Przyłącze wodociągowe PE63- zasuwa DN50, włączenie do sieci PE160
Przyłącze wodociągowe PE63- zasuwa DN50, włączenie do sieci PE160
Kursy specjalistyczne

Budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez zgłoszenia i ze zgłoszeniem – Jakie formalności musimy spełnić?

Decydując się na przyłączenie domu jednorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, musimy spełnić szereg formalności.
Dla kogoś, kto nie ma styczności z zagadnieniami z tej branży, przepisy mogą być trudne do zrozumienia.
Jednym z pytań, które zadaje sobie każdy inwestor jest: jaka jest procedura budowy przyłączy do budynku?
W Polsce mamy trzy podstawowe dokumenty, które regulują sposób zasilania budynku i formalności, które należy dopełnić przy budowie domu.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, inwestor ma trzy procedury, na podstawie których możne zrealizować budowę przyłączy:

A) na podstawie zgłoszenia robót budowlanych,

B) bez zgłoszenia robót budowlanych z pominięciem organów administracji publicznej,

C) na podstawie decyzji pozwolenia na budowę (możliwa opcja, możemy, ale nie musimy).

Przepisy w klarowny sposób przedstawiają, jakich formalności musimy dopełnić stosują jedną z powyższych procedur. Sprawę niestety komplikują Zakłady Wodociągów i Kanalizacji, które w warunkach technicznych dt. przyłączenia projektowanego obiektu do miejskiej sieci wod-kan, wymagają zgłoszenia ów przyłączy. To chyba tylko kwestia przyzwyczajenia, ponieważ na etapie realizacji inwestor ma prawo zadecydować, w jakim trybie wykonać przyłącza do budynku. To taka gra słówek, która dla mnie jest niezrozumiała. Po co pisać, że należy, skoro nie ma takiej konieczności. A przecież każdemu chodzi o szybkie zakończenie budowy i bezproblemowe przejście przez dokumentacje formalno-prawną całej budowy. Chodzi mi o uzgadnianie przyłączy na naradzie koordynacyjnej. Kilka lat temu nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne zniosła konieczność uzgodnień przyłączy na ZUDP.
Samo uzgodnienie usytuowania uzbrojenia ma sens:
– w dużych miastach, gdzie mamy duży infrastruktury podziemnej i wodociągi, chcą mieć pewność, że nie będzie kolizji z innymi instalacjami,
– w przypadku, kiedy chcemy zarezerwować sobie lokalizację trasy przyłącza.
Budowa przyłącza bez zgłoszenia i uzgodnienia ZUDP skraca procedurę projektowania i budowy przyłączy, jednak może w niektórych przypadkach wprowadzić sporo zamieszania.
Dlatego uważam, że przepis budowy przyłączy bez ZUDP powinien dotyczyć jedynie budynków o małym stopniu skomplikowania, jak np. budynki mieszkalne jednorodzinne.

Przyłącze wodociągowe PE63- zasuwa DN50, włączenie do sieci PE160
Przyłącze wodociągowe PE63- zasuwa odcinająca DN50, włączenie do sieci PE160 fot. przesłana przez czytelnika bloga

A – BUDOWA PRZYŁĄCZY NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Art. 30. 1. Prawa budowlanego – Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a;
Art. 29 ust. 1 pkt 20 określa, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZY NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Składamy wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia budynku do sieci.
2. Zlecamy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
3. Uzgadniamy trasę przyłącza na naradzie koordynacyjnej (dawny ZUDP) – jeżeli mamy taki zapis w warunkach technicznych przyłączenia do sieci.
4. Składamy w Starostwie Powiatowym (lub Urzędzie Miasta) wniosek zgłoszenia robót budowlanych.
(Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni).

Co powinien zawierać wniosek zgłoszenia robót:
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
– pełnomocnictwo z opłatą skarbową (jeżeli występujemy w imieniu inwestora)
– w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
– projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

5. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan zamiar realizacji przyłącza.
6. Uzgadniamy w razie potrzeby zajęcie pasa drogowego.
7. Wykonujemy przyłącze.
8. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan odbiór przyłącza w stanie odkrytym.
9. Dostarczamy dokumentację powykonawczą (komplet dokumentów tj. próby ciśnienia, protokoły, geodezyjną dokumentację powykonawczą itp.).
10. Podpisujemy umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Kiedy możemy lub powinniśmy skorzystać z tej procedury?
W momencie kiedy chcemy poinformować organ administracyjno-budowlany o zamiarze wykonania robót budowlanych. Chcemy się zabezpieczyć na różne przypadki… np. brak kolizji na etapie budowy.

Co powinien zawierać projekt techniczny przyłącza:

– opis techniczny,
– aktualne warunki techniczne,
– aktualny protokół z Narady Koordynacyjnej,
– określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia w tym stan prawny działki Inwestora,
– niezbędne uzgodnienia z właścicielami działek, po których jest projektowane przyłącze.
– mapę do celów projektowych z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody,
– rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego,
– profil przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej,
– inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza,
– rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej.

B – BUDOWA PRZYŁACZY BEZ ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z POMINIĘCIEM ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Polskie prawo daje nam możliwość budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych z pominięciem organów administracji architektoniczno-budowlanej. Organ dowiaduje się o wybudowaniu przyłącza, w chwili gdy geodeta aktualizuje zasoby geodezyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 tj. budowa przyłączy bez zgłoszenia, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Do budowy przyłącza w trybie bez zgłoszenia, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał wcześniej zgłoszenia robót.
Zgodnie z Prawem budowlanym inwestor musi opracować plan sytuacyjny na aktualnej mapie do celów projektowych oraz postępować zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (CZYLI PODPISAC UMOWE O DOSTAWĘ I ODPRWADZANIE ŚCIEKÓW Z PRZEDSIĘBIORESTWEM WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYM).
Czy prawo zwalnia nas z opracowania kompletnego projektu? NIE. Projekt jest nadal wymagany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Należy pamiętać, że cały czas obowiązkiem projektanta jest uzgodnienie trasy przyłączy na naradzie koordynacyjnej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego – jeżeli mamy taki zapis w warunkach technicznych przyłączenia do sieci.

PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZY BEZ ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH – Z POMINIĘCIEM POWIADOWMIENIA ORGANU ADMINISTRACYJNEGO O ZAMIARZE BUDOWY PRZYŁĄCZA

1. Składamy wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia budynku do sieci.
2. Zlecamy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
3. Uzgadniamy trasę przyłącza na naradzie koordynacyjnej (dawny ZUDP) – jeżeli mamy taki zapis w warunkach technicznych przyłączenia do sieci.
4. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan zamiar realizacji przyłącza.
5. Uzgadniamy w razie potrzeby zajęcie pasa drogowego.
6. Wykonujemy przyłącze.
7. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan odbiór przyłącza w stanie odkrytym.
8. Dostarczamy dokumentację powykonawczą (komplet dokumentów tj. próby ciśnienia, protokoły, geodezyjną dokumentację powykonawczą itp.).
9. Podpisujemy umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Wewnętrzna instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej w domu jednorodzinnym
Wewnętrzna instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej w domu jednorodzinnym

C – BUDOWA PRZYŁACZY NA PODSTAWIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ (MOŻLIWA OPCJA)

Zgodnie z Prawem budowlanym Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jest to tryb, z którego najczęściej korzystają projektanci występujący o pozwolenie na budowę dla całej inwestycji np. sieci wodociągowej z przyłączami lub sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Jeżeli opracowujemy kompletny system uregulowania gospodarki wodno-ściekowej możemy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę całej inwestycji.
Możemy również podzielić taką inwestycję na dwie dokumentacje: wystąpić o pozwolenie na budowę samej sieci (od czerwca 2015r. sieci możemy budować w trybie zgłoszenia), a przyłącza wykonać w trybie zgłoszenia lub bez zgłoszenia.

O TRYBIE BUDOWY PRZYŁĄCZY DECYDUJE INWESTOR, W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM. JEŻELI WYBRALIŚMY JUŻ, KTÓRYM TRYBEM BĘDZIEMY BUDOWAĆ PRZYŁĄCZE MUSI TRZYMAĆ SIĘ TEJ PROCEDURY DO KOŃCA.
Szkoda tylko, że pomimo zmiany Ustawy Prawo geodezyjne i wyłączeniu przyłączy z uzgodnień na naradzie koordynacyjnej (dawniej ZUDP), przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nadal wydają warunki z zapisem o konieczności uzgodnienia trasy przyłącza na naradzie koordynacyjnej.

Opracował:
Adam Masłowski
Fotografie:
Przesłane przez czytelnika bloga 🙂

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

23 KOMENTARZE

 1. W przypadku lokalizacji przyłącza „pod pasem drogowym” drogi wojewódzkiej WZD zażądał braku sprzeciwu lub „pozwolenie na budowę”, które należy uzyskać od Wojewody. Po zrobieniu „rabanu” i konsultacjach WZD z Powiatowum Inspektorem Nadzoru, udało się odstąpić od w/w żądań i wykonać budowę przyłącza na podstawie art. 29a ustawy prawo budowlane.

 2. Witam, piszę z pytaniem, bo może ktoś miał już taką sytuację i zna odpowiedź na moje pytanie…
  Otóż w przez moją prywatną działkę przebiega wodociąg, oraz jest postawiony hydrant , czy jeśli chcę się podłączyć pod sieć wodociągową , potrzebny jest projekt przyłącza czy wystarczy samo zezwolenie z gminy?

  • Prosze przeczytać ten artykuł: https://poradnikprojektanta.pl/budowa-przylaczy-wod-kan-bez-zgloszenia/
   Projekt techniczny musi Pani zrobić lub sprządzić projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie. To, że wodociąg przebiega przez działkę nie zwalnia z obowiązku opracowania projektu. Jedynym plusem jest brak dodatkowych uzgodnień z właścicielami neruchomości lub zarządcą drogi. Pani jest właścicielem działki na której jest wodociąg, do której zostanie wpięte przyłącze. Nie wiem jakie są warunki techniczne budowy przyłączy w Pani gminie. Proszę w pierwszej kolejności wystąpić do gminy lub zakładu wodociągów o warunki przyłączenia do gminy. W warunkach będą zawarte wsszystkie istotne informacje.Najprawdopodobniej wystarczy opracować projekt, uzgodnić go z wodociagami, potem zgłosić zamiar budowy przyłącza i tyle. Nie znam Pani gminy i układów jakie tam panują. Plus dla Pani taki, że nie ma uzgodnienia z zarządem dróg, odtworzenia drogi itp. pozdrawiam Adam

 3. A jesli budynek ma wod.kan ale w wyniku podzialu fizycznego ja mam odciete pomieszczenia lokalu mieszkalnym na strychu a sasiad nie wyraża zgody na poprowadzenie wodkanu po czesciach wspolnych uniemozliwiajac w pelni korzystnie z tego lokalu to tylko droga sądowa, prz3ciez musze ogrzewać i moc kozystac z wody?

 4. A co z ustawą o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440) gdzie jest zapis (art. 39 ust. 3a pkt 1))), że na budowę infrastruktury nie związanej z funkcją drogi zarządca drogi zezwala w formie decyzji ALE jednym z warunkiem jest że inwestor zobowiązany jest uzyskać „zgłoszenia uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych”….
  Także sorry ale jak wchodzimy w czyjś teren to szanujemy czyjeś wymagania. Proste.

 5. Dzień dobry!

  Mam pytanie, samą budowę przyłącza wodociągowego można wykonać na zgłoszenie i to jest jasne. Co w przypadku gdy w jednym opracowaniu (w jednym projekcie budowlanym) znajduje się prócz projektu przyłącza remont instalacji – konkretnie wymiana instalacji na większą średnicę? Teoretycznie remont instalacji nie wymaga pozwolenia na budowę ale czy w Urzędzie nie odrzucą zgłoszenia budowy przyłącza jeśli prócz przyłącza w dokumentacji będzie coś jeszcze?

 6. Witam Panie Adamie!
  Chciałbym otrzymać pańskie potwierdzenie dot. pytania Tomasza tj., że za przyłącze płaci gmina ( wyczytałem w muratorze, że Sąd Najwyższy rozstrzygnął w sposób ostateczny Uchwałą sygn. akt III CZP79/07, że obowiązkiem gminy jest pokrycie kosztów wykonania przyłącza, a pobieranie opłat za przyłącze lub próby podsuwania jakiegoś współfinansowania są działaniami nielegalnymi i w trybie art. 410 Kodeksu Cywilnego w czasie 10 lat wstecz, można wystąpić o zwrot nienależnego świadczenia (wpłaconego bez podstawy prawnej-sic! ). Pozdrawiam i czekam na Pańską wypowiedz w tej kwestii, bo właśnie wystąpiłem do PGK o wydanie warunków technicznych i pytałem o ew. koszt przyłącza – zaskoczył minie koszt wraz z projektem ok.4 tys.zł za ok.15 m! czekam zatem z niecierpliwością na odzew….

  • witam.
   Niestety nie moge Pani konkretnie odpowiedzieć. Ostatnio było tyle zmian, że nie znam aktualnych podstaw prawnych, na podstawie których wodociągi lug gmina zwraca koszty przyłaczenia. Dotychczas było tak, że właściciel nieruchomości ponosił koszt budowy przyłącza, a przedsiębiorstwo pokrywało koszt dostawy i montażu np. wodomierza. Co inna gminna to rożne opinie i warunki. Wiem, że obecnie są zwroty za wybudowanie przyłacza, ale do dzialki zabudowanej. Jeżeli wybudujemy przyłącze do działki pustej to zwrotu nie otrzymamy. Muszę rozpoznać sprawę i skonsultować ze snajomymi z wodociągów. Odrębną sprawą jest koszt przyłączenia do sieci z przyłączami wybudowanej przez środki gminne.
   4 tys. za projekt i wykonanie 15 m przyłacza to może być dużo i mało. Na koszt przyłącza wpływa wiele czynników. Trudno powiedzieć, czy w Pani przypadku to dużo. W Poznaniu projekt przyłącza do domku kosztuje ok. 800-1000 zł netto bez uzbodnień. Ktoś ostatnio mi pisał, że w pomorskim projekt kosztuje 300 zł. Nie mam wglądu do warunków technicznych , mapy do celów projektowych i samego projektu. Gdybym miał bez zagłębiania w temat stwierdzić czy 4 tys to dużo? Moim zadniem nie. Jest to cena z projektem. Ma Pani cały stres zdjęty z głowy. Zleca Pani wykonanie od A do Z.

   • Ja ponad 10 lat temu płaciłem za swoje przyłącze około 12 tys. zł.
    Ale przy okazji mam pytanie co jeśli ktoś podłącza się do czyjegoś, własnego przyłącza (tak jak w moim przypadku) bez zgody właściciela? Spotkało mnie to po kilku latach od instalacji, gdy okazało się, że kilka sąsiadujących ze mną gospodarstw zostało odciętych od wody pozyskiwanej na lewo z innego przyłącza, przy okazji rozpoczęcia budowy przez dewelopera na terenie, gdzie to przyłącze się znajdowało. Zaznaczam, że ludzie z tych gospodarstw byli totalnie zaskoczeni tym odcięciem i nie mieli świadomości, że coś takiego może ich w ogóle spotkać (widocznie byli kiedyś przez kogoś podłączani na lewo jeszcze w dzikich czasach i ciekawi mnie jak w takim razie płacili przez te dekady rachunki za wodę). Na następny dzień – i wychodzi na to, że na gębę, bo wątpię, by wniosek był rozpatrywany w pół dnia – na ich wezwanie od razu pojawiły się MWiK i bezzwłocznie zaczęli kopać, kłaść rury, a co najlepsze wkopywać się do mojego przyłącza, które na ich szczęście usytuowane jest na zewnątrz granicy mojej posesji. Traf chciał, że akurat tego dnia wracałem do siebie po dłuższej nieobecności, bo gdybym przyjechał choćby kilka godzin później, to nawet o niczym bym nie wiedział. Wyszła oczywiście chryja. Było widzieć miny zdumionych pracowników MWiK, których uświadomiłem, że chcą się włączyć do mojego przyłącza. Nie ma co opowiadać całej historii. W każdym razie po długich rozmowach i awanturach pozwoliłem dokończyć roboty, bo zawistny i złośliwy nie jestem, nie zostawiłbym sąsiadów bez wody. Jednakże były ustalenia, że MWiK jakoś się z tego ze mną rozliczą. Do dzisiaj nie ujrzałem ani złotówki, ale tylko dlatego, że nie zdecydowałem się jeszcze skierować sprawy do sądu. Początkowo MWiK proponowali wykupić przyłącze za 1000 zł, ale rzecz jasna nie jest to do przyjęcia, bo kosztowało mnie ono niemalże 12 razy więcej. Sąsiadów nie mam prawa prosić o partycypację w kosztach, bo z jakiej racji. Mało tego, dziś nie tylko 5 gospodarstw czerpie wodę dzięki mojemu przyłączu, ale już także widzę na mapce geodezyjnej, że woda jest nawet przeciągnięta do osiedla postawionego przez dewelopera na początku wspomnianego, mimo że miało ono i ma już swoje przyłącze od początku budowy.
    Co prawda mam już instrukcje od lokalnych wykonawców z branży jak mam postąpić i w tym roku wezmę się za MWiK, ale ciekaw jestem ewentualnych waszych pomysłów, a może pomysłu samego autora artykułu.
    Pozdrawiam.

 7. Witam serdecznie,
  bardzo jasno przedstawił Pan odwieczny problem do aktualnych przepisów oraz wyszczególnił Pan procedurę „krok po kroku” kiedy mamy sytuację przyłączenia do sieci zewnętrznych, niemniej jednak jak te procedury mają się do sytuacji, kiedy na działce jest studnia głębinowa do użytku bytowego zgodna z przepisami prawa wodnego tj. odległości, wydajność i głębokość oraz zbiornik bezodpływowy [szambo]?
  Sytuacja obecna: dom w trakcie budowy, studnia wykonana, szambo wkopane, złącze kablowe w granicy działki wybudowane.
  Pozdrawiam,
  MK

 8. No i pięknie, ale …
  Art. 29a odwołuje się do zbiorowego zaopatrzenia, a tam niestety nie ma jasnego punktu mówiącego, że Zarządca sieci uzgadnia projekt przyłączy.
  Jedynym odniesieniem może być to, że w punkcie mówiącym o tym co potrzeba do podpisania umowy nie ma wymienionego zgłoszenia do starostwa.
  Jest niestety natomiast punkt mówiący, że przyłącze musi spełniać warunki ujęte w regulaminie.
  No i właśnie mam sprawę przyłącza w wodociągach, które w regulaminie mają ujęte, że przyłącze musi być zgłoszone w Starostwie.
  Chciałbym coś przeoczyć w ustawie o zaopatrzeniu…
  Proszę o dyskusję.

 9. Wydaje mi się czy z art. 29a został wykreślony fragment „budowa przyłączy bez zgłoszenia”, a dodany art. 30 pkt. 1a)?
  Wychodzi na to, że art. 29a odnosi się teraz wyłącznie do rodzaju mapy na której pracuje projektant?

 10. Moje pytanie dotyczy kwesti zawartości opracowania projektu budowlanego, np domku jednorodzinnego. Czy jeżeli przyłącza wod-kan potraktujemy rozwiązaniem A lub B, o których pisze Pan w artykule, to jak dobrze rozumiem, wyłączamy je z projektu budowlanego. Jak w takiej sytuacji rozwiązać tę kwestię w projekcie budowlanym, gdzie musimy pokazać powiązanie instalacji wewnętrznych z sieciami zewnętrznymi? Na zagospodarowaniu terenu poza tym, że przyłącze mimo wszystko należy wrysować i oznaczyć, to zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego konieczne jest również przedstawienie profil podłużnych przyłączy:

  § 8. 3. 6) układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych;

  Jak należy rozwiązać taką sytuację?

  • przyłącza do sieci pokazujemy na planie zagospodarowania terenu i opisujemy „wg odrębnego opracowania” (parametry techniczne kanałów i rurociągów zostaną opisane w projekcie przyłaczy)

 11. Dzień dobry. Czy w przypadku realizacji przyłącza w trybie bez zgłoszenia, kiedy w wydanych warunkach nie wymagane jest uzgadnianie projektu, można projekt pominąć? Rozumiem, że ma on wówczas służyć wyłącznie inwestorowi (albo bardziej wykonawcy) ale jeśli wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i nie potrzebuje projektu, to po co go zlecać?

  • Nawet jeżeli Zakład Komunalny nie wymaga uzgodnienia projektu przed realiacją, to projekt musi zostać opracowany, ponieważ po montażu i wykonaniu dokumentacji powykonawczej należy przekazać 1 egz. projeku do wodociągów.

 12. Mam pytanie odnośnie uzgodnionej trasy z zakładem komunalnym…
  Czy możemy w trakcie budowy przyłącza zmienimy przebieg trasy kanalizacyjnej pomijając wykonanie projektu zamiennego ?
  (Projekt nie jest zgłaszany do urzędu)
  W uzgodnieniu zakład komunalny napisał, że jeżeli w trakcie budowy przyłącza zajdzie konieczność wprowadzenia zmian nie wynikajacyg z kolizji z istniejącym uzbrojeniem lub inną przeszkodą podziemną należy złożyć do uzgodnienia projekt zamienny.

  Inna przeszkoda podziemna czyli jaka to jest przeszkoda ?
  Czy nie wystarczy w przypadku dokonania zmian mapa inwentrayzacyjna powykonawcza ?

  Proszę o pomoc ..

 13. Zagubiony Mój problem jest taki.Posiadam gosp.rolne na którym w latach 90 wybudowałem dom,Miałem podłączoną kanalizację i wodę,bez żadnych projektów,Sęk w tym,że tam tylko byłem zameldowany a fizycznie mnie tam nie było W 2001 r pracownik wodociągów podczas jakiś robót uszkodził moje przyłącze wody.Woda się wylewała ,więc przyłącze zostało odcięte,bez mojej wiedzy.Obecnie chcę zamieszkać w tym domu ,ale jak uzyskać dostęp do wody?Proszę o radę

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here