prawo budowlane 2015
Ustawa prawo budowlane 2015
Kursy specjalistyczne

Prawo budowlane – istotne zmiany w 2015!

W dniu 26 sierpnia 2014r. został złożony przed sejmem projekt ostawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.
W dniu 28 czerwca 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz.U. 2015, poz. 443).

Jakie jest podstawowe założenie wprowadzenia zmian w ustawie prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.?:
UPROSZCZENIE I PRZYSPIESZENIE PROCESU BUDOWLANEGO !!! – brzmi na pewno ładniej niż będzie wyglądać w praktyce.
Zgodnie z uzasadnieniem ustawodawcy obecna forma prawa budowlanego w niewystarczającym stopniu spełnia swoją funkcję, czyli jasno i przejrzyście pokazuje co i jak zrobić, aby z sukcesem zakończyć cały proces inwestycyjny. Jednak w praktyce jej stosowanie przysparza wiele trudności i problemów formalno-prawnych.
Tylko od razu nasuwa się pytanie. Czy czasami nie będzie tak, że nowe prawo budowlane załata kilka starych dziur, ale w praktyce powstaną nowe rozbieżności podczas jej stosowania.
Celem projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane jest uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej przez zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W nowej ustawie o zmianie ustawy – Prawo budowlane proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

UTWORZENIE KATALOGU ROBÓT BUDOWLANYCH zwanego dalej ,,zgłoszeniem z projektem budowlanym”

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, którą uzyskuje się w postępowaniu administracyjnym.

Wśród robót budowlanych objętych zwolnieniem z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę rozróżnia się roboty wymagające zgłoszenia oraz roboty wykonywane bez konieczności uzyskania zezwolenia publicznoprawnego w jakiejkolwiek formie.
2. Będzie utworzony katalog robót budowlanych realizowanych na podstawie zgłoszenia, do którego załączyć należy projekt budowlany, zwanego dalej ,,zgłoszeniem z projektem budowlanym”; w katalogu tym umieszczono zamierzenia budowlane polegające na:
– budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce bądź działkach, na których został zaprojektowany,
oraz
– przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie prowadzi do zmiany polegającej na zwiększeniu dotychczasowego obszaru oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania obiektu jest wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych (w tym warunków technicznych), obszar ten wprowadza związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Tak więc w przypadku, gdy obszar oddziaływania projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego mieści się w całości na działce lub działkach, na których
zostały zaprojektowane, budowa tego budynku nie wiąże się z ograniczeniem praw właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości sąsiednich. Ustawodawcy w sposób jednoznaczny nakładają na projektanta obowiązek określenia w projekcie budowlanym obszaru oddziaływania obiektu w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Jeżeli budujemy dom na swojej działce opracowujemy Projekt budowlany, który przedkładamy do urzędu wraz z wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych.
Nie oznacza to jednak, że możemy już robić co chcemy zgodnie z powiedzeniem „Wolność Tomku w swoim domku”. Organ administracyjno-budowlany sprawdzi, czy nasz dom na pewno nie ingeruje i oddziałuje na sąsiednie działki. Dodatkowo w kilka dniu po zgłoszeniu organ na stronie internetowej „Biuletynie Informacji Publicznej” będzie zamieszczał wykaz zgłoszonych zamierzeń robót budowlanych wraz z ich przebiegiem. Jeżeli będziemy mieli zatargi z sąsiadem, będzie on mógł zakwestionować naszą budowę.
Inwestor przy budowie domu jednorodzinnego będzie miał dwie możliwości:
1. Wystąpienie do organu tradycyjną drogą składając wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Lub
2. Złożyć wniosek zgłoszenia robót budowlanych wraz z załączonym Projektem budowlanym.

Szacuje się, że w przypadku około 30 000 inwestycji rocznie może zostać zastosowany tryb zgłoszenia z projektem budowlanym w miejsce trybu wniosku o pozwolenie na budowę.
Jakie są korzyści z takiego rozwiązania:
– po stronie inwestora – oszczędności czasowe oraz finansowe (mniejszy zakres dokumentacji), zaś po – —- po stronie organów administracyjno-budowlanych – ograniczenie skali obciążeń proceduralnych związanych dotychczas z koniecznością sporządzenia i rozesłania w każdej sprawie decyzji
administracyjnej oraz przeprowadzenia procesu stwierdzania jej ostateczności.

ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE NIEOSTATECZNEJ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym art. 28 ust. 1 ustawy, rozpoczęcie robót budowlanych możliwe jest po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projektowana nowelizacja wprowadza w art. 28a przepis stanowiący, że w przypadku gdy stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę jest wyłącznie inwestor, roboty budowlane można rozpocząć na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – podlegającej wykonaniu.

UŁATWIENIA W BUDOWIE POLIGONOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Projekt ustawy wprowadza ułatwienia w budowie poligonowych obiektów budowlanych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki. Do obiektów tych projekt zalicza m.in. stanowiska obronne, przeprawy, budowle ziemne, budowle fortyfikacyjne, instalacje tymczasowe oraz obiekty kontenerowe. Obecnie budowa ww. obiektów wymaga pozwolenia na budowę.

OSTEMPLOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
Nowa Ustawa Prawo budowlane precyzuje, problematykę ostemplowania projektu budowlanego objętego zgłoszeniem budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Organ nadzoru budowlanego, prowadząc kontrolę prowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, posługuje się projektem budowlanym znajdującym się na budowie. Ostemplowanie projektu zapewni, że znajdujący się na budowie projekt budowlany, którym posługują się uczestnicy procesu budowlanego,
jest tym projektem budowlanym, który był przedmiotem zgłoszenia.

14 DNI NA USUNIĘCIE BRAKÓW WE WNIOSKU

Kolejną istotną zmianą jest zmiana polegająca na określeniu sposobu obliczania terminu na wniesienie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej od zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych, w tym z projektem budowlanym, a także od zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części termin dla organu na wezwanie wnoszącego do usunięcia braków będzie wynosił 14 dni.

ZNIESIENIE OBOWIĄZKU DOŁĄCZENIA OŚWIADCZEŃ GESTORÓW O MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DO MEDIÓW (PRĄDU, WODY, ŚCIEKÓW, GAZU)

Nowa Ustawa Prawo budowlane likwiduje obowiązek dołączenia do tego projektu budowlanego:
– oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii,
wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków,
– warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, a także oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych, z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych

W przypadku gdy warunki przyłączenia do sieci są wymagane dla dokonania innej czynności w ramach sporządzania projektu budowlanego (np. uzgodnienia projektu przez rzeczoznawcę ds. ochrony
przeciwpożarowej), nie będzie przeszkód, aby inwestor uzyskał warunki przyłączenia
na zasadach obowiązujących obecnie, tj. w drodze poza administracyjnej czynności między inwestorem (projektantem) a dostawcą mediów.

Likwidacja obowiązku dołączenia zapewnień gestorów sieci wywołała sporo dyskusji w gronie inżynierów budownictwa.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

Przyłączenie mediów będzie sprawdzane dopiero przy odbiorze domu jednorodzinnego.

Obecnie Inwestor przed budową domu jednorodzinnego na podstawie opinii przyłączenia do sieci wiedział, czy będzie miał zapewnione zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, zaopatrzenie w energię elektryczną oraz ewentualne przyłączenie do sieci gazowej.
W obecnej formie, gdy Gazownia otrzymała wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej sprawdzała ekonomiczną zasadność budowy sieci gazowej.

W najgorszym przypadku Inwestor po rozpoczęciu budowy domu dowie się, że:
– nie będzie miał prądu,
– nie będzie miał wody z sieci wodociągowej,
– nie będzie mógł odprowadzić ścieków do kanalizacji,
– nie będzie miał gazu z sieci,
– nie będzie miał Internetu ze stałego łącza.

Oczywiście, mądry Inwestor będzie szedł starą ścieżką i przed budową domu dowie się od sąsiadów jakie media są dostarczana w okolicy lub bezpośrednio wystąpi do odpowiednich gestorów o opinię przyłączenia do sieci.

To, że nie trzeba na etapie składania zgłoszenia zamiaru budowy domu wykazywać opinii przyłączenia do sieci, nie zmienia to faktu, że jest to nadal OPŁACALNA DECYZJA.

NADAL MAMY OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a (wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane), 2b (wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2) i 19a (sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych) właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.

Zła wiadomość dla Inwestorów
Niestety zachowano obowiązki przypisane do zawiadomienia, a dotyczące dysponowania przez inwestora dokumentami, takimi jak: oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, informację zawierającą dane zamieszczone.

NOWE WYMOGI GEODEZYJNEGO WYZNACZANIA W TERENIE

Projekt ustawy przewiduje także dokonanie zmiany ustawy – Prawo budowlane, przez uzupełnienie listy obiektów wymagających geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o telekomunikacyjne linie kablowe oraz kanalizację kablową.

Z kolei zmianą mającą na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego jest wyłączenie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia przyłączy, których połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce sąsiedniej. Powyższa zmiana uwzględnia fakt, że wyznaczanie przebiegu tego typu urządzeń nie wymaga dokładności właściwej dla pomiarów geodezyjnych.

Należy jednak pamiętać, że ostatnio wprowadzone zmiany likwidujące Zespoły Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, a tworzące Narady koordynacyjne zlikwidowała obowiązek uzgadniania usytuowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nowa Ustawa Prawo budowlane 2015 wprowadza likwidację geodezyjnego wyznaczania trasy przyłączy.

Jednak i tak musimy spełnić wymogi Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, które w większych miastach wymagają nadal uzgodnienia przyłączy na Naradzie koordynacyjnej i pewnie nadal będą wymagać wytyczenia geodezyjnego przyłączy w terenie.

Omawiany projekt ustawy wprowadza ponadto zmiany w następujących aktach prawnych:
1) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) –
2) ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282,
z późn. zm.)
3) ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego: I-II kwartał 2015. Ustawa Prawo budowlane 2014 będzie obowiązywać jeszcze przez pierwszy kwartał 2015r.
Wprowadzenia w życie zmian w ustawie – Prawo budowlane skróci czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia robót budowlanych.
Wpłynie to pozytywnie na rozwój sektora budowlanego.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE W 2015 ROKU:

1. Zmniejszenie liczby dokumentów,
2. Zmniejszenie liczby procedur,
3. Skrócenie czasu na załatwienie sprawy.

 

NOWA USTAWA PRAWO BUDOWLANE Z 2015r.

Nowe prawo budowlane 2015

Ustawa Prawo budowlane z 2014r.

Ustawa prawo budowlane – tekst ujednolicony

Projekt Ustawy Prawo budowlane z dnia 15 stycznia 2015 r. przekazany do senatu
Prawo budowlane z dnia 15 stycznia 2015 r do senatu
 

Przedstawienie wpływu projektowanych zmian na proces budowlany hali magazynowej oraz domu jednorodzinnego

Wpływ projektowanych zmian na proces budowlany
Legenda
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.
Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Uzasadnienie wprowadzanych zmian.

34 KOMENTARZE

 1. Witam mam pytanie bo wydaje mi sie ze administracja robi mi pod gorke 🙁 dostalam lokal socjalny 02.06.2015 z 7 dzieci bez wody i bez jakiego kolwiek toy toya (kazdy z sasiadow maja swoje toy toye zamykane na kudke ) napisalam prosbe o przeciagniecie wody i kanalizacji do domu (woda znajduje sie na tym samym poetrze w korytarzu) na pocztku nie zgodzili sietlumaczac ze w bidynku nie ma nikt wody w domu, no ale po cieszkich trudach zgodzili sie pod warunkiem przedstawienia im projektu natomiast projektant powiedzial mi ze od czerwca weszla ustawa ze nie trzeba przedstawic projektu w lokalach socialnych i komunalnych. Bardzo prosze o szybka odpowiedz gdyz szkoda bedzie mi wydac na projekt jesli on wcale nie musi byc. Dziekuje i pozdrawiam

  • witam.
   Zgodnie z nowym prawem budowlanym obowiązującym od 28 czerwca 2015r. budowa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych. Mówimy jedynie o uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Nie zmienia to faktu, że przedmiotowe instalacje muszą zostać odebrane na jakiejś podstawie, muszą spełniać jakieś normy. Jeżeli Inwestor sobie życzy aby opracować projekt instalacji, a w tym przypadku Inwestorem jest Zarządca mieszkań socjalnych taki projekt należy wykonać. Niestety w tym przypadku Inwestor/Zarządca dyktuje warunki. Przeważnie Zarządca/Spółdzielnia w przypadku przebudowy instalacji lub budowy nowej żąda projektu instalacji opracowanego przez uprawnionego projektanta.

 2. Niestety nie jest tak różowo i jednakowo we wszystkich urzędach/starostwach. W przypadku terenu na którym ja działam, urzędnicy wymagają nadal dołączania do wniosków projektów branżowych po „staremu”. Odpuścili jedynie warunki techniczne i projekty zjazdów z drogi publicznej. Należy się wiec upewniać we własnych urzędach, jak interpretują zamiany w Prawie Budowlanym

 3. Witam mam na ukonczeniu dom , mam swoja wode ze studni glebinowej jednak w warunkach w projekcie man zaopatrzenie w wode z miejskich wodiciagow. Oni nie chca tego zrobic tzn nie poprowadzic nitki z woda do mojego domu tlumaczac sie brakim pieniedzy. Czy jest jakies prawne wyjscie z sytuacji. Nie odbiora mi domu Bo nie man wody z MPWiK z drugiej strony nie potrzebuje jej Bo mam swoja

  • Jeżeli dla Zakładu Wodociągowego budowa sieci wodociągowej nie jest ekonomiczna to Inwestor buduje na własny koszt fragment sieci (zazwyczaj do 200-300m, potem już nawet Inwestorowi się nie opłaca) oraz przyłącze. Alternatywnym rozwiązaniem jest własne ujęcie wody oraz domowa stacja uzdatniania.
   Jeżeli Wodociągi napisały w warunkach, że jest możliwość zaopatrzenie w wodę z sieci – po jej wybudowaniu to kiedyś to zrobią. Niestety nie znam Pana warunków technicznych i nie wiem co dokładnie jest napisane. Czy zaopatrzą w wodę, wybudują sieć? ale kiedy? Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Każdy Zakład Wodociągów ma swoją politykę i ciemną stronę.

  • Można oddać budynek jeżeli wykonana Pan projekt zamienny zagospodarowania terenu PZT, a tutaj ma Pan kilka problemów:
   – ma Pan warunki zabudowy czy miejscowy plan … musi tam pisać, że może Pan może wybudować studnie,
   – studnia dość ostro wpływa na zagospodarowanie terenu głownie na przydomową oczyszczanię ścieków, oraz na granicę działki (sąsiad nie będzie mógł wybudować oczyszczalni oraz szamba bliżej niż … od studni).
   i wtedy można oddać do użytkowania dom.
   Musi Pan pamiętać , że zrobił Pan samowolę budując studnie bez projektu……

 4. Błędna jest informacja o :

  „LIKWIDACJA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH”

  Projekt ustawy tak przewidywał. Ustawa uchwalona jednak wymaga tego zawiadomienia.

  • Dziękuje za uwagę! Artykuł pisałem przed wejściem w życie Ustawy i staram się na bieżąco poprawiać, jednak przy ponad 100 wpisach na blogu mogą się zdarzyć nieaktualne rzeczy. Z góry dziękuje za przesyłanie informacji o błędach i dezaktualizacji informacji. w/w informację już poprawiłem.

 5. Dzień dobry,
  Chcę wybudować na działce garaż jednostanowiskowy (drewniany) wraz z altaną ogrodową pod wspólnym dachem o powierzchni zabudowy 25,5 m2.
  Zgodnie z nowymi przepisami Prawa budowlanego mogę postawić taki obiekt na zgłoszenie (do 35m2).
  Moja działka ma mniej niż 16 metrów szerokości, więc zgodnie z §12 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mogę usytuować zgłaszany budynek 1,5 m od granicy z sąsiednią działką.
  W związku z tym złożyłam zgłoszenie budowy obiektu w wydziale architektury. Po dwóch tygodniach otrzymałam informację, że moja budowa musi uzyskać pozwolenie na budowę – nie wystarczy zgłoszenie, ponieważ jest coś takiego jak obszar oddziaływania obiektu na sąsiednią działkę w związku z tym, że tylko odsunęłam się od granicy działki 1,5 m.
  Proszę o informację – jeżeli to możliwe – czy rzeczywiście tak jest.
  Mam „ciężkie” doświadczenia z urzędnikami z wydziału architektury, ponieważ jak byłam z gotowym już zgłoszeniem to Pani wystawiła na mnie „wielkie” oczy, że chcę wybudować garaż bez pozwolenia i to o powierzchni przekraczającej 25 m2. Delikatnie dałam do zrozumienia, że zmieniło się prawo budowlane m.in. w zakresie, który mnie interesuje. W efekcie Pani się na mnie obraziła i kazała czekać na inną Panią bo ona się tym nie zajmuje.

 6. witam, a czy jest jakaś zmiana co do czasu oczekiwania na materiały potrzebne do sporządzenia mapy do celów projektowych, dziś dowiedziałam się że 3 miesiace się czeka na tak ową

  • witam. w ostatnich kilku latach było trochę istotnych zmian. Obecnie Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) uzgadniają mapy od 1 do 2 miesięcy. Plus praca geodety: zamówienie map do aktualizacji, praca w terenie, zgłoszenie map do PODGIK. Całość prac może trwać od 2 do 3 miesięcy. Wszystko zależy od geodety i starostwa. Jak geodeta się postara to mapę może zrobić w 2 miesiące. do tego dochodzi trzeci czynnik: dla kogo robi mapę geodeta i i za ile. Od tego zależy szybkość działania 🙂 ale tak jest wszędzie. pozdrawiam

 7. Witam
  Mam pozwolenie na budowę(zgłoszenie), ostemplowaną dokumentacje,zgłoszone rozpoczęcie robót. wszystko gotowe. jednak chcę wybudować dom 2 metry przesunięty. Nie zmienia to niczego (całość w granicach mojej nieruchomości , zachowane odległości itd) Wg. tego co mówią pracownicy starostwa nie mogą do zmiany planu zagospodarowania przyjąć już raz ostemplowanej przez nich dokumentacji. brak procedur , i nikt nie wie co z tym zrobić. Kserokopii planów tez nie przyjmą. Nawet sugerowano mi że powinienem znowu zakupić projekt.

   • Oświetlenie drogowe możemy wykonać w ramach przebudowy drogi.
    Zgodnie z Prawem budowlanym art. 29 ust. 2 pkt 12 pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych.
    Zgodnie z Prawem budowlanym przez przebudowę – należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
    Jeżeli budowa oświetlenia drogowego nie zmienia głównych parametrów drogi oraz pasa drogowego to może być wykonana na zgłoszenie.

  • Rozbudowa sieci wodociągowej (lub kanalizacji sanitarnej i deszczowej) może być wykonana w dwóch trybach: z pozwoleniem na budowę lub na zgłoszenie. W obu przypadkach wymagane jest ustanowienie kierownika robót sanitarnych, który opracuje plan BIOZ oraz weźmie odpowiedzialność za cała inwestycję. Jeżeli rozbudowuje Pan sieć wodociągową na własny koszt, aby podłączyć swój domek kilkadziesiąt metrów dalej ponosi Pan koszt wybudowania i opłacenia kierownika robót. Czasami przy przekazywaniu sieci wodociągowej Zakład Wodociągów zwraca jakiś procent poniesionych kosztów, ale tylko czasami. Zazwyczaj prywatny inwestor buduje na własny koszt i przekazuje za darmo.
   Prawo budowlane Art. 41. 4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
   1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
   TAK – potrzebny jest kierownik robót;
   Kto za to płaci – zazwyczaj Inwestor (czyli osoba prywatna, która rozbudowuje sieć w celu podłączenia swojego domku lub firma wykonawcza, która wykonuje roboty dla wodociągów).

 8. Witam
  Bardzo proszę o interpretację w oparciu o prawo budowlane definicji: budynek wolnostojący i budynek w zabudowie bliźniaczej. Czy jeśli w planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis: możliwe jest uzupełnianie zabudowy w skali i gabarytach zabudowy istniejącej, to deweloper może na niewielkiej działce ( postawić 2 domy w zabudowie bliźniaczej (4 mieszkania)? Na sąsiadujących działkach są tylko raczej małe budynki jednorodzinne wolnostojące max do 213 m2 pow użytkowej (najmniejsza działka ma 8 arów). Planowana zabudowa bliźniacza składa się z dwóch budynków o pow 276 m2 (razem) z dwoma garażami w bryle, czyli jeden bliźniak jest sporo większy od jakiejkolwiek już istniejącej zabudowy. W okolicy nie ma zabudowy bliźniaczej, dla pustych działek plan zabudowy zakłada zabudowę wolnostojącą do trzech kondygnacji z ostatnią kondygnacją jako poddasze użytkowe . W urzędzie miasta usłyszałam, że w myśl tego zapisu można tam nawet postawić blok bo to jest również budynek wolnostojący (tak jak i bliźniak). Czy ta interpretacja nie jest zbyt dowolna?

 9. Witam, chciałabym zapytać o przebieg inwestycji rozbudowy obiektu publicznego pod kierunkiem rozbudowy sieci i etapów pozyskiwania pozwoleń oraz czasu jaki on zajmie, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię jest ono niewystarczające i należy wykonać nowe przyłącze do sieci.

 10. Witam mam pytanie o nazwę odcinka kanalizacji za pierwszą studzienką na działce i dalej do budynku,
  przyłącze jest odcinkiem od sieci do pierwszej studzienki na posesji, w środku mamy instalacje wewnętrzną jak nazwać odcinek który układamy od studzienki na działce do instalacji w budynku?

 11. Witam. Mam problem z pozwoleniem na budowę. Walczę ze Starostwem już ponad dwa lata i za każdym razem Urzędnicy wymyślają nowe przeszkody. Ostatnia z nich przekracza wszelkie granice. Mianowicie. Moje projekty zostały ostemplowane przez Wydział Architektury i Budownictwa. Poinformowano mnie pisemnie, że są to załączniki do sprawy i nie ma możliwości ich odzyskania. Dodatkowo jawnie zasugerowano, że muszę kupić kolejne egzemplarze Projektów Budowlanych oraz wykonać Projekt Zagospodarowania Działki ponieważ te ostemplowane zostają do dyspozycji Urzędu. Po wizycie w Starostwie i zażartej dyskusji na ten temat Urzędnicy oddali mi komplet dokumentów ale stwierdzili, że nie można ich ponownie złożyć. Pragnę zaznaczyć, że decyzja jest odmowna ale czy to daje prawo Starostwu zatrzymania dokumentacji i nakładanie na inwestora dodatkowych kosztów? Uprzejmie proszę o odpowiedź. Z poważaniem Justyna A.

  • Niestety w tym przypadku, starostwo ma rację. dokumentacja jest załącznikiem do sprawy i jest poświadczeniem tego co Pani składa do urzędu. Jak mieliby oddać to 3 egz., 1 egz. zostawić w aktach sprawy. Każdy Urząd postępuje inaczej. Nie znam starostwa i ludzi, którzy tam pracują. Niektórzy potafią na prawdę robić pod górkę.

 12. Witam,

  Jak przeczytałem w znowelizowanej Ustawie Prawo Budowlane na budowę zjazdu na działkę z drogi powiatowej nie jest już potrzebny projekt ani pozwolenie na budowę zjazdu ze starostwa. Zjazd można wykonać na powstawie zgłoszenia. I tu moje pytanie jakie formalności trzeba spełnić i jakie dokumenty są potrzebne? Czy potrzebuję coś uzgadniać z zarządcą drogi?

 13. Witam
  Zwracam się z prośbą o pomoc. Złożyłam wniosek w starostwie o zgłoszenie budowy pięciu domków rekreacyjnych (działka 27 arów), zgodnie ze zmienionym prawem budowlanym nie wymagają pozwolenia na budowę. Dostałam decyzję odmowną argumentującą iż działka zgodnie z planem zagospodarowania terenu jest działką pod budownictwo jednorodzinne, usługową, lub usługowo turystyczną (z zapisem wysoko standardowe pensjonaty) byłam u starosty, który gotów jest uchylić tą decyzję pod warunkiem odpowiedniej argumentacji. Urzędniczka wydająca decyzję upiera się iż domki te są przeznaczone do wypoczynku indywidualnego i plan tego nie obejmuje. W jaki sposób mam napisać odwołanie aby brzmiało to rozsądnie (domki te mają być przeznaczone pod wynajem dla turystów). Czy nazwać to budynkami gospodarczymi (ponieważ nie ma sprecyzowanej definicji domku letniskowego), czy mam napisać że jest to tylko dla mnie?
  Proszę o pomoc.

 14. Zwracam się z następującym casusem. otóż kupiłam mieszkanie w starej 100 letniej kamienicy. Należało wymienić instalację wod kan, elektryczną, usunęłam też ścianę działową – prace budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem. Nie zgłaszałam nigdzie tego faktu, za to życzliwi sąsiedzi napisali donos do Nadzoru Budowlanego…
  Moje pytanie brzmi, czy w świetle nowych przepisów z 2015r. wymiana instalacji wod kan i elektrycznej wymaga zgłoszenia prac budowlanych? Co ze ścianą?
  Urzędnik z UM powiedział, ze wszystkie ww roboty wymagają zgłoszenia robót budowlanych….
  Musze powołać się na konkretne przepisy prawa budowlanego, bardzo proszę o pomoc.

 15. chcę zapytać ludzi znających prawo budowlane czy jest artykól w tym prawie który zabrania odkopania ziemi od ścian piwnicy z trzech stron przy stoku celem odwodnienia – odcięcia wod gruntowych bo żaden nadzór tego nie jest w stanie odpowiedzieć i twierdzi że dom zmienil swoją wysokość . dodam żeziemia jest odsypana na około 2-3m od piwnicy . jeżeliktoś zna odpowiedz to proszę o odpowiedz

 16. Witam.Proszę o pilną pomoc. Działka na której buduję dom graniczy z dwóch stron z drogą w której jest wodociąg gminny. Budowa została rozpoczęta jeszcze na starych zasadach /decyzja pozwolenia na budowę/. W dokumentacji zaopiniowanej przez ZUD przyjęto podłączenie wody do budynku od strony dłuższego boku działki graniczącego z w/w drogą. Czy można dokonać przyłącza do tego samego wodociągu z drugiej strony działki graniczącej dalej z droga i wodociągiem, które to podłączenie byłoby krótsze , a tym samym tańsze w wykonaniu. Czy zmiany takie muszą zostać zgłoszone przed wykonaniem przyłącza do Starostwa, czy tez można tego dokonać / zgłosić w Starostwie/ dopiero z chwilą końcowej inwentaryzacji geodezyjnej, a zmiany takie umieści w dzienniku kierownik budowy

  • witam. może Pani podłączyć działkę, z której strony chce! niestety są pewne ograniczenie. W warunkach technicznych wodociągi określają, do której sieci należy się podłączyć oraz czy projekt wymaga uzgodnienia ZUD. Obecnie nie trzeba uzgadniać przyłączy na ZUD, jednak większość zakładów wodociągowych nadal wymaga takiego uzgodnienia. Aby przyłączyć się do sieci z innej strony musi Pani:
   1. udać się do wodociągów i uzgodnić takie rozwiązanie.
   2. jeżeli wodociągi zażądają wystąpienia o nowe warunki techniczne to takie warunki musi Pani mieć, warunki są ważne standardowo 2 lata.
   3. jeżeli wodociągi zezwolą na podłączenie z drugiej strony to i tak musi Panu spełnić warunki opracowania projektu.
   4. musi Pani opracować nowy projekt przyłącza po nowej trasie i taki projekt uzgodnić na ZUd (jeżeli taki będzie wymóg wodociągów).
   5. musi Pani uzgodnić nowy projekt z wodociągami, zgłosić zamiar wykonania robót itd.
   NIE MOŻE PANI WYKONAĆ PRZYŁĄCZA Z DRUGIEJ STRONY DZIAŁKI OD TAK SOBIE, BEZ ŻADNYCH UZGODNIĆ. JEŻELI PRZYŁĄCZE MIAŁO BYĆ Z JEDNEJ STRONY TO BUDOWA Z DRUGIEJ STRONY WYMAGA PROCEDURY JAK DLA BUDOWY NOWEGO PRZYŁĄCZA.
   PROSZĘ UZGODNIĆ WSZYSTKO Z WODOCIĄGAMI, ZNAM WODOCIĄGI, KTÓRE POWIEDZIAŁBY PROSZĘ BUDOWAĆ, ODBIERZEMY A GEODETA DOKUMENTACJĘ PODWYKONAWCZĄ PRZEKAŻE DO WYDZIAŁU GEODEZJI. NIESTETY CO WODOCIĄGI TO NOWY OBYCZAJ. KAŻDE WODOCIĄGI ŻĄDZĄ SIĘ SWOIMI PRAWAMI, DLATEGO ZALECAM UZGODNIĆ TRYB, W KTÓRYM WYKONA PANI PRZYŁĄCZE Z INNEJ STRONY Z ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW.
   Może Pani przyłączyć dom do wodociągu z drugiej strony, ale moim zdaniem procedura uzgodnień powinna być jak dla nowego przyłącza.
   OBECNIE PRZYŁĄCZA MOŻNA WYKONAC W DWÓCH TRYBACH: ZE ZGŁOSZENIEM I BEZ ZGŁOSZENIA. NIE MUSI PANI WYKONYWAĆ ZGŁOSZENIA NOWEGO PRZYŁĄCZA, TYLKO WYKONAC NOWY PROJEKT, UZGODNIĆ ZUD, UZGODNIC Z WODOCIAGAMI, WYBUDOWAĆ, PRZEKAZAĆ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ, PODPISAĆ UMOWE NA DOSTAWE WODY ITD.
   pozdrawiam. Adam

 17. Proszę o fachowe wypowiedzenie się na temat mojej sytuacji.

  Posiadam działkę budowlaną o powierzchni 13,6 a w tym 3,3 a drogi dojazdowej.
  Działka nie jest uzbrojona ale wszystkie przyłącza (woda prad i gaz) są w odleglosci do 20 m od mojej działki. ​
  ​Nie ma kanalizacji w gminie dlatego w planie mam ekologiczną oczyszczalnie
  sciekow.
  W gminie jest miejscowy plan zagospodarowania terenu.
  Czy w moim przypadku wystarczy mi samo zgłoszenie czy tez ​muszę uzyskac pozwolenie na budowę.
  ​Zaznaczę ze od granicy działek dom będzie o wiele dalej oddalony niż wymagane 4 m od innych nieruchomosci.
  ​Dodam, że daję służebność przejazdu po w/w drodze dojazdowej (3,6 a)

  Jak się ma do tego zapis:
  budowa wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie mieści się w całości na działce stanowiącej teren inwestycj​i​​
  ​​​Z góry dziękuję za odpowiedź​

 18. Podwieszam się do pytania. Co z obszarem oddziaływania budynku, jeżeli wodociąg do którego trzeba się podłączyć jest na sąsiedniej działce?

 19. Witam. Ja mam inny kłopot. Poprzedni właściciel domu zostawił mnie bez przyłącza ściekowego. Samo przyłącze jest fizycznie w ziemi, brak jedynie wyprowadzenia z domu. I tu zaczyna sie problem bo wodociągi zawierciańskie każą mi budować studnię na każdym załamaniu większym niż 15°. Licząc koszt projektu i samego materiału wychodzi 3 tysiące.
  Czy faktycznie żeby wydać warunki muszę mieć te studzienki? Czy wystarczy jedna 2m od granicy działki?
  Dodam, że sam wpust i rurę z ulicy wykonały wodociag i w trakcie ukladania chodnika.
  Pomocy…

  • Teoretycznie studnia musi być na każdym załamaniu, chociaż średnicy 315mm, w praktyce można zrobić dwa kolana 45 stopni. Proszę pamiętać, że zgodnie ze wytycznymi projektowania studnie projektujemy na każdym załamaniu, możemy zrobić wyjątek jeżeli w obliżu przed i za załamaniem mamy mozliwość dostepu do kanałuy i czyszczenia. Studnia musi być główna przyłączeniowa. Wodociągi nie powinny ingerować w wewnętrzną instalację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here