do zgodności z sytuacją terenową. Aktualizacja mapy jest wykonywana zazwyczaj w celu sporządzenia mapy do celów projektowych.

………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.
2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej, o której mowa w pkt. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.
4. Mapy, o których mowa w pkt.  1, zwane dalej „mapami do celów projektowych”, powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy.

– Mapa powinna zostać wykonana przez uprawnionego geodetę.
– Mapa powinna posiadać opis ” Mapa do celów projektowych” z podaniem skali opracowania.
– Mapa powinna określać obszar aktualizacji. Najczęściej jest to linia gruba przerywana.

Mapa do celów projektowych - wzór pieczątki
Mapa do celów projektowych – wzór pieczątki (AKTUALNY DO 2020)

 

Mapa do celów projektowych - wzór pieczątki - AKTUALNY OD 2020 ROKU
Mapa do celów projektowych – wzór pieczątki – AKTUALNY OD 2020 ROKU

Mapę możemy zamówić w wersji papierowej – analogowej (możliwość zeskanowania i podczepienia do programu Auto CAD w postaci rastru jpg lub pliku pdf) lub w postaci cyfrowej (wersji wektorowej do programu Auto CAD).

UWAGA – ZMIANA PRAWA BUDOWLANEGO od 31 lipca 2020 roku

NOWA DEFINICJA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm., aktualizacja z dnia 16 kwietnia 2020 r.) wprowadzono definicje mapy do celów projektowych:

Definicja przytoczona w Ustawie Prawo budowlane (art. 3,  pkt 14a):

mapa do celów projektowych – należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086);

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

Definicja przytoczona w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 2, pkt 7a):

mapa do celów projektowych – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa
w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

TREŚĆ MAPY

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

SKALA MAPY

Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:
a) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,
b) skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
c) skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

Wielkość obszaru, o którym mowa w pkt. 4, oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.
1. Przy opracowywaniu projektu budowlanego dotyczącego remontu obiektu zabytkowego wykonawca prac geodezyjnych, na wniosek projektanta, sporządza inwentaryzację architektoniczno-budowlaną remontowanego obiektu.
2. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dokumentację opisową, pomiarowo-kartograficzną, fotograficzną i fotogrametryczną, umożliwiającą w sposób jednoznaczny, z wymaganą dla charakteru planowanych prac dokładnością, odtworzyć geometrię układu przestrzennego oraz detali architektonicznych i budowlanych danego obiektu.

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY

Poniżej przedstawiam przykładowy wycinek mapy z zaznaczonym zakresem aktualizacji (linia zielona przerywana). Działka budowlana na której zamierzamy realizować inwestycję ma nr 255/8. Zakres aktualizacji powinien obejmować drogę oraz chodniki. Jest to zakres niezbędny, aby przyłączyć posesję do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej itp.
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych

ETAPY REALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

1. Zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania mapy do celów projektowych
Geodeta będzie potrzebował dane dotyczące działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z naniesionym zasięgiem opracowania.
2. Geodeta zgłasza prace geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) wynosi do 10 dni roboczych.
3. Geodeta pobiera z PODGIK mapy zasadnicze nieaktualizowane.
4. Geodeta wykonuje pomiar aktualizacyjny w terenie.
5. Geodeta kompletuje operat pomiarowy i przekazuje go do wprowadzenia w PODGiK.
6. Geodeta otrzymuje aktualną mapę do celów projektowych w wersji dwg z licencją.
7. Geodeta drukuje i podbija w PODGIK zamówioną ilość map przez inwestora.
8. Geodeta przekazuje inwestorowi mapy w wersji papierowej oraz cyfrowej dwg (… i wystawia fakturkę).

CZAS POTRZEBNY NA WYKONANIE MAPY

Czas potrzebny na wykonanie mapy do celów projektowych uzależniony jest od wielkości i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego. Wykonanie map trwa od dwóch tygodni do miesiąca dla jednej działki pod budowę domu jednorodzinnego do kilku miesięcy zależnie od wielkości opracowywanego terenu oraz od sprawnego działania administracji państwowej w danym powiecie. W przypadku opracowywania map pod inwestycje liniowe, gdzie możemy potrzebować kilka kilometrów aktualnych map z pasem aktualizacji po 30 metrów z lewej i prawej strony, geodeta będzie potrzebował nawet 2-3 miesiące na wykonanie aktualnych podkładów do projektowania.

KOSZT WYKONANIA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Koszt mapy do celów projektowych dla domu jednorodzinnego waha się w granicach 400-1000 zł. w zależności od regionu polski.

W przypadku większych obiektów budowlanych o powierzchni ok. 1ha koszt wykonania mapy waha się w granicach 1000-1500 zł.

Koszt aktualizacji mapy zasadniczej w przeliczeniu na 1 ha (10000 m2) wynosi od 300 do 1000 zł.

Załóżmy wartość pomniejszoną 350 zł/ha (po negocjacji i zamawianiu znacznej ilości od 150-200 ha).

Projektując 25 km sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej aktualizacja mapy musi obejmować drogę, chodniki oraz działki, które będą podłączane.

7m droga + 3m chodniki + 60 m posa dodatkowego (po 30 metrów z każdej strony) otrzymujemy pas szerokości 70 metrów.

Teoretyczna długość sieci (np. na podstawie wcześniej wykonanej koncepcji) w naszym przypadku wynosi 25 000 m x 70 m = 1 750 000 m2 = 175 ha

175 ha x 350 zł/ha = 61 250 zł. za mapy do celów projektowych. Dużo prawda?

Zastanawia mnie tylko jak biura projektów wygrywają przetargi publiczne dając cenę np. 40000 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, gdzie teoretyczny koszt samych map do celów projektowych wynosi ok. 30-35 tys. zł. ????

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjno i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133, § 3 – § 7).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 37, poz. 333).

Poniżej możesz przejść do artykułu, w którym tłumaczę, w jaki sposób czytać mapę do celów projektowych, m.in. jak znaleźć sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną.
Naucz się czytać mapę zasadniczą aktualizowaną (tzn. do celów projektowych) i sprawdź czy możesz przyłączyć swój budynek do sieci!
Zapraszam do artykułu:

38 KOMENTARZE

 1. Witam.
  Należy nadmienić, iż w żadnym przepisie ważność mapy do celów projektowych nie jest uwzględniona. Mapa powinna być aktualna do momentu zajścia zmian na danym obszarze. Jednak często można spotkać się ze „zjawiskiem” zakwestionowania mapy do celów projektowych po upływie pół roku albo nawet po krótszym okresie. Dlatego warto działać szybko i sprawnie by nie narazić się na ponowne koszty geodety.
  Pozdrawiam

  • Zgadzam się z Panem. Może być sytuacja, że na danym obszarze nie było zmian, ale Urzędnik ma swoje utarte szlaki wg których postępuje i będzie wymagał aktualizacji mapy. Dlatego zawsze zalecam dobre rozpoznanie Instytucji z którymi zamierzamy współpracować.

 2. Witam,świetny blog i ciekawe artykuły,zwłaszcza dla tych będących na początku drogi i zagubionych w gąszczu przepisów i nowych,,egzotycznych,,pojęć.Trafiłem tu szukając informacji,bo przede mną budowa przyłącza wod. a w krainie z której piszę trudno o fachowca a jeszcze bardziej o rzetelne info.Już trzecie zdanie powyższego artykułu,cyt;. ,,Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę,,-wprawiło mnie w lepszy nastrój,bo mogłoby sugerować,że do budowy na zgłoszenie takowe nie są wymagane.Dalsza lektura wyprowadziła mnie z błędu i niestety tysiak chyba zostanie u geodety za zaktualizowanie czegoś,co od setek lat nie zmieniło wyglądu (ter.niezurbanizowany tzw.szczere pole).Szkoda,zwłaszcza że zwykła kopia to 30zł.W innym art. o nowelizacji P.B. przeczytałem o likwidacji ZUDP.I tu miałbym pytanie,bo w ub. tygodniu w niezobowiązującej rozmowie fachowiec od projektów podał mi cenę z czego prawie połowa (500zł) miałyby stanowić opłatę w ZUD.A skoro ten zlikwidowano a wodociąg jest gminny pod nadzorem konserwatora,to z kim mój fachowiec mógłby to ewentualnie uzgadniać?Chętnie też bym przeczytał,czym w praktyce różni się przyłącz od rozbudowy sieci.Pozdrawiam.PS.Nie żebym się czepiał ale wpis o fałszywych mailach i ludziach,którzy ,,czychają,,to rozumiem zamierzony zabieg,by tak ważne ostrzeżenie nie zginęło w gąszczu informacji.

  • Witam.
   nie ma konieczności opracowania mapy do celów projektowych jeżeli robimy np. remont sieci lub przyłącza po starej strasie. Jeżeli projektujemy nowy rurociąg po nowej trasie musimy to robić na aktualnej mapie do celów projektowych.
   Jeżeli chodzi o ZUDP to obecnie funkcjonuje pod nazwą Narada koordynacyjna. Choć zgodnie z prawem projekt przyłącza wody i kanalizacji nie wymaga uzgodnienia na Naradzie koordynacyjnej (dawny ZUDP) Zakłady Komunalne nadal wymagają takiego uzgodnienia. 500 zł za uzgodnienie ZUDP przyłącza to mała przesada. Przy małej sieci wodociągowej rozumiem kwotę 500-1000 zł, ale za przyłącze to trochę dużo.

   • Obecnie koszty uzgodnienia sieci na naradach koordynacyjnych to:
    -150 zł za każdą sieć bez względu na długość,
    -0,7*150=105 zł za każdy rodzaj przyłączy (nieobowiązkowe uzgadnianie przyłączy- trzeba wywalczyć swoje w urzędach przy pomocy Izby Inżynierów; osobiście uważam, że w przypadku terenów „chodliwych” oraz dróg gęsto uzbrojonych lepiej przyłącza pouzgadniać.
    Przykładowe wyceny:
    – sieć wodociągowa- 150 zł,
    – siec wodociągowa i 1 przyłącze wodociągowe- 150+105=255 zł,
    – sieć wod i kan oraz 23 przyłącza wod i 77 kan: 150+150+105+105= 510 zł.

    I jeszcze jedno- nie wszystko, co podlega pozwoleniu na budowę, wymaga sporządzenia przez geodetę mapy dcp. Jeśli nie nastąpi ingerencja w istniejące zagospodarowanie terenu (np. budowa instalacji gazowej w budynku z szafką gazową na ścianie zewnętrznej budynku, wejście do budynku nad gruntem), wystarczy mapa do celów opiniodawczych, a rysunek nazywa się 'Plan sytuacyjny”.

 3. Jak to w Polsce bywa i z tego co mi wiadomo ostatnio zniesiono ustawowe terminy w geodezji – tym się jakoś nie chwalą POpaprańcy? Chwalą się, że PnB to tylko zgłoszenie/30dni ale cała reszta to miesiące oczekiwania! W WaWie 2mc czekamy już z biurem proj. i geodetą na finał.

 4. Witam. Robilismy mapke do celow projektowych jakies pol roku temu. W miedzy czasie ” odebralismy dom” ( stojacy na tej samej dzialce). Czy w zwiazku z tym mapka jest niewazna?

 5. Witam
  Mam zamiar robić ogrzewanie domu zasilane gazem propan butan ze zbiornika zewnętrznego,
  czy też muszę mieć aktualną mapkę do celów projektowych.

 6. Każda mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana, choćby z tych pomiarów które zostały wykonane do mapy do celów projektowych. Proszę zmienić ten opis bo jest błędny.

  • Oczywiście ma Pan rację, pod warunkiem że wcześniej ktoś robił aktualizację. W Polsce nadal jest wiele miejsc, gdzie dostępne są tylko mapy zasadnicze nieaktualne. Nie mogę zmienić tego opisu. czy zagwarantuje Pan wszystkim czytelnikom, że zamawiając mapę zasadniczą będzie ona zawsze zgoda ze stanem rzeczywistym?? Ja tego nie mogę zagwarantować. Jeżeli np. firma projektowa X opracowała w 2014r. mapę do celów projektowych pod budowę sieci gazowej to firma Y wykonująca dokumentację pod budowę kanalizacji sanitarnej w 2015r. może zamówić mapę zasadniczą i ta mapa teoretycznie będzie aktualna. Ponieważ wcześniej firma X zrobiła aktualizacje dla tego obszaru. Ale oczywiście firma Y musi zamówić swoja mapę do celów projektowych i dopiero ta mapa może być podstawą do projektowania. Projekt, mapa a to co zostało zakopane w ziemi to trzy różne rzeczy. Pozdrawiam serdecznie.

   • Panowie przepisy i definicje to ja znam. Jak sama nazwa mówi AKTUALNA MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH. Obudźmy się jesteśmy w Polsce. Wszystko zależy od tematu i pieniędzy. Jak ktoś robi mapkę za 300 zł to nie zrobi tyle samo pikiet co geodeta pracujący za normalne stawki. Widziałem już takie mapy do celów projektowych, na których nie było żadnych rzędnych, a ktoś wziął kasę za aktualizację (raczej za czerwoną pieczątkę). Jak ktoś wygrał przetarg publiczny na projekt kanalizacji i nie ma budżetu na mapę to robi po kosztach. Ja oczywiście zawsze zastrzegam sobie, gdzie chce mieć pomiary i nie odbiorę mapy bez aktualnych rzędnych. Znam przypadki, gdzie różnice pomiędzy aktualną mapą a stanem zastanym na budowie wynosiły do 1 metra.

 7. Witam,
  prosze o informacje….mój plan jest taki… moja mama ma działke rolna która chce przekształcic na zabudowe zagrodową a w osrodku powiatowy na ta działke nie posiadaja wogóle mapy zasadniczej, wiec zamówiła geodete aby taka zrobil jaki jest nastepny krok, mapa projektowa? Czy mógłby mi ktos jasno okresli co i jak po kolei , czy moge bez mapy projektowej kupic projekt domu na internecie? pomózcie…

  • Witam,
   jak wcześniej koledzy pisali mapa do celów projektowych jest aktualizacją mapy zasadniczej, tak więc geodeta który wykona „projektówkę” po złożeniu jej do zasobów założy sekcję i w ten sposób powstanie mapa zasadnicza, a Pani będzie miała mapę do celów projektowych. Co do projektu domu, sugerowałbym nieco się wstrzymać. Proszę złożyć do Urzędu Gminy (Urzędu Miasta) wniosek o wydanie warunków zabudowy(zakładam brak PZP). Po uzyskaniu warunków proszę wrócić do poszukiwania projektu. Należy pamiętać że zmiana PB z 2015 nie zniosła konieczności posiadania projektu budowlanego a jego częścią jest zagospodarowanie terenu – naniesione na mapie do celów projektowych. Ponadto projekt gotowy musi być dostosowany do otrzymanych warunków – należy zlecić to architektowi. Pozdrawiam

  • Co do projektu domu- odradzam kupowanie gotowca, a tym bardziej w internecie.
   Działka może być np. długa i wąska lub szeroka i krótka, albo łamana, więc nie każdy gotowiec będzie do niej pasował. Może się też okazać, że nie będzie pasował do stron świata i kuchnia wyjdzie na południe zamiast na północ, a media do pomieszczeń technicznych trzeba będzie ciągnąć dookoła budynku, jeśli od strony drogi dojazdowej będzie salon i sypialnia (nikt rozsądny nie chciałby przecież wodomierza w salonie).
   Poza tym gotowce przeważnie są opracowywane na I i II strefę klimatyczną, więc należy przystosować grubość izolacji termicznej do konkretnej strefy.
   Pod projektem adaptacji (oraz projektem zagospodarowania działki) podpisuje się architekt, niewirtualny, który pobierze opłatę za swoją pracę. W efekcie cena gotowca i adaptacji może okazać się równa opracowaniu indywidualnemu.
   Pozyskanie warunków zabudowy najlepiej też od razu zlecić architektowi, jak i przekształcenie działki.

    • Witam
     Prosze o poradę, chce kupić dom z rynku wtórnego. Po pobraniu mapy do celów ewidencyjnych dom kilka milimetrów wchodzi na granicę działki sąsiada, zas na mapie którą posiada sprzedający (mapa do celow projektówych z 1999 r – ) dom mieści sie na swojej działce i nie wchodzi na dzialke sasiada. Urząd twierdzi że mapa do celów ewidencyjnych jest najważniejsza i taki jest stan jak na tejże mapie. Co w związku z tym zrobić?

     • Geodeta robi pomiar i odpowaida za aktualziacje mapy i ewentualne błędy. Pytanie jak jest w rzeczywistości. Jak jest działka wytyczona? Czy dom rzeczuwiście stoi za granicą działki? czy może mapa zostąła błednie wokreslona przez geodetę? Urząd ma rację – najważniejejsza jest mapa do celów projektowych. Jeżeli ma Pani racje to niech geodeta zrobi nową aktualziację!Przy mapie w skali 1:500, 1cm=5m, 1mm=0,5m. Napisała Pani, że działka wchodzi kilka milimetrów, czy zgodnie ze skalą mapy – nawet kilka metrów – DUŻO!!!!!

 8. W jakiej sytuacji mapa ewidencyjna może zostać zaktualizowana ? Czy wydział geodezji i kartografii powinien mnie o tejże aktualizacji poinformować ? Moje pytanie bierze się stąd, iż po przesunięciu ogrodzenia przez sąsiada (na moją niekorzyść i w obszar mojej posesji) postanowiłam przeprowadzić procedurę rozgraniczenia. Okazało się, że kopia mapy ewidencyjnej z dn. 15.12.2016 obejmuje zmiany które faktycznie przeprowadził sąsiad. Posiadam mapy od ok. 1960 ale tylko ta ostatnia różni się od reszty. W tej sytuacji przeprowadzenie procedury bez bezcelowe …

 9. Witam,
  Czy jeżeli została wykonana mapa do celów projektowych, a 5 mies. później został ustalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego gdzie zmieniła się jedynie cyfra w oznaczeniu jednostki strukturalnej (było 24MN a jest 18MN) – gdzie przeznaczenie pozostaje takie samo, to należy zamówić u geodety nowa mapę do celów projektowych? Czy można wykorzystać poprzednią mapę? Czy jest możliwość przyspieszenia przez geodetę w takim wypadku wydania nowej mapy do celow projektowych gdzie zmienia się jedynie w/w oznaczenie. Działki wkolo dzialki Inwestora są niezabudowane. Prosze o odpowiedź.

 10. Witam. Zakupiłem działkę z rozpoczętą budową (wyciągnięte są fundamenty) . Dom poprzednika miał posiadać szambo i studnię. W międzyczasie gmina wykonała kanalizację i wodociąg do których chcę się podłączyć . Czy potrzebuję mapę do celuw projektowych czy też wystarczy plan sytuacyjny aby otrzymać warunki przyłączenia. (Woda jest już na działce).

 11. Witam,

  chciałbym zapytać czy ktoś z Was wie może czy istnieje jakieś rozporządzenie lub ustawa w którym byłoby jasno napisane w jakim czasie Wydział Geodezji i Kartografii w starostwie musi oddać podbitą mapę do celów projektowych?

  Pytam dlatego, że ostatnio na mapę dcp czekałem 2 miesiące, ale w wyniku pewnych zmian muszę teraz mapę poprawić i znów oddać do starostwa do podbicia i zastanawiam się czy mogę na jakiejś podstawie prawnej żądać oddania tej mapy w konkretnym czasie, bo nie uśmiecha mi się znów czekać 2 lub 3 miesiące.

  Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.

  Pozdrawiam,
  Krzysztof

 12. dawniej nie było wymagane mapek, pozwoleń i innych bzdetów, ludzik szedł, budował i mieszkał i jakoś nikt nie miał o to pretensji…a teraz to porobiło się mnóstwo darmozjadów typu geodeci i ciągną aż miło…

 13. Witam,

  Zostały mi przepisane dwie wąskie działki dokupiłem do tego jeszcze trzy wąskie działki, wszystko pod budowę domu. Razem mam 5 działek, które dochodzą do drogi asfaltowej dwie z nich mają jakieś 150m a trzy mają jakieś 300m, Czego wcześniej nie wiedziałem, sądziłem, że wszystkie mają 150m. Zamówiłem wznowienie granic działek oraz mapę do celów projektowych. Geodeta wytyczył granice wbił graniczniki podpisałem protokół. Po 2 tygodniach dostałem mapę do celów projektowych. Przekazałem ją do projektanta domu, który zwrócił mi uwagę dlaczego nie mam na mapie zaznaczonych całych działek tylko jakieś 60 metrów od drogi. Zacząłem drążyć temat. Zorientowałem się jeszcze patrząc na geoportalu, że te 3 działki mam dłuższe. Okazało się, że wytyczono mi 2 działki do końca natomiast te ucieli na wysokości tych dwóch. W trakcie wbijania graniczników potwierdziło mi się to co cały czas uznawałem za prawdziwe. Zwróciłem się do geodety, o to dlaczego tak zrobił, że wytyczył mi tylko do tego momentu jednak on twierdzi, że wszystko tak ze mną ustalił itd. i że tego nie poprawi. Teraz moje pytanie w jakim rozporządzeniu mogę znaleźć informacje na temat tego co ma zawierać mapa do celów projektowych? bo moim zdaniem powinna zawierać wszystkie zewnętrzne granice działki, na którym ma być realizowana inwestycja.

 14. WITAM!
  MAM TAKIE PYTANIE
  CZY MAPA INWENTARYZACI BUDYNKU MOŻE RÓZNIĆ SIĘ OD MAPY ZASADNICZEJ .PROŚCIEJ I NAIWNIE,
  MA MAPIE ZASADNICZEJ DZIAŁKA O POW 260 NR5 I 300M NR6
  NA MAPIE INWENTARYZACJI BUDYNKU SPORZDZONEJ NA PODSTAWIE W/W MAPY ZNIKNEŁĄ DRANICA MIĘDZ 260 I 300 I POKAZUJE DZIAŁĘ
  560M2 A MAPA WYKONANA NA ADRES NIE MA NIGDZIE NR DZIAŁKI

 15. Witam,
  mam pytanie dotyczące projektowania przyłącza kanalizacyjnego na mapie zasadniczej.
  Obecnie w mojej ulicy budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami jedynie do granicy działki.
  Ja do tej pory miałem przydomową oczyszczalnię ścieków przed budynkiem, teraz chciałbym się podłączyć do kanalizacji zbiorczej. W zakładzie gospodarki komunalnej udzielono mi informacji, że potrzebuję projektu na zakres od wyjścia z budynku do połączenia z odnogą wykonywaną w ramach projektu gminnego (przyłącze będzie częściowo po trasie istniejącego odprowadzenia do POŚ, POŚ jest do likwidacji).
  Projektant powiedział, że aby wykonać projekt przyłącza potrzebuje mapy do celów projektowych, a co za tym idzie koszt projektu z mapą będzie dwukrotnie większy niż np.: na mapie zasadniczej.
  Moje pytanie jest następujące, czy w tej sytuacji projektant może zaprojektować przyłącze na mapie zasadniczej? Dodam tylko, że przed wykonaniem przyłącza muszę zgłosić w Starostwie zamiar wykonywania robót budowlanych (czy nie muszę? proszę o pomoc).

 16. mapa powinna mieć zakres +30m poza inwestycję. Jeżeli dostaniemy mapę od inwestora i ten zakres nie ma idealnie 30 w każdą stronę od naszych projektowanych przyłączy to oczywiście nie zamawiamy nowej mapy, tylko pracujemy na tej od inwestora. Gdzieś musi być kompromis i logika

 17. Ja może troszkę zejdę z tematu, ale myślę, że mój problem nie dotyczy tylko mnie i moich projektów.
  Ostatnio bardzo często spotykam się w urzędach z coraz nowszymi wymogami co mają zawierać rysunki techniczne (mowa przede wszystkim o sieciach). Moja determinacja podporządkowania się…aby tylko uzgodnić i pchnąć temat skończyła się, kiedy nowo zatrudniona osoba po w trzecich uwagach m.in. kazał mi nanieść rodzaje rur (włącznie z grubością ścianki), długości poszczególnych odcinków na schemat obliczeniowo – montażowy. Nie pomogły tłumaczenia, że takie informacje zawarte są na przekroju podłużnym oraz prawo zabrania powielania. Ta osoba z taką samą determinacją powtarzała, że w ten sposób moje rysunki są niezgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. Uznałam, że nastąpiły jakieś zmiany a ja to przeoczyłam. Czy mogę liczyć na pomoc w tej sprawie? Wszystko co znalazłam to numery norm (nie zawsze te same) ale nie ma ich treści. Widzę tendencję wzrostową jeśli chodzi o wymogi urzędów co do informacji na rysunkach ale czy to jest faktycznie zgodne z literą prawa?

  • witam. Możliwe, że trafiłaś na nadgorliwego inspektora. Projekt należy opracować zgodnie z : Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nic w tym temacie się nie zmieniło.

 18. Witam

  niedoszły projektant naszego domu chce mi przekazać odpłatnie (i tu wszystko ok) mapkę do celów projektowych. Wszystko bylo by OK gdyby nie to że gołym okiem są rozbieżności względem mapki zasadniczej – przesunięcie granicy działki o jakiś metr. Wg mapki zasadniczej działka jest przedłużeniem działki po drugiej stronie ulicy. Potwierdzają to nawet kamienie graniczne. Podejrzewam więc błędne pomiary geodety.

  I tu moje pytanie – na ile mapka ta jest wiążąca np. gdyby przyszło o posadowienie domu względem tej niepasujacej granicy. Czy zaktualizowana mapka jest „święta” czy mimo wszystko mimo wszystko powołać się na zasadniczą czy ktoś, np. sąsiad może mi zarzucić że dom stoi za blisko jego działki.

  Czy warto tak ryzykować, czy moje obawy sa w ogóle uzasadnione, czy lepiej odpuścić i poświęcić kolejny miesiąc na rzetelną mapkę. Oczywiście pozostawiając niedoszłego projektanta ze stratami.

 19. A ja mam pytanie, po co komu płatne mapy, na które czeka się tygodnie czy miesiące, skoro wszystko jest w internecie włącznie z aktualnymi sieciami mediów…? Geoportal, czy emapy systemów informacji przestrzennej udostępnianej na www przez starostwa…?
  Dlaczego Urzędnicy nie mogą pracować na tych mapach?
  Dlaczego mamy płacić za coś co jest ogólnie dostępne?
  Made in Poland,,,

  • Mówi Pan o systemie informacji przestrzennje, który dziąła w Polsce od kilku lat i jest sukcesywnie uzupełnianu o nowe dane. Są to mapy do celów poglądowych dla społeczności, w ramach cyfyzacji zasobów geodzyjnych. Projekty budowlane należy zgodnie z polskim prawem opracować na aktualnej mapie do celów projektowcyh.

 20. Moje pytanie jest o przyłącze gazowe do istniejącego budynku w związku z wymianą pieca.
  Podobno we wrześniu 2020 mają się zmienić przepisy i budowa takiego przyłącza odbywać się będzie już tylko na zgłoszenie. Czy wówczas też potrzebne będzie wykupić mapę do celów projektowych i tam umieścić projekt przyłącza gazowego, czy możliwe to będzie na zwykłej mapce?

 21. Czy mapa PZT może być dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę jako skan ? Czy obligatoryjna jest wówczas forma elektroniczna ? Jaki format?
  Musi być podpis elektroniczny czy zwykly jest wystarczający?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here