Podstawowe czynności wykonywane przez inżyniera:

1. Wyznaczenie głównego celu działania jak np. rozwiązanie problemu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, zaprojektowanie wydzielonej części instalacji lub całej sieci.

2. Zebranie niezbędnych informacji wyjściowych do projektowania:

• Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
• Przeprowadzenie inwentaryzacji terenu lub obiektu,
• Przegląd materiałów (analiz, projektów, ekspertyz) archiwalnych,
• Konsultacje społeczne z mieszkańcami w celu wyznaczenia aktualnych trendów działania sieci i instalacji: zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej,
• Konsultacje z Inwestorem,
• Konsultacje z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji,
• Przeprowadzenie własnych analiz lub pomiarów.

3. Analiza zebranych materiałów w celu wybrania najlepszego rozwiązania spełniającego oczekiwania zarówno inwestora jak i projektanta:

• wiedza i doświadczenie projektanta => maksymalne koszty jakie może ponieść inwestor),
• przefiltrowanie informacji i ich poddział na istotne, mniej istotne i nieistotne,
• prawidłowa interpretacja pozyskanych informacji,
• przetworzenie zebranych materiałów do celów projektowych.

4. Opracowanie koncepcji, opracowane wstępnych założeń do projektu.

 

5. Konsultacje z projektantami branżowymi (dzielenie się swoimi pomysłami):

• Projektantem branży architektonicznej,
• Projektantem branży konstrukcyjnej,
• Projektantem branży elektrycznej,
• Projektantem branży telekomunikacyjnej,
• Projektantem branży drogowej,
• Projektantem branży mostowej,
• Projektantem branży sanitarnej (sieci, urządzeń i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych).

6. Rozwiązywanie problemów technicznych (definiowanie problemów).

 

7. Twórcze myślenie:

• Co chcę zaprojektować?
• Jak chcę to osiągnąć?
• Jakie optymalne rozwiązanie wybrać?
• Jakie napotkam problemy?
• Na co muszę zwrócić uwagę?

8. Analiza wykonalności zaprojektowanego obiektu.

 

9. Analiza funkcjonalności zaprojektowanego obiektu.

10. Analiza obiektu pod względem bezpieczeństwa ludzi.

11. Szkolenie współpracowników.

12. Samodoskonalenie i kształcenie w swojej dziedzinie, utrzymywanie wiedzy technicznej na odpowiednim poziomie.

13. Archiwizacja zebranych materiałów.