Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym

Przed budową nowej instalacji gazowej w domu jednorodzinnym Ustawa Prawo Budowlane nakłada na Inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (dotyczy to również rozbudowy lub przebudowy instalacji gazu).

Instalacja gazowa

może być wybudowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, sporządzonego przez uprawnionego projektanta instalacji gazowych, który przynależy również do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Trzy najważniejsze dokumenty w Polsce, które regulują zasady projektowania wewnętrznej instalacji gazu to:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
Instalacja gazowa, skrzynka gazowa
Instalacja gazowa, skrzynka gazowa

Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

Wymagania dla instalacji gazowych, o których mowa w rozporządzeniu, nie dotyczą instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych (technologicznych).
W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej, nie powinno być ciśnienia wyższego niż 500 kPa, a do ścian zewnętrznych pozostałych budynków wyższego niż 1.600 kPa. W przypadku przyłączenia wewnętrznej instalacji gazu do sieci gazowej średniego ciśnienia należy zaprojektować reduktor ciśnienia w skrzynce gazowej przyłączeniowej.

Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniać doprowadzenie paliwa gazowego w ilości odpowiadającej potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia przed urządzeniami gazowymi, zależną od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania budynku, określoną Polską Normą dotyczącą paliw gazowych, przy czym ciśnienie to nie powinno być wyższe niż 5 kPa.

Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej
szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. Odległość kurka głównego, montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku, od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rozwiązania funkcjonalno przestrzennego budynku, może być zainstalowany więcej niż jeden kurek główny. W takim przypadku instalacje zasilane z oddzielnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone.
W przypadku gdy z jednego przyłącza jest zasilany więcej niż jeden budynek, oprócz kurka głównego, należy zastosować odrębne zawory niebędące kurkami głównymi, odcinające dopływ gazu do każdego z tych budynków.
W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, gdy kurek główny jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odległości większej niż 10 m, należy na ścianie budynku dodatkowo zastosować zawór odcinający.
W przypadku instalacji gazowej, zasilanej ze wspólnej sieci o ciśnieniu do 500 kPa, z której korzysta jeden odbiorca, a nominalne zużycie gazu jest mniejsze niż 10 m3/h, dopuszcza się, aby zawór odcinający zainstalowany przed urządzeniem redukcyjnym był traktowany jako kurek główny. Przepis ten stosuje się także, jeżeli urządzenie redukcyjne jest połączone w jeden zespół z gazomierzem. Urządzenia redukcyjne mogą być instalowane wyłącznie na zewnątrz budynku i powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

10 KOMENTARZE

 1. filtr do gazu powinno się stosować przed kotłem gazowym w celu jego ochrony. ułożenie reduktora gazowego pionowe/poziome nie ma znaczenia – wynika ono z umiejscownienia go (np. w skrzynce gazowej wraz z gazomierzem), można zastosować reduktor ciśnienia z zmianą kierunku przepływu o 90stopni oraz bez zmiany kierunku.

 2. Witam , mam sytuację taką , że w nowo wybudowanym domu instalator mój (C.O.) wykonał instalację dookoła budynku wchodząc bezpośrednio rurką do kotłowni
  instalacja pierwotna w pozwoleniu na budowę przewidywała że rurki wchodzą do domu od frontu , przechodza przez cały garaż i dopiero wchodzą do kolejnego pomieszczenia jakim jest kotłownia
  dałem się namówić bo wydawało się to logiczne

  teraz sytuacja wygląda tak że instalator chce „jakiś ” projekt ze zmianami żeby mógł podbić że zrobił instalację zgonie z projektem
  Architektowi nie bardzo chce sie cokolwiek robić w sensie zmian w projekcie

  prosze o poradę
  jak to powinno wyglądać ??

  pozdrawiam

  • Projektant musi zaakceptować zmianę, zrobić plan zagospodarowanie terenu z aktualną trasa instalacji i podpić się pod tym. Instalator doradził na pewno dobrze, tylko zapomniał Pani powiedzieć przed robotę, że taka zamiana wymaga nowego projektu lub chociażby akceptacji projektanta i oświadczenia, żę zmiana jest nieistotna. W tym momencie musi to Pani tak załatwić, aby było legalnie. Niech architekt da namiar do projektanta instalacji gazu i Pani porozmawia z projektantem, aby zaakceptował zmianę i podpisał się pod tym. Projektant na pewno zarząda 200-400 zł za taką zmianę, trudno powiedzięć, ale raczej za darmo tego nie zrobi.

 3. Witam. Uprzejmie proszę o informację, czy muszę gdzieś zgłaszać fakt, że z jednego pomieszczenia przenoszę piecyk gazowy dwufunkcyjny ( konieczność przeniesienia do pomieszczenia obok ponieważ po remoncie zmniejszyła się kubatura łazienki o 2 m 3 i Gośc z Termetu nie podpisze gwarancji na piecyk) Muszę przenieść oczywiście rury gazowe do piecyka, rurę odprowadzającą spaliny…

  • Zgodnie z Prawem budowlanym istotnym odstępstwem od pozwolenie na budowę jest zmiana charakterystycznych parametrów, a w przypadku instalacji średnica to jest istotny parametr. W praktyce jednak jeżeli zmienimy średnice np. z DN20 do DN25 lub odwrotnie i projektant zaakceptuje zmianę to nie ma konieczności zmiany pozwolenia na budowę. Oczywiście jeżeli projektant podpisze papier to akceptuje i kwalifikuje zmianę jako nieistotna to bierze odpowiedzialność na siebie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here